Οδηγία ΑΡ πρωτοκόλλου Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1060391 ΕΞ 2021/2021

Κοινοποίηση της αριθμ. 92/2021 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης τρίτεκνων γονέων σε περιπτώσεις ανάθεσης γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων με πρακτικό διαμεσολάβησης ή με συμβολαιογραφική πράξη

14 Ιουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χρονά
Τηλέφωνο: 210-6987505
E-Mail ddtheka@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΩ0Γ46ΜΠ3Ζ-ΛΗ8

Aθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1060391 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

 

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. 92/2021 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης τρίτεκνων γονέων σε περιπτώσεις ανάθεσης γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων με πρακτικό διαμεσολάβησης ή με συμβολαιογραφική πράξη

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 92/2021 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Β΄), όπως έγινε δεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, για ενημέρωση και εφαρμογή.
Ειδικότερα και όσον αφορά στη δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων σε τρίτεκνο γονέα που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια ανήλικων τέκνων με πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τον ν. 4640/2019 ή με συμβολαιογραφική πράξη, κατ’ άρθρο 1441 του Α.Κ., το ΝΣΚ γνωμοδότησε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Κατά πάγια νομολογία η θεμελιώδης συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 5 Σ) καθιερώνει όχι μόνον την ισότητα των Ελλήνων πολιτών ενώπιον του νόμου, αλλά και την έναντι αυτών ισότητα του νόμου, ως εκ τούτου επιβάλλει στον νομοθέτη να ρυθμίζει τις όμοιες καταστάσεις και περιπτώσεις κατ’ ίσο τρόπο, ενώ δεν επιτρέπεται να υφίστανται αυθαίρετες, δηλαδή αδικαιολόγητες, ρυθμίσεις και αποκλίσεις εκεί όπου η έκδηλη ομοιότητα των νομικών σχέσεων και καταστάσεων επιβάλλει την ίση αντιμετώπισή τους από τον νόμο στο πλαίσιο της λεγόμενης επεκτατικής μορφής της ισότητας.
Εξάλλου η αναλογία ως μέθοδος ερμηνείας του δικαίου, με την οποία πληρούνται τα κενά του, στηρίζεται στην ίδια ακριβώς αιτιολογική βάση, δηλαδή στην αποχρώσα ομοιότητα της αρρύθμιστης έννομης σχέσης ή κατάστασης με τις ήδη ρητώς ρυθμισμένες. Επομένως δοθέντος ότι, ως ελέχθη, κατά τη ψήφιση του νόμου 3454/2006 δεν είχαν θεσμοθετηθεί οι υπό εξέταση δύο κατ’ εξοχήν όμοιες περιπτώσεις, ως προς την ανάθεση της επιμέλειας και δοθέντος ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος διαφορετικής αντιμετώπισης αυτών σε σχέση με τις περιπτώσεις που προβλέπει ο πιο πάνω νόμος, τότε ευλόγως πρέπει να γίνει ερμηνευτικά δεκτό ότι, ενόψει της αρχής της ισότητας, η απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3454/2006 μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και στις περιπτώσεις των διαζευμένων τρίτεκνων γονέων, στους οποίους η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων έχει ανατεθεί δυνάμει της διαδικασίας του ν.4640/2019 ή με συμβολαιογραφική πράξη, κατ’ αρθρο 1441 του ΑΚ. Η ερμηνευτική αυτή άποψη συνεπικουρείται πλήρως και από τη νομοθετική rati του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3454/2006, που αποβλέπει, σαφώς, στη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος, ως κινούμενη στο πλαίσιο του άρθρου 21 του Συντάγματος και της ασκούμενης δημογραφικής πολιτικής προς αποφυγή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της χώρας».
Επιπλέον επισημαίνεται από το ΝΣΚ ότι η προτεινόμενη αναλογική ερμηνεία και υπαγωγή δεν αφορά στην ουσία της φοροαπαλλαγής καθεαυτήν, ούτε στις κατηγορίες των δικαιούχων της, αλλά μόνο στη διαδικασία ανάθεσης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, η οποία και επιτρέπει την ένταξη στο δικαίωμα απαλλαγής. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα απαγορευμένης επέκτασης της απαλλαγής από το συγκεκριμένο φορολογικό βάρος, ούτε ζήτημα απαγορευμένης αναλογικής ερμηνείας της ερμηνευόμενης φοροαπαλλακτικής διάταξης, διότι με την προτεινόμενη ερμηνεία δεν επεκτείνεται η συγκεκριμένη απαλλαγή σε άλλες κατηγορίες που δεν έχουν τα προσόντα του δικαιούχου, καθόσον οι δικαιούχοι της απαλλαγής εξακολουθούν να είναι διαζευγμένοι τρίτεκνοι γονείς που έχουν την επιμέλεια στα ανήλικα τέκνα τους, δηλαδή δικαιούχοι, στους οποίους ο νομοθέτης του ν. 3454/2006 θέλησε γενικά να επεκτείνει και να χορηγήσει την προβλεπόμενη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Γνωμοδότηση η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων τρίτεκνων γονέων δύναται να χορηγηθεί και στην περίπτωση ανάθεσης γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων με πρακτικό διαμεσολάβησης σύμφωνα με τον ν. 4640/2019 ή με συμβολαιογραφική πράξη, κατ’ άρθρο 1441 του Α.Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Συνημμένα:
Η αριθ. 92/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.