132 Α' 2006

ΝΟΜΟΣ 3470/2006

Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13 - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Ιουνίου 2006

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132
28 Ιουνίου 2006

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3470
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων συγκροτείται από όλες τις οργανικές μονάδες και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, που υπάγονται στις παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες: α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ε. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων στ. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους ζ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης η. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης θ. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Ο Υφυπουργός, στον οποίο ανατίθενται κατά το άρθρο 41 παρ. 5 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) αρμοδιότητες που ανήκουν σε Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες των προηγούμενων εδαφίων, ορίζει με απόφασή του την αρμόδια Γενική Γραμματεία μεταξύ των εποπτευομένων από τον ίδιο.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr