218 Α' 1994

Νόμος 2266/1994

Έλεγχος δημοσίου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις

31 Δεκεμβρίου 1994