40 Α' 1999

Νόμος 2688/1999

Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες

01 Μαρτίου 1999