96 Α' 2000

Νόμος 2830/2000

Κώδικας Συμβολαιογράφων.

Άρθρο 115 - Προσδιορισμός κρατικών συμβολαίων. Η διάταξη του προηγούμενου άρθρου καταλαμβάνει τα συμβόλαια, πράξεις ή εκθέσεις στις οποίες ένα από τα μέ­ ρη που συμβάλλεται, συνυπογράφει, συναινεί ή αποκτά δικαιώματα είναι:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
16 Μαρτίου 2000

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2830
Κώδικας Συμβολαιογράφων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις διατάξεις του παρόντος περιλαμβάνονται και όσοι άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') και δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω περι­ πτώσεις.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ