Οδηγία ΑΡ πρωτοκόλλου Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 2021/2021

Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών

14 Ιουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄& Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Παναγή,
Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο : 2106987428,407
E-Mail : finexcis@ aade .gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ:6Δ7646ΜΠ3Ζ-ΑΦΧ
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.:Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών».

Σχετ .: α) Το αριθμ. Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1046279 ΕΞ 2021/01.06.2021 έγγραφό μας
β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1119744 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β΄2889) ΑΥΟ
γ) Η με αριθ.πρωτ.1083/09.06.2021 (154135/06.07.2021 πρωτόκολλο υπηρεσίας μας) ηλεκτρονική επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Και Εξαγωγέων

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού εγγράφου με το οποίο δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης των υποκείμενων σε Φ.Κ. προϊόντων καφέ και ηλεκτρονικού τσιγάρου σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά τους από την φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στην φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-εξαγωγέα ή εφοδιαστή, διευκρινίζεται ότι δύναται να έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ανωτέρω οδηγίες και για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού (περ. στ΄ παρ.1 αρ.53Α ν.2960/2001) με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία πρόσωπα έχουν λάβει προηγουμένως τις σχετικές προβλεπόμενες:
α) άδειες εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών και φορολογικής αποθήκης στη χώρα μας και
β) εγκρίσεις από τη Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α για τη συναποθήκευση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού με τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ βιομηχανοποιημένα καπνά στις φορολογικές αποθήκες των εγκεκριμένων αποθηκευτών βιομηχανοποιημένων καπνών (παρ. 3 και 4 άρθρου 2 β΄ σχετ.Α.Υ.Ο.) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ανωτέρω β) σχετικής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης επί του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, τηρουμένων των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Α.1180/28.07.2020 (Β΄3235) ΑΥΟ.
Όσον αφορά το Φ.Π.Α. ισχύουν ομοίως οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με το ανωτέρω α) σχετικό έγγραφό μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

 

 

Πίνακας Διανομής:
Α. Αποδέκτες για ενέργεια:
1. Τελωνειακές Περιφέρειες
2. Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης
3. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.), Υποδιεύθυνση Β΄- Απαιτήσεων και Ελέγχου
Εφαρμογών Τελωνείων της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., (για ανάρτηση στο portal ICISnet), e-mail: secr _ icis @ aade . gr
4. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενημέρωση ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης ΑΑΔΕ), e-mail: siteadmin @ aade . gr
Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
4. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
5. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
6. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
7. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.)
Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων Και Εξαγωγέων
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, Πειραιά
12. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
13. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, e-mail:pse @ otenet . gr
14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ. 105 63, e-mail: oee @ oe - e . gr
15. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, e-mail: info @ acc . gr
16. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Τσιμισκή 29, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη, e-mail: root @ ebeth . gr
17. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Αμερικής 10, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
18. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Αμερικής 10, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
19. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Πλ. Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη
20. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ελ. Βενιζέλου 4, Τ.Κ. 382 21, Βόλος
21. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα, e-mail: info @ sev . org .gr
22. Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας
Νηλέως 35, Τ.Κ. 118 51, Αθήνα
23. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (Σ.Ε.Ε.Π.Α.)
3ης Σεπτεμβρίου 144, 11251, Αθήνα
24. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)
Πανεπιστημίου 6 – Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, e-mail: agt @ otenet . gr
25. JT Internatonal Hellas AEBE
40,2 χλμ. Αττικής Οδού – Σ.Ε.Α. Μεσογείων - Τ.Κ. 190 02 – Παιανία Αττικής, e-mail: george.peppas@jt.gr
26. Imperial Tobacco Hellas
Κλεισθένους 300, Τ.Κ.15344 – Γέρακας Αττικής, e-mail: evi.tsouraki@gr.imptob.com
27. Britsh American Tobacco Hellas A.E.
Αγίου Θωμά 27, Τ.Κ 151 24 – Μαρούσι Αττικής, e-mail: Stefanos_Dianellos@bat.com
28. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - Τ.Κ. 14565, ΄Αγιος Στέφανος, e-mail: info @ dutyfreeshops . gr
29. Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ήμερος Τόπος, Κορορέμι - Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος, e-mail: ioannis.athanasiadis@pmi.com
30. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 - Τ.Κ. 18510, Πειραιάς
Γ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ..
3. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
4. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Ειδικών Καθεστώτων
και Απαλλαγών
6. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
7. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε.
8. Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Τμήματα Γ΄& Ε΄