144 Α' 1920

Νόμος 2190/1920

Περί Ανωνύμων Εταιρειών

30 Ιουνίου 1920