138 Α' 2005

Νόμος 3345/2005

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

16 Ιουνίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3345
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΚΕΦΛΑΙΟ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1Πόροι της Νομαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 2 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α') αντικαθίστα­ ται ως ακολούθως: "Άρθρο 2 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) υπολογίζονται ως ποσοστό συμμετοχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2% και από τα τέ­ λη κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε ποσοστό 10%. Τα ανωτέρω έσοδα εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και απο­ δίδονται ετησίως στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το ένα δεύτερο (1/2) του Φ.Π.Α. διατίθεται για την κάλυψη λει­ τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) διατίθε­ ται προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις που χρηματοδο­ τούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων διατίθε­ νται, αποκλειστικά, προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Νο­ μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο­ νομικών, καθορίζεται ο τρόπος αναπλήρωσης των εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυ­ τοτελείς Πόρους στην περίπτωση μείωσης των ετήσιων εσό­ δων από τον Φ.Π.Α. ή από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος είτε με αύξηση του ποσο­ στού απόδοσής τους είτε από άλλες πηγές εσόδων του Κρα­ τικού Προϋπολογισμού." 16 Ιουνίου 2005 2. Το άρθρο 3 του ν. 2672/1998 αντικαθίσταται ως ακολού­ θως: "Άρθρο 3 Κατανομή των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 1. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο "Κεντρικοί Αυ­ τοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυ­ ψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", "Κεντρικοί Αυ­ τοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυ­ ψη επενδυτικών δαπανών" και "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελ­ τίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου". 2. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η τελική τους εκκαθάρι­ ση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο­ νομικών, η οποία εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα έσο­ δα της Ε.Ν.Α.Ε. σε ποσοστό από 1,4 % έως 1,6% επί του πο­ σού που κατανέμεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών. Το ποσό που αναλογεί στο παραπάνω ποσοστό κατατίθεται σε ιδιαίτερο λογαρια­ σμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο "Έσο­ δα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο­ νομικών, που εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από πρόταση της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Ν.Α. των εσόδων από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. Ως κριτήρια κατανομής στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) Το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάν­ σεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση. β) Το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου. γ) Το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων. δ) Η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων. ε) Οι περιβαλλοντικές συνθήκες. στ) Η οικονομική μειονεκτικότητα και οι δείκτες απασχόλη­ σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με όμοια απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια και η δια­ δικασία κατανομής στις Ν.Α. των εσόδων από τους Κ.Α.Π. που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η κατανομή των εσόδων από τους Κ.Α.Π. στις Ν.Α. και την Ε.Ν.Α.Ε., γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τα κριτή­ ρια των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού." 3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2672/1998 τροποποιείται ως εξής: "Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό καλύπτεται το σύνολο των δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την κα­ ταβολή βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομά­ των κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και κάθε αύξηση των κάθε είδους λειτουργικών δαπανών τους, που προκαλείται από αποφάσεις των κεντρικών οργάνων του Κράτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρώτη περίπτωση και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού στις λοιπές περιπτώσεις, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρα­ κτήρα, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της πα­ ραγράφου αυτής." 4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.7.2005.

Άρθρο 2Διαχείριση εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ρύθμιση επί μέρους οικονομικών ζητημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 89 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "3. Οι εισπράξεις εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς, που ορίζει το Νο­ μαρχιακό Συμβούλιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Τα­ μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι δυνατόν πο­ σοστό των ανωτέρω εσόδων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου αυτών, να επενδύεται μέσω του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) που διαχειρί­ ζεται η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'), όπως ισχύει. Σε βά­ ρος των λογαριασμών αυτών αναλαμβάνονται τα ποσά που απαιτούνται για την πληρωμή των εξόδων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους Αντινομάρχες, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 30 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') και στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003, καταβάλλεται αδιακρίτως από 1.1.2005, το 50% των εξόδων παράστασης του Νομάρχη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ρύθμιση της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α') εφαρμόζεται και για τους Επάρχους και για τους Προέδρους των Νομαρχιακών Συμ­ βουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα εδάφια που προστέθηκαν στο άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') με το άρθρο 26 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α') αντικαθίστανται, από την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου 27 του ν. 3220/2004, ως εξής: "Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τα δικαιώματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ­ Τ.Σ.Α. και του Ταμείου Νομικών, που εισπράττο­ νται με βάση τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') και την κοινή απόφαση 1002705/62/Τ & Ε.Φ. (ΦΕΚ 57 Β'/24.1.2002) των Υπουργών Οικονομικών και Εργα­ σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται από το Δημόσιο. Ο τρόπος απόδοσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι­ κονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρ­ μόζονται τα ποσά και τα αντίστοιχα ποσοστά που καθορί­ σθηκαν με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση."

Άρθρο 3Επιχορήγηση αστικών εταιριών των Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 75 του π.δ. 30/1996 προστίθεται παράγρα­ φος 4, η οποία έχει ως εξής: "4. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τη Νομαρχιακή Αυτο­ διοίκηση αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχει ιδρύσει ή μετέχει σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 8 του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "8. Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από Δήμο ή Κοινότητα οποιασδήποτε επιχείρησης που συνιστούν ή στην οποία συμμετέχουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος διατάγματος. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η επιχορήγηση αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτή­ ρα, τις οποίες έχουν ιδρύσει ή στις οποίες συμμετέχουν, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προ­ βλημάτων που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών."

Άρθρο 4Λειτουργικά θέματα της Ν.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέ­ σεων του τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλά­ δων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού διενεργεί­ ται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/2004 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, μετά την έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως ισχύει. β) Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων. Η απόφαση αυτή περι­ λαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κα­ τά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα απαιτούμενα προ­ σόντα. γ) Με βάση αυτή την απόφαση εκδίδεται προκήρυξη από τον Νομάρχη, η οποία πριν τη δημοσίευσή της αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., που οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμό­ τητας εντός είκοσι εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι εργάσιμων ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Η σχετική προκήρυξη δημοσι­ εύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Μετά την παρέλευση δέκα τουλάχι­ στον ημερών από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφη­ μερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα της Νο­ μαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσμα­ τος. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό. δ) Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του φύλλου της Εφημε­ ρίδας της Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προ­ θεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο. Η δημοσίευση της περίληψης γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το περιεχόμενο της περίληψης με­ ταδίδεται παραλλήλως και όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα. ε) Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') και η ανακρίβεια των δηλού­ μενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυ­ ρώσεις. στ) Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων καταρτίζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συνιστάται σε κάθε Νομαρ­ χιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα και αποτελεί­ ται από έναν νομαρχιακό σύμβουλο ως Πρόεδρο, και δύο προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων της οικείας Νο­ μαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου Νομαρχιακού Δια­ μερίσματος ως μέλη και ελλείψει τούτων από άλλους μόνι­ μους υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας. Η Επιτροπή συ­ γκροτείται με απόφαση του Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής. Με κοινή απόφα­ ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση για τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής. ζ) Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων απο­ στέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλ­ τως ή μετά από ένσταση των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάτα­ ξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρ­ τιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απο­ λύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προ­ βλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της από­ λυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν να πραγμα­ τοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ανταλ­ λαγές αποστολών, καθώς και να συμμετέχουν ή να συνι­ στούν ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα συνεργασίας, αντίστοιχου ή παρεμφερούς διοικητικού επιπέδου, με σκοπό τη συνερ­ γασία και αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, αξιοποίησης προγραμ­ μάτων, δημόσιας υγείας, έκτακτων φυσικών φαινομένων, κα­ θώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω συνεργασίες και συμμετοχές τελούν υπό τον περιορισμό του σεβασμού της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας και πο­ λιτικής, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσε­ ων της Χώρας. β. Η δράση αυτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αφο­ ρά μόνο σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές κα­ θορίζονται ρητά στο νόμο και μπορεί να αναπτύσσεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και των διακρατικών συμφωνιών. Η συμβατότητα της δράσης τους με τις εθνικές πολιτικές και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους κρίνεται από τριμελή Επιτροπή που συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. Στην Επι­ τροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε.. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής και αμοιβής των μελών της, καθώς και του γραμ­ ματέα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'), όπως ισχύει. γ. Για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των τοπι­ κών κοινωνιών στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία της Ευ­ ρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς που ενδέχεται να έχουν συ­ νέπειες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 εφαρμόζονται και για το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ε.Ν.Α.Ε. μπορεί να προσλαμβάνει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή ειδικούς συνεργάτες. Οι ανωτέρω προσλαμ­ βάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του οργάνου που τους προσλαμβάνει. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι δια­ τάξεις των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 31 του ν. 3274/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 30/1996, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3274/2004, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Ο πρόεδρος των ανωτέρω Νομαρχιακών Επιτροπών ορί­ ζεται με απόφαση του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδι­ οίκησης μεταξύ των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί Πρόεδρος νομαρχιακός σύμβου­ λος που έχει ορισθεί Αντινομάρχης. Οι διατάξεις που αφο­ ρούν τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προέδρων και των μελών τους εφαρμόζονται αναλόγως και στις Νομαρχιακές Επιτροπές της παραγράφου αυτής."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α'), όπως έχει κωδικοποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 21 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α'), καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 5Απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και άλλα οικονομικά και οργανωτικά θέματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, αντικαθίστανται ως εξής: "Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυ­ νη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθα­ ριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλε­ ται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το τέλος που αναλο­ γεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 175 του π.δ. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Ανάλογη αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριά­ σεις λαμβάνουν και τα μέλη των συμβουλίων Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α'), καθώς και του β' εδαφίου της παρ. 1 του άρ­ θρου 9 του ν. 3274/2004 μπορούν να συνεδριάζουν και με μό­ νη τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 2623/ 1998 (ΦΕΚ 139 Α') προστίθενται εδάφια ως εξής: "Σε κάθε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού συνιστάται τριμελής επι­ τροπή, η οποία αποτελείται από έναν δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου ως Πρόεδρο και δύο Προϊστα­ μένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων του οικείου Ο.Τ.Α. ως μέλη και ελλείψει αυτών, από άλλους μονίμους υπαλλήλους του ίδιου Ο.Τ.Α.. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του διοικητι­ κού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτρο­ πής. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητι­ κών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομι­ κών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 οι λέξεις "και του Δήμου Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης" αντικαθίστανται από τις λέξεις "και των Δήμων Πτολεμαϊδας και Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης".

Άρθρο 6Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων Το άρθρο 223 του π.δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' έως και δ' του άρθρου 15 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α') και των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 26 του ν. 3202/2003 αντικαθίσταται ως ακο­ λούθως: "Άρθρο 223 Απολογισμός ­ Ισολογισμός ΔήμωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως το τέλος Μαϊου, εκείνος που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει, δια του Δημάρχου, στη δη­ μαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονο­ μικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λο­ γαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το π.δ. της παρ. 1 του άρθρου 236. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανε­ ξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοι­ χεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότε­ ρο πέντε ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσε­ ων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τον έλεγχο των ετή­ σιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμά­ των και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκω­ τών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασι­ κές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγού­ μενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογι­ στής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν το οι­ κονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις για τυχόν σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των απο­ τελεσμάτων χρήσης. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλε­ ται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στο δημοτικό συμβού­ λιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα απο­ τελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επι­ τροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έ­γκριση του ισο­ λογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική γι' αυτό το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους, που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέ­ διο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται, κατά τις δια­ τάξεις των άρθρων 94 και 119 του παρόντος και παρίσταται και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επη­ ρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, εφόσον αποδει­ κνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνε­ δρίαση. Ο Δήμαρχος, με έγγραφό του, κοινοποιεί την απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το δε συμβούλιο έχει δικαίω­ μα να αποκλείσει τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που δεν προ­ σήλθε από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέ­ δριο, μέσα σε ένα μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δη­ μοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παρά­ γραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμ­ ματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού και του ισο­ λογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέ­ δρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτε­ παγγέλτως είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και του ισολο­ γισμού μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης και το πιστοποιητι­ κό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 236, κα­ θορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 236, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυ­ τής. Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρά­ φου 6 του άρθρου αυτού. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστι­ κό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 315/1999, δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικο­ νομικής κατάστασης της παρούσας παραγράφου."

Άρθρο Απολογισμός-Ισολογισμός ΚοινοτήτωνΤο άρθρο 224 του π.δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Άρθρο 224 Απολογισμός ­ Ισολογισμός ΚοινοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως το τέλος Μαϊου, εκείνος που ενεργεί την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας, υποβάλλει στο κοινοτικό συμβού­ λιο τους λογαριασμούς της διαχειρίσεως του περασμένου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το κοι­ νοτικό συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογι­ σμού και προκειμένου για Κοινότητες που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, του ισολο­ γισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, με πράξη που εκδίδει μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή των λογαριασμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του άρθρου 223, εφαρμόζονται κατά τα λοι­ πά αναλόγως και για τις Κοινότητες."

Άρθρο 8Αναδιαπραγμάτευση και κεφαλαιοποίηση παλαιών δανείων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και ρύθμιση εξόφλησης οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κάθε είδους υποχρεώσεις των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων αυτών, από παλαιά δάνεια που δεν έχουν λήξει, τα οποία συνήψαν με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί­ ων και που δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθούν με σύνα­ ψη νέων δανείων, από το ανωτέρω Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 2 έως και 11 του ν. 3242/2004 και 30 του ν. 3202/2003, εξαιτίας χρεωστικών ανοιγμάτων και ελλειμμάτων που προκλήθηκαν ή δημιουρ­ γήθηκαν σε προηγούμενες δημοτικές ή κοινοτικές περιό­ δους, υπόκεινται στις ρυθμίσεις των επόμενων παραγρά­ φων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Αναστέλλεται από 1.1.2005 έως και 31.12.2006 η κα­ ταβολή όσων υποχρεώσεων εξακολουθούν να οφείλονται, από το σύνολο των δανείων που δεν έχουν λήξει και έχουν χο­ ρηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δή­ μους, Κοινότητες και Συνδέσμους της προηγούμενης παρα­ γράφου. β. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, μαζί με τους απλούς τόκους που αναλογούν σε αυτές για κάθε χρόνο αναστολής, λογιζό­ μενους με το συμβατικό επιτόκιο, τίθενται υπό νέα διαπραγ­ μάτευση, ενοποιούνται και κεφαλαιοποιούνται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής. Μετά τη συνομολόγηση νέας ενι­ αίας δανειακής σύμβασης με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εξοφλούνται σε είκοσι, κατ' ανώτατο όριο, ετήσιες δόσεις, από 1.1.2007, με το επιτόκιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της αναστολής για όλες τις χρηματοδοτήσεις των Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τόκοι υπε­ ρημερίας κατά την περίοδο αναστολής από 1.1.2005 έως 31.12.2006 δεν λογίζονται. γ. Οι Ο.Τ.Α. και οι Σύνδεσμοι αυτών μπορούν, εντός του πα­ ρεχόμενου χρόνου αναστολής, να εξοφλήσουν μερικά ή ολι­ κά τις υποχρεώσεις τους που αναστέλλονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τοκοχρεωλυτικές δόσεις που έχουν καταβληθεί στο Τα­ μείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και τους Συνδέσμους τους για την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων της προηγούμενης παραγράφου, δεν επι­ στρέφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αποφάσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Ο.Τ.Α., που δεν εκδόθηκαν έως την 31.12.2004, κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3274/2004, εκδίδονται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι αιτήσεις των οφειλετών υποβάλ­ λονται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση των παραπά­ νω αποφάσεων και οι ρυθμίσεις διέπονται από τους όρους της ανωτέρω διάταξης. Ποσά που έχουν καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιστρέφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 μπορεί να αυξηθεί, με ανώτατο όριο τις είκοσι τέσσερις ισό­ ποσες μηνιαίες δόσεις. Εάν έχουν ήδη καταβληθεί από τους οφειλέτες δόσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, για τον υπολογισμό του νέου ύψους των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό και ο νέος αριθμός των δόσεων καθορίζεται με την αφαίρεση όσων έχουν ήδη καταβληθεί. Ποσά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μισθώματα ακινήτων των Ο.Τ.Α. πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυ­ τού δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 9Ρύθμιση ειδικών θεμάτων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 248 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: "9. Ο πλειοδότης σε δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκποίηση δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου μπορεί, ως την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, να υποδείξει εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ως αγοράστρια, υπό τον όρο ότι ο πλειοδότης θα έχει ήδη προσυμφωνήσει τη χρηματοδοτι­ κή μίσθωση του εν λόγω ακινήτου με την υποδεικνυόμενη από αυτόν εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 252 του π.δ. 410/1995 η υφιστάμενη παρά­ γραφος αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: "2. Επιτρέπεται η αγορά έτοιμου προς χρήση κτίσματος,με το λειτουργικό του εξοπλισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Για το σκοπό αυτόν κα­ ταρτίζεται προσύμφωνο, το οποίο προβλέπει τη σύναψη ορι­ στικής σύμβασης μεταβίβασης και την παράδοση του έτοι­ μου προς χρήση οικοδομήματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 253 του π.δ. 410/1995 προστίθεται νέα πα­ ράγραφος 8 ως εξής: "8. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημο­ πρασία δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων με μειωμένο μί­ σθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε ετών, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου, κα­ θώς και τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της διακήρυξης. Με απόφαση του Υπουρ­ γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αποζημίωση του άρθρου 131 παρ. 1 του π.δ. 351/2003 (ΦΕΚ 316 Α'), προκειμένου για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντάσσεται στα μηνιαία κατ' αποκοπήν έξο­ δα κίνησης αυτών και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια από­ φαση ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για έξι ακόμη μήνες οι διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχ. α', β', γ' και δ' και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α') για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω δημοσίευσή του. Στη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 υπάγονται και τα τέλη, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται από Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου νομικού προσώπου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προθεσμία των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α') παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2005.

Άρθρο 10Ρύθμιση θεμάτων από την παραχώρηση της χρήσης του Εθνικού Κήπου στο Δήμο ΑθηναίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 3274/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "ε. Το ποσό της μισθοδοσίας τους, ως την καθ' οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία, βαρύνει τον προϋπο­ λογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο εγγράφεται, κατ' έτος, ειδική πίστωση που διατίθεται στο Δήμο Αθηναίων αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 3274/2004 αντι­ καθίσταται ως εξής: "9. Οι δαπάνες συντήρησης, φυσικού εμπλουτισμού, φύ­ λαξης και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου βαρύνουν εφεξής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο εγγρά­ φεται, κατ' έτος, ειδική πίστωση που διατίθεται στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί, απο­ κλειστικά, για τις ανάγκες του Εθνικού Κήπου."

Άρθρο 11Καταστήματα Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και χώροι στάθμευσης στα κέντρα διασκέδασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουργούν στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο Αγορά του Δή­ μου Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) και λειτουργούν στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νο­ μιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, των θέσεων πώλησης προϊό­ ντων, η επιβολή των διοικητικών και άλλων κυρώσεων, η προ­ σωρινή ή οριστική λειτουργία των ανωτέρω αγορών, καθώς και οι υγειονομικοί όροι, που αναφέρονται αποκλειστικά στα πωλούμενα είδη και στις εγκαταστάσεις, διέπονται από τις παραγράφους 6 και επόμενες του άρθρου 43 της Υγειονομι­ κής Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ Τ.β, 256).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους κατόχους αδειών λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, για τη δημιουργία χώ­ ρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 257/2001 (ΦΕΚ 46 Α'), πρέπει να έχει εκπληρωθεί έως την 31.12.2006.

Άρθρο 12Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Συνδέσμων Δήμων και ΚοινοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 210 του π.δ. 410/1995 αντικαθί­ σταται ως εξής: "2. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της παρα­ γράφου 1 από τα μέλη του Συνδέσμου έως το τέλος του οι­ κείου οικονομικού έτους, αυτές παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβου­ λίου του Συνδέσμου και αποδίδονται σε αυτόν. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται παρακράτηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των εισφορών της πα­ ραγράφου 1 εντός του οικείου οικονομικού έτους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η οποία θα συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτού ή με αντίστοιχη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον έχει μεταβιβασθεί σε αυ­ τήν η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, είτε από αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων όλων των Ο.Τ.Α. ­ μελών του Συνδέσμου. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συνδέσμου, μπορούν να παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι οφειλές των μελών προς τον Σύνδεσμο, που προέρχο­ νται από κατανάλωση νερού, περισυλλογή, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και από άλλες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που παρέχει ο Σύνδεσμος στα μέλη του και προβλέπονται από το σκοπό σύστασής του. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των παραπάνω αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων ή της εκτελεστικής επιτροπής των Συνδέσμων, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη το αργότερο εντός ενός μηνός από την αποστολή τους σε αυτόν."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004, όπως ισχύει, επεκτείνονται και στους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων. Η σχετική αίτηση δανειοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσα σε δέκα μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 13Θέματα λειτουργίας Ληξιαρχείων και ομογενώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 8 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α') προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: "7. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των οικείων ληξιαρχικών βι­ βλίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφασή του ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να μεταβιβά­ ζει το δικαίωμα υπογραφής "με εντολή του" στους υπαλλή­ λους της Διεύθυνσης, προκειμένου για τη χορήγηση αντι­ γράφων ληξιαρχικών πράξεων από τα πρωτότυπα αυτών, κα­ θώς και για τη διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29 Α') αντι­ καθίσταται ως εξής: "1. Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρι­ νά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλι­ κίας τους υποχρεούνται να εφοδιασθούν με δελτίο αστυνο­ μικής ταυτότητας, το οποίο εκδίδεται ατελώς, κατά τις δια­ τάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Κατ' εξαίρεση οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λι­ μενικού Σώματος, το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί, καθώς και το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που τελούν στην ενέργεια ή σε πολεμική ή μόνιμη διαθεσιμότητα εφοδιάζο­ νται μόνο με ειδικά δελτία ταυτότητας που χορηγούνται από την Υπηρεσία τους."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο α' της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 24 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50%. Η ισχύς της διάταξης επεκτείνεται μέχρι την 31.12.2006."

Άρθρο 14Θέματα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή Δη- μόσιας Διοίκησης και Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας ΔιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') τροποποιείται ως ακολούθως: "Παρατείνεται αυτοδικαίως για μια τριετία από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει έως τις 30.4.2005, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2477/1977."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3094/2003, ισχύουν και για τους υπηρετούντες με απόσπαση κατά την 31.1.2005 στον Συνήγορο του Πολίτη. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε κε­ νές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου με τον κλάδο ή την ειδικότητα όπου υπη­ ρετεί ο μετατασσόμενος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Δι­ οίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώμα Επιθεωρητών ­ Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από έγγραφη εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολο­ γικού απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης ("πόθεν έσχες") των με­ λών των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: "Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται από δεκαπέντε κατ' ανώτατο όριο μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Δημοσίου, περιλαμβανομένων και δύο κατ' ανώτατο όριο υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δι­ καίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη δι­ οίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με δι­ οικητική πράξη ή ως μέτοχος."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'), το οποίο προστέθηκε στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, εφαρμόζεται και για τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν με απόσπαση ή με διετή θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημό­ σιας Διοίκησης από την έναρξη ισχύος του ν. 3074/2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 πειθαρχικών παρα­ πτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της προαναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργα­ να των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής: "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομι­ κών μπορούν να συνιστώνται ή να καταργούνται Περιφερει­ ακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.." β. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Στα Περιφερειακά Γραφεία προϊστανται Ειδικοί Επιθεω­ ρητές, οι οποίοι ορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.." γ. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. επικουρείται από οκτώ Ειδικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές Ελεγκτές και ορίζονται ή παύο­ νται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αρμοδιότητα συντονισμού τομέων δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της επιθεώρη­ σης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτι­ κού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ' εντολήν του. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Ειδικούς Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απου­ σιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Ει­ δικοί Επιθεωρητές ­ Ελεγκτές, οι Επιθεωρητές­Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές ­ Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θη­ τείας τους μπορούν να μετακινούνται από την Κεντρική Υπη­ ρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτησή τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρε­ σιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.." δ. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 προ­ στίθεται εδάφιο ως εξής: "Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν δηλώσεις τόσο για τη δι­ κή τους περιουσιακή κατάσταση όσο και για την περιουσια­ κή κατάσταση των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους."

Άρθρο 15Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων Κυρώνεται από την κατάρτισή της η παρακάτω προγραμ­ ματική συμφωνία: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Στην Αθήνα σήμερα 22 Νοεμβρίου 2004 οι κατωτέρω συμ­ βαλλόμενοι: Αφ' ενός:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο ειδικώς εν προ­ κειμένω από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη­ σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), εκπροσωπούμενο εν προκειμένω από τον Γενικό Γραμματέα αυτού κ. Γεώργιο Βούτσινο, και αφετέρου, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκπροσωπούμενη εν προκειμένω από τον Πρόεδρό της κ. Σπύρο Παπασπύρο και τον Γενικό Γραμμα­ τέα της κ. Ηλία Ηλιόπουλο, έχοντες υπόψη τους την κοινή διαπίστωση για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρω­ μένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ανά­ πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, συμ­ φωνούν και συναποδέχονται να εργασθούν από κοινού σε μια δέσμη δράσεων στα κατωτέρω θέματα: 1. Ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.), 2. Διαρκής επιμόρφωση των Δ.Υ. και αξιοποίησή της στην υπηρεσιακή εξέλιξή τους,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση των επαγ­ γελματικών προσόντων,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προώθηση της Προαγωγικής Εκπαίδευσης,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αναβάθμιση του προγράμματος της Εισαγωγικής Εκ­ παίδευσης,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ενίσχυση πρωτοβουλιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. 1) Διάρκεια Η παρούσα συμφωνία διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, με δυνατότητα παράτασης μετά τη λήξη της, μετά από προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των μερών. 2) Αντικείμενο της συμφωνίας Με την παρούσα, τα μέρη συμφωνούν την προώθηση επί μέρους δράσεων στα κατωτέρω ειδικότερα θέματα: 2.1) Ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφω­ σης των Δημοσίων Υπαλλήλων Με δεδομένη τη διαπίστωση ότι η ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων πρέπει να σχεδιαστεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης συμφωνούνται τα ακόλουθα: ­ Προώθηση της άμεσης στελέχωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων με προσωπικό αυξημένων προσόντων και δυνατοτήτων (ύστερα από σχετική, εκ μέ­ ρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., επιμόρφωση του προσωπικού αυτού), κατά τρόπο ώστε οι Διευθύνσεις αυτές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανίχνευσης και καταγραφής των πραγματικών αναγκών επιμόρφωσης των Δ.Υ.. Κατά συνέ­ πεια, συμφωνείται η ανάγκη ενίσχυσης των ανωτέρω Διευ­ θύνσεων με προσωπικό υψηλών προσόντων για να μπορέ­ σουν αυτές να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και θεσμικά μια "αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση". ­ Σύνταξη προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων σε θέματα α) διάγνωσης αναγκών, ανάλυσης και ιεράρχησής τους και β) αξιολόγησης επιπτώσεων των επιμορφωτικών προγραμμά­ των στους Δημόσιους Υπαλλήλους. ­ Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για στελέχη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων εντός του 2005. ­ Λειτουργία των Περιφερειακών Ινστιτούτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με σκοπό την εκ μέρους τους κάλυψη του ελλείμ­ ματος ύπαρξης μηχανισμών εκπαίδευσης στις περιφέρειες και την καταγραφή του δυναμικού όλων των Υπηρεσιών των περιφερειών και των αντίστοιχων αναγκών εκπαίδευσής του. 2.2.) Διαρκής επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων και αξιοποίησή της στην εξέλιξη αυτών Λαμβανομένου υπόψη ότι η διαρκής επιμόρφωση των Δη­ μοσίων Υπαλλήλων αποτελεί ουσιαστική διαδικασία για την αναβάθμιση των προσόντων των δημοσίων λειτουργών, συμ­ φωνείται η σύνταξη ειδικής μελέτης με τη συνεργασία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για το σχεδιασμό της διαδικα­ σίας ενσωμάτωσης της επιμόρφωσης στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης κατά την εξέλιξη των Δ.Υ.. 2.3) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση επαγ­ γελματικών προσόντων, δεξιοτήτων και επιμόρφωσης Δεδομένης της ευρωπαϊκής απαίτησης για την πιστοποίη­ ση των προσόντων ή των γνώσεων που αποκτώνται από κά­ θε μορφής επιμόρφωση (η οποία συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση της επιμόρφωσης στην υπηρεσιακή εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων), τα δύο μέρη συμφωνούν στη διε­ ρεύνηση φορέων ή μεθόδων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης της επιμόρφω­ σης. 2.4) Προαγωγική εκπαίδευση Λαμβανομένης υπόψη της κοινής διαπίστωσης για την ανάγκη προώθησης της προαγωγικής εκπαίδευσης, καθώς και της διαπίστωσης περί των προβλημάτων που συνδέονται με αυτήν, συμφωνείται η ένταξη της προαγωγικής εκπαίδευ­ σης ως προαπαιτούμενης διαδικασίας για τις προαγωγές των Δ.Υ.. Επίσης προβλέπεται η επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. των μελών των πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμ­ βουλίων σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την ανταπό­ κρισή τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2.5) Αναβάθμιση του προγράμματος της εισαγωγικής εκ­ παίδευσης Με δεδομένη την κοινή διαπίστωση ότι υφίσταται έλλειμμα όσον αφορά την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων συμφωνείται η αναβάθμιση του προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. 2.6) Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη λει­ τουργία του Ινστιτούτου "Κοινωνικό Πολύκεντρο" σε ερευνη­ τικά και επιστημονικά θέματα, σε δράσεις και πρωτοβουλίες σύμφωνα με τους σκοπούς του, καθώς και στην από κοινού υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμμα­ τα. 3) Υποχρεώσεις των μερών και μέσα επίτευξης της συμ­ φωνίας 3.1) Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας συμφω­ νίας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται στα κατωτέρω: ΦΕΚ 2035 3.1.1) Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι: ­ Θα προωθήσει τις απαραίτητες διοικητικές ρυθμίσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της παρού­ σας. ­ Θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των συμφωνούμενων δράσεων. 3.1.2) Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεσμεύεται ότι: ­ Θα υλοποιήσει τις δράσεις που αναφέρονται στην πα­ ρούσα συμφωνία εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και ­ Θα συνεργάζεται με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο σχεδιασμό και την προώθηση Πρωτοβουλιών στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 3.1.3) Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεσμεύεται ότι: ­ Θα παρέχει έγκαιρα κάθε φορά στους αφ' ενός συμβαλ­ λόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις οργα­ νωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίη­ ση των ανωτέρω δράσεων. ­ Θα μεριμνά, ώστε, μέσω του εκπροσώπου που παρέχει στην κατωτέρω αναφερόμενη επιτροπή, να μεταφέρεται η γνώση της επί των αντικειμένων της παρούσας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της διαχειρίσεως των συμφωνου­ μένων δράσεων. 3.2) Για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των συμφω­ νουμένων επί μέρους δράσεων τα μέρη συμφωνούν: στη θέσπιση χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, το οποίο θα καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,5% (0,5 τοις χιλίοις) των ετήσιων μισθολογικών δαπανών για το προσωπικό του Δημοσίου, Περιφερειών, Νομαρχια­ κών Αυτοδιοικήσεων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ιδρυμάτων Πρόνοιας και Ν.Π.Δ.Δ.. Το σχετικό ποσό θα τίθεται στη διά­ θεση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οποίο και θα έχει τη διαχείρισή του. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού στις συμφωνούμενες δρά­ σεις γίνεται από την Επιτροπή Συντονισμού Δράσεων. Από το ποσό αυτό ποσοστό 8% και 5% αντίστοιχα διατίθεται για τις ανάγκες διοικητικής και λειτουργικής στήριξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Κοινωνικού Πολύκεντρου, καθώς και για τη διενέργεια αυτοτελών δράσεων επικοινωνίας, ενημέρω­ σης κ.λπ. (ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.). 4) Συντονισμός των δράσεων Για το συντονισμό των δράσεων προς υλοποίηση της πα­ ρούσας συμφωνίας, Συμφωνείται η σύσταση τριμελούς διαρκούς Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων, η οποία θα παρακολουθεί την εκτέ­ λεση των δράσεων που συμφωνούνται με την παρούσα και θα εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση αυτών και την υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Στην ανωτέρω Επιτροπή θα μετέχουν ένας εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ένας εκπρόσωπος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ένας εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι οποίοι θα ορισθούν μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής και οι οποίοι θα μπορούν να αντικαθίστανται ελευθέρως από τα μέρη. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και εκτάκτως όποτε τα μέλη της (ή τα συμβαλλόμενα στην πα­ ρούσα) κρίνουν αναγκαία τη σύγκλησή της. 5) Τελικές Διατάξεις Οιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας, ως και τυχόν πα­ ράταση της διάρκειας αυτής γίνεται μόνον εγγράφως. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις και δεσμεύσεις αναλαμβάνονται με σκοπό την προαγωγή της Δημόσιας Διοι­ κήσεως και τη βελτίωση του επιπέδου των Δημοσίων Υπαλλή­ λων. Για το λόγο αυτόν, τα μέρη συμφωνούν να εργασθούν από κοινού για την επιτυχία των συμφωνουμένων δράσεων, δεσμευόμενα να επιλύσουν καλόπιστα κάθε τυχόν ανακύ­ πτουσα διαφορά κατά την εκτέλεση της παρούσας ή σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεών της με διαπραγματεύσεις και πάντοτε με γνώμονα την προαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση των συμφωνουμένων δράσεων καταστεί αδύνατη για οποι­ ονδήποτε λόγο, τα μέρη δεν θα έχουν καμία εκατέρωθεν απαίτηση, η δε Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν θα έχει καμία υποχρέωση για την εκτέλεση τυχόν συμφωνιών με τρίτα πρόσωπα ή φορείς. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφα­ σίσει να απόσχει από τις συμφωνούμενες διατάξεις ή να δια­ κόψει τη συνεργασία της με τους αφ' ενός συμβαλλόμενους η συνέχιση των δράσεων (εφόσον οι αφ' ενός συμβαλλόμε­ νοι το επιθυμούν) δεν θα πλήττεται, δεδομένου ότι αυτές αποσκοπούν, κατ' αρχάς στη βελτίωση της Δημόσιας Διοι­ κήσεως, η οποία αποτελεί βασική μέριμνα του Κράτους και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα προγραμ­ ματική συμφωνία σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία, αφού ανε­ γνώσθησαν, υπεγράφησαν ως έπεται και κάθε συμβαλλόμε­ νο μέρος έλαβε από ένα. Για το Ελληνικό Δημόσιο Για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο Υπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ο Γενικός Γραμματέας Προκόπιος Παυλόπουλος Γεώργιος Βούτσινος Για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Παπασπύρος Ηλίας Ηλιόπουλος"

Άρθρο 16Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π. και λειτουργικά θέματα της ΔιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') προστίθεται το εξής εδάφιο: "Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων κάτω των δε­ κατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυ­ νομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγρά­ φου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ. 417/1993 (ΦΕΚ 176 Α') προστίθεται η φράση "ή από τα Κ.Ε.Π.".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), μετά τη φράση "από οποιαδήποτε δι­ οικητική αρχή", προστίθεται η φράση "ή τα Κ.Ε.Π.".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοι­ χα πρωτότυπα έγγραφα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες τις διοι­ κητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυ­ ρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμ­ φωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουρ­ γημάτων τους. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επι­ κυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυ­ τά συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύ­ θυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγρά­ φων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντί­ γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνο­ δεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρί­ βεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται παράγρα­ φος 4 ως εξής: "4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, εξαίρεση εγ­ γράφων ή διαδικασιών από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρε­ τούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/Ερ­ γοδηγών, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφό­ σον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυ­ κείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμέ­ νων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτή­ των, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α') και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'). Οι περιπτώσεις β', γ' και δ' της παρ. 22 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνε­ ται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουρ­ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α πρώ­ του και δεύτερου βαθμού και η αποθήκευσή τους σε μαγνη­ τικά ή οπτικά μέσα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης προηγμένης τεχνολογίας. 11.Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.." 12. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Τα έγγραφα, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α') και των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 342/2002 (ΦΕΚ 284 Α') και τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α') και διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β'βαθμού με ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να επικυρώνο­ νται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται. Τα επικυρωμένα αυτά έγ­ γραφα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης θα ορισθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας ανταλ­ λαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των ανωτέρω φορέ­ ων."

Άρθρο 1Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 1 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Άρθρο 1 Περιεχόμενο Προγράμματος 1. Για την προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στις πολι­ τικές της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, τη διαρκή βελτίωσή της με την εισαγωγή νέων συστημάτων οργάνωσης και την αξιοποί­ ηση νέων τεχνολογιών, εκπονείται κάθε τρία χρόνια από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης το Εθνικό Σχέδιο Δράσεων για τη Δημόσια Διοίκη­ ση (Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ").

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουρ­ γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Με­ ταρρύθμισης, και διαρθρώνεται ενδεικτικά στα εξής υπο­ προγράμματα: α) Υποπρόγραμμα, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών και η άρση διοικητικών εμποδίων, η εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πολιτών. β) Υποπρόγραμμα, για την εισαγωγή νέων συστημάτων ορ­ γάνωσης και διοίκησης των δημοσίων υπηρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως καθιέρωση συστημάτων Διοί­ κησης Ολικής Ποιότητας, εισαγωγή συστημάτων στρατηγι­ κού σχεδιασμού, αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. γ) Υποπρόγραμμα, για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δια­ κυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως ενί­ σχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικτύων ηλε­ κτρονικών υπολογιστών των δημοσίων υπηρεσιών, ολοκλη­ ρωμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές, ανάπτυξη δικτυακών τόπων, τεχνολογικές καινοτομίες και βελτίωση των υποδο­ μών. δ) Υποπρόγραμμα, για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα, όπως προ­ γραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, σχεδιασμός θέσεων ερ­ γασίας, στοχοθεσία, διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων. ε) Υποπρόγραμμα, για τη διαφάνεια και τις αξίες της χρη­ στής διακυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η συμμετοχή των πολιτών και επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη αποτελεσματικού κανονιστικού πλαι­ σίου για τη διαφάνεια. στ) Υποπρόγραμμα, για τη διαχείριση φυσικών καταστρο­ φών, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα, όπως καθιέρωση εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, καθιέρωση ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης στελεχών πολιτικής προ­ στασίας. ζ) Υποπρόγραμμα, για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εξασφάλιση κάθε αναγκαίας υποστήριξης, ώστε να εξε­ λιχθεί αποτελεσματικά το σύνολο των στρατηγικών επιδιώ­ ξεων του προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα, όπως η εκπόνηση μελετών, η ανάθεση της διαχείρισης έρ­ γων ή της αξιολόγησής τους, οι ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" εξειδικεύεται, μετά την έγκρισή του, σε Επιχειρησιακό Σχέδιο, στο οποίο παρατίθε­ νται αναλυτικά οι επί μέρους στόχοι των μέτρων και των δρά­ σεων του προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από εισή­ γηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκσυγχρονισμού, ε­γκρίνεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ένταξη των έργων και των ενεργειών στις δράσεις του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου διενεργείται με από­ φαση της Επιτροπής Διοίκησης του Προγράμματος του επό­ μενου άρθρου. Με την απόφαση ένταξης ορίζεται ο φορέας εκτέλεσης, το ύψος της χρηματοδότησης, το χρονοδιά­ γραμμα ολοκλήρωσης της δράσεως και οι όροι, υπό τους οποίους διενεργείται η ένταξη και η εκτέλεση." 2. Το άρθρο 2 του ν. 2880/2001 αντικαθίσταται ως εξής: "Άρθρο 2 Διοίκηση του Προγράμματος 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Επι­ τροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", που αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμ­ ματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη­ σης, ως αναπληρωτή του, έναν τουλάχιστο Γενικό Γραμμα­ τέα από κάθε Υπουργείο και τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών ως μέλη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" συνεδριάζει τουλάχιστον μία φο­ ρά το χρόνο. Στις συνεδριάσεις αυτές ενημερώνεται επί της πορείας εφαρμογής του προγράμματος, επί της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Προγράμματος και μπορεί να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή Διοίκησης του Προ­ γράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμμα­ τος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" αποτελεί το όργανο διαβούλευσης και ανταλ­ λαγής απόψεων για την πορεία του Προγράμματος. Γραμμα­ τειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" παρέχεται από τους υπαλλήλους που εξασφαλίζουν γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος της επόμενης παραγράφου. 2. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Επι­ τροπή Διοίκησης του Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", που απο­ τελείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον αναπληρω­ τή του και ως μέλη στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στελέχη άλλων δη­ μοσίων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου, εμπειρογνώ­ μονες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που λόγω ειδικών γνώσεων, επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας, μπο­ ρούν να συμβάλουν στην εφαρμογή του προγράμματος. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Διοίκησης παρέχεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αποκλειστικά ή πα­ ράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι των υποπρογραμμάτων, οι οποίοι υποβοηθούν την Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος στην εφαρμογή του. 3. Η Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος είναι αρμόδια για την ένταξη και απένταξη των έργων στα μέτρα του Προ­ γράμματος, παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και ολο­ κλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για τη συ­ γκρότηση της Επιτροπής και την αμοιβή των μελών της, καθώς και των μελών της γραμματείας, την αμοιβή των υπευ­ θύνων υποπρογραμμάτων και των ομάδων στήριξης εφαρ­ μόζονται οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α')." 3. Το άρθρο 3 του ν. 2880/2001 τροποποιείται ως εξής: "Άρθρο 3 Χρηματοδότηση Πόροι του Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" είναι: α) Τακτικοί πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό που εγ­ γράφονται κάθε έτος υπέρ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ειδικά για το Πρό­ γραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". β) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του καθαρού ετήσι­ ου οικονομικού αποτελέσματος των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για έργα ή ενέρ­ γειες του Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" της αντίστοιχης Περι­ φέρειας που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. γ) Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ­ σεων. δ) Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με εξαίρεση το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης." 4. Το άρθρο 4 του ν. 2880/2001 αντικαθίσταται ως εξής: "Άρθρο 4 Κανονισμός του Προγράμματος 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο­ μικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε­ ως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εφαρμογής του Προγράμμα­ τος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". 2. Με τον Κανονισμό καθορίζονται: α) Η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος κατάρτισης του Προγράμματος. β) Η διαδικασία χρηματοδότησης του Προγράμματος "ΠΟ­ ΛΙΤΕΙΑ", διαχείρισης, απορρόφησης και εκταμίευσης των πό­ ρων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. γ) Τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης των έργων ή των ενεργειών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται. δ) Η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εκτέλεση των δράσεων και έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο τρόπος λει­ τουργίας, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους, περι­ λαμβανομένων και των φορέων υλοποίησης. ε) Και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3, καθώς και του παρόντος άρθρου." 5. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2880/ 2001, όπως αντικαθίστανται με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, ισχύ­ ουν αναδρομικώς από 18.2.2005.

Άρθρο 18Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκέντρωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλή­ λων με έδρα την Αθήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προ­ σωπικότητα, με την επωνυμία "Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­ σης και Αποκέντρωσης", στο οποίο υπάγονται και οι υπάλλη­ λοι του Εθνικού Τυπογραφείου, του Εθνικού Κέντρου Δημό­ σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ.. Στο Ταμείο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τις ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ., με τις εξαιρέσεις που εισάγονται στις παρακάτω παραγρά­ φους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέλη του Ταμείου μπορεί να είναι οι τακτικοί και με σχέ­ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­ κέντρωσης και των λοιπών υπηρεσιών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και υπηρετούν κατά τη δη­ μοσίευση του παρόντος, καθώς και οι υπάλληλοι που απο­ χώρησαν από 1.1.2004 και έως τη δημοσίευση του παρόντος από την υπηρεσία. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξής τους. Τα μέλη του Ταμείου διατηρούν, επίσης, την ιδιότητά τους και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους επί μία δεκαπε­ νταετία μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ ισοβίως διατη­ ρούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την περίπτω­ ση α' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και αφορούν τη συμπληρωματική κάλυψη δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψής τους. Για τα μετά την ισχύ του νόμου αυτού εγγραφόμενα μέλη, προκειμένου να ασκή­ σουν τα δικαιώματά τους ως συνταξιούχοι, απαιτείται πάρο­ δος δεκαπενταετούς υπηρεσίας από την εγγραφή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του μέσω: α) Της συμπληρωματικής κάλυψης δαπάνης νοσοκομεια­ κής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψής τους, καθώς και των συζύγων και τέκνων αυτών. β) Της καταβολής χρηματικής αρωγής σε περιπτώσεις βα­ ριάς ασθένειας ή ατυχήματος ή βοηθήματος στους κληρο­ νόμους σε περίπτωση θανάτου μέλους, εφόσον οι κληρονό­ μοι είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού. γ) Της λειτουργίας κατασκηνώσεων σε συνεργασία με φο­ ρείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους οργανισμούς. δ) Της παροχής έκτακτων βοηθημάτων στα μέλη του κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές. ε) Της διοργάνωσης κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώ­ σεων για τα μέλη του και τις οικογένειές τους, προς σύσφιγ­ ξη των σχέσεων και ανάπτυξη των πολιτιστικού χαρακτήρα ενδιαφερόντων τους, που μπορούν να πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έσοδα του Ταμείου είναι: α) Εισφορές των μελών του σε ποσοστό 5% επί των τακτι­ κών τους αποδοχών. Σε αντίστοιχη εισφορά υποχρεούνται και οι συνταξιούχοι, εφόσον συνεχίζουν να είναι μέλη του Τα­ μείου. β) Τα έσοδα από τη λειτουργία κατασκηνώσεων. γ) Δύο χιλιοστά επί των Εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που εγγράφονται ετη­ σίως, τόσο στον τακτικό προϋπολογισμό όσο και στον προϋ­ πολογισμό δημοσίων επενδύσεων, όπως αυτοί ενισχύονται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας, κάθε φορά, σχετι­ κής νομοθεσίας. δ) Δωρεές τρίτων προσώπων, επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, έσοδα από διενέργεια εκδηλώσεων, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στους σκοπούς του Ταμείου και στα χρηστά ήθη. ε) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διοίκηση, η στε­ λέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο­ μέρεια.

Άρθρο 19Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έχει αντίθετο περιεχό­ μενο. Αρθρο 20 Παρατείνεται η προθεσμία, η οποία είχε οριστεί με την παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') για την έναρξη λειτουργίας των τριών (3) Υποδιευθύνσεων του Πε­ ριφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ­ Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνας που συστήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α') μέχρι 31.5.2007. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.6.2005. Αρθρο 21 Η ισχύς του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α') αναστέλλεται από την ψήφιση της διάταξης αυτής από τη Βουλή έως την 31.10.2005, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 11 και της παρ. 29 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 22Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατά­ ξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ