96 Α' 1999

Νόμος 2716/1999

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17 Μαΐου 1999