138 Α' 2005

Νόμος 3345/2005

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 12 - Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
16 Ιουνίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3345
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 210 του π.δ. 410/1995 αντικαθί­ σταται ως εξής: "2. Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της παρα­ γράφου 1 από τα μέλη του Συνδέσμου έως το τέλος του οι­ κείου οικονομικού έτους, αυτές παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβου­ λίου του Συνδέσμου και αποδίδονται σε αυτόν. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται παρακράτηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των εισφορών της πα­ ραγράφου 1 εντός του οικείου οικονομικού έτους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η οποία θα συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτού ή με αντίστοιχη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον έχει μεταβιβασθεί σε αυ­ τήν η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, είτε από αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων όλων των Ο.Τ.Α. ­ μελών του Συνδέσμου. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συνδέσμου, μπορούν να παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι οφειλές των μελών προς τον Σύνδεσμο, που προέρχο­ νται από κατανάλωση νερού, περισυλλογή, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και από άλλες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που παρέχει ο Σύνδεσμος στα μέλη του και προβλέπονται από το σκοπό σύστασής του. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των παραπάνω αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων ή της εκτελεστικής επιτροπής των Συνδέσμων, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη το αργότερο εντός ενός μηνός από την αποστολή τους σε αυτόν."

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ