102 Α' 2004

Νόμος 3242/2004

Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη­σης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.

24 Μαΐου 2004