51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 75Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων» (εφεξής Ε.Γ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.), με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό, την επίβλεψη, και την επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των 1246 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) εμπλεκομένων φορέων, τη διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη νόμιμη μετανάστευση, την επιστροφή, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους τομείς αυτούς. Επίσης, για την αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (εφεξής Ειδικό Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.), με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Γ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. δύναται να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 76Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνεται υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων» (εφεξής Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Α.Τ.Ε.Α.Α.Π. και η οποία ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την περίοδο 2014−2020 για τη διαχείριση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. Τα εθνικά προγράμματα καταρτίζονται σύμφωνα με τους ειδικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων τη θέσπιση στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στους προαναφερθέντες Κανονισμούς για τις Υπεύθυνες Αρχές. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης (Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε.), που συστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), και της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) που συστάθηκε δυνάμει της παρ. 5 (β) του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και της κοινής υπουργικής απόφασης 131/18.4.2008 (Β΄ 887), όπως μετονομάστηκε δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) μεταφέρονται και ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος από την Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητές της σε υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο Τμήματος. Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. υποστηρίζει λειτουργικά, διοικητικά και οικονομικά και την Ε.Γ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της και στην εφαρμογή τους, στην υπηρεσιακή της διάρθρωση, στην οργάνωση και στη λειτουργία της, στον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται στα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών, στη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. είναι δυνατόν να της ανατίθενται και πρόσθετες αρμοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά στην αντιμετώπιση εν γένει του μεταναστευτικού ζητήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η στελέχωση της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. γίνεται με μετακίνηση προσωπικού από το Υπουργείο ή με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης και της ΜΟΔ Α.Ε.. β. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγματοποιείται με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων και μετακινήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. γ. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού γίνεται είτε με αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης είτε μετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης. δ. Ειδικά, για το προσωπικό που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος υπηρετεί στην Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. και στη Μονάδα Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αναδιαρθρώθηκε με την υπ΄αριθμ. κ.υ.α. 85334/ΕΥΘΥ 717/13.8.2015 (Β΄1825), η απόσπαση γίνεται με μόνη την αίτηση του ενδιαφερομένου στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και εκδίδεται σχετική συστατική πράξη του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. ε. Οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην από 22.10.2015 πρόσκληση της Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. για τη στελέχωσή της και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος είχαν αξιολογηθεί θετικά, κατ’ εφαρμογή της οικείας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1247 διαδικασίας, δύνανται να αποσπασθούν στην Ε.Υ.ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. με αίτησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον η αίτησή τους αφορά σε κάλυψη θέσης της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ίδιας βαθμίδας, με ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με αυτά για τα οποία αξιολογήθηκαν για την Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε.. Για την απόσπαση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. στ. Στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συστήνεται μία θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις προϊστάμενων μονάδων επιπέδου Τμήματος. Οι ανωτέρω θέσεις συνιστώνται για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση καθηκόντων του προϊσταμένου της Ε.Υ. ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των προϊσταμένων των μονάδων της και γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από ερώτημα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου α΄του άρθρου 18, του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, μόνο ως προς την κάλυψη των ελάχιστων τυπικών προσόντων. ζ. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας του προϊσταμένου της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων μονάδων και του προσωπικού της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται και ισούται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης. β. Τυχόν επιδόματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους σε θέση ευθύνης βαρύνουν τους φορείς προέλευσής τους. Στην περίπτωση που οι φορείς προέλευσης ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούμενη δαπάνη των επιδομάτων αυτών καλύπτεται με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσα ρύθμισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ενέργειες της τεχνικής βοήθειας − στήριξης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. υλοποιούνται βάσει του Π.δ. 4/2000 (Α΄ 3), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 77Ορισμός αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων κατά την έννοια του άρθρου 25 αυτού και των ειδικών Κανονισμών 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων τη θέσπιση στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και των οριζομένων στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 της Επιτροπής ορίζονται οι εξής: α. Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως Υπεύθυνη Αρχή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος. β. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας, Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Αρχή Ελέγχου για την περίοδο 2014−2020. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 514/2014, και τις διατάξεις του ν. 4314/2014, του άρθρου 9 παρ. 11β του ν. 4332/2015 και του Π.δ. 111/2014. γ. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εφεξής Αρχή Πιστοποίησης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων πιστοποίησης δαπανών στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020. δ. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.ΔΕ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020. ε. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλμένη Αρχή μέρους η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Άρθρο 78Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του πολυετούς Εθνικού ΠρογράμματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, και 7 του άρθρου 27 του ν. 4314/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πληρωμές από τα Ταμεία που χρηματοδοτούν το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014−2020, καθώς και από άλλους έκτακτους πόρους, σε εφαρμογή του αντίστοιχου πολυετούς Εθνικού Προγράμματος, αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και μεταφέρονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 1248 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 79Εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλμένων Αρχών (εκτός της Αρχής Πιστοποίησης), τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανατίθεται στην Αρχή Πιστοποίησης, η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής σχετικά με τη σύνταξη της αίτησης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού 514/2014 και την πιστοποίηση των δαπανών των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014−2020 για τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας σε εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ταμεία αυτά.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)