138 Α' 2005

Νόμος 3345/2005

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 16 - Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π. και λειτουργικά θέματα της Διοίκησης
16 Ιουνίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3345
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π. και λειτουργικά θέματα της ΔιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') προστίθεται το εξής εδάφιο: "Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων κάτω των δε­ κατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυ­ νομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγρά­ φου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του π.δ. 417/1993 (ΦΕΚ 176 Α') προστίθεται η φράση "ή από τα Κ.Ε.Π.".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), μετά τη φράση "από οποιαδήποτε δι­ οικητική αρχή", προστίθεται η φράση "ή τα Κ.Ε.Π.".

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοι­ χα πρωτότυπα έγγραφα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες τις διοι­ κητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυ­ ρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμ­ φωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουρ­ γημάτων τους. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επι­ κυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π.. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυ­ τά συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύ­ θυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγρά­ φων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντί­ γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνο­ δεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρί­ βεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται παράγρα­ φος 4 ως εξής: "4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, εξαίρεση εγ­ γράφων ή διαδικασιών από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρε­ τούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/Ερ­ γοδηγών, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφό­ σον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυ­ κείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμέ­ νων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτή­ των, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α') και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'). Οι περιπτώσεις β', γ' και δ' της παρ. 22 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνε­ ται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουρ­ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α πρώ­ του και δεύτερου βαθμού και η αποθήκευσή τους σε μαγνη­ τικά ή οπτικά μέσα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης προηγμένης τεχνολογίας. 11.Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­ θρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.." 12. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Τα έγγραφα, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α') και των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 342/2002 (ΦΕΚ 284 Α') και τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α') και διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β'βαθμού με ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να επικυρώνο­ νται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται. Τα επικυρωμένα αυτά έγ­ γραφα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης θα ορισθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας ανταλ­ λαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των ανωτέρω φορέ­ ων."

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ