Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ---Εισπράξεων
Καθαρισμός πεδίων
457 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 23
Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1061/2020 - «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 24/03/2020
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 11/03/2020
Σελίδα 1 από 23