117 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3566/2007

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

Άρθρο 155 - Αποδοχές προσωπικού
05 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
5 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3566
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 155Αποδοχές προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως αποδοχές των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών νοούνται ο βασικός μισθός και όλα τα, κατά τις κείμενες διατάξεις, χορηγούμενα επιδόματα και προσαυξήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν κλάδο με ειδικές αποδοχές, λόγω των ειδικών προσόντων τα οποία απαιτούνται κατά την εισαγωγή τους στην υπηρεσία, των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και ευθυνών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες εκτελούν τα καθήκοντά τους. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας λαμβάνουν, κατ’ επιλογή τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη θέση αυτή, είτε τις αποδοχές μετακλητού Γενικού Γραμματέα είτε αυτές του βαθμού τους. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται με σχετική δήλωση, που κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, λαμβάνει, κατ’ επιλογήν του, σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόμισμα καταβολής επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, τις εκάστοτε αποδοχές ημεδαπής ή και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή στο μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατέχει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, παρέχεται σε ευρώ ή συνάλλαγμα, πέραν των αποδοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, αναλόγως του κλάδου και του βαθμού. Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται αναλόγως των ποσοστών, που ορίζονται εκάστοτε με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 κοινή υπουργική απόφαση, για τα οικογενειακά βάρη και τη στέγαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ανωτέρω επίδομα καθορίζεται, για τους με πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, λαμβανομένων υπόψη των πινάκων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κόστος ζωής στις πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Για τους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζεται, με όμοια απόφαση, σε ποσοστό επί αυτού το οποίο έχει καθορισθεί για τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό. Η ως άνω υπουργική απόφαση επιτρέπεται να έχει αναδρομική ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή αναπροσαρμόζεται, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής είτε της ισοτιμίας του συναλλάγματος προς το τοπικό νόμισμα ή το ευρώ είτε της αγοραστικής αξίας τούτων, με βάση επίσημα στοιχεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής, αποτελούμενης από τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων και τον Διευθυντή στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθορίζεται το ποσοστό της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αναπροσαρμογής του επιδόματος. Στην επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν αυτός δεν ορισθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιτροπή συγκροτείται νομίμως και χωρίς αυτόν. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και συνέρχεται, υποχρεωτικώς κάθε χρόνο για την εξέταση υποβαλλόμενων από τις πρεσβείες αιτήσεων αναπροσαρμογής του επιδόματος για τη χώρα αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στους οποίους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ανατίθενται στην αλλοδαπή καθήκοντα θέσης ανώτερης του βαθμού τους, λαμβάνουν, από την τοποθέτησή τους, ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα επί κεφαλής προξενικών γραφείων, λαμβάνουν από την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν και σε κάθε περίπτωση όχι ανώτερο του 80% του επιδόματος που αναλογεί στον Πρέσβυ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι αναπληρώνουν τον προϊστάμενο αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή τον επί κεφαλής προξενικού γραφείου πέραν των δέκα ημερών, λαμβάνουν ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Ειδικώς, σε υπάλληλο επιφορτισμένο με τις υποθέσεις πρεσβευτικής αρχής, καταβάλλεται αποζημίωση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της ανώτερης και της επιδοματικής βαθμίδας στην οποία ανήκει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η πληρωμή σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής αρχίζει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνωστοποίηση της οικείας αρχής προς την Κεντρική Υπηρεσία, και παύει μετά από δέκα ημέρες από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση μετάθεσης ή αποχώρησης από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η πληρωμή παύει τη δέκατη ημέρα από το χρόνο του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης, από την ημέρα της παράδοσης. Σε περιπτώσεις θέσεως σε αργία και προσωρινής ή οριστικής παύσεως η πληρωμή του επιδόματος παύει από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον υπάλληλο της σχετικής πράξεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε περίπτωση συνυπηρέτησης στην ίδια πόλη στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων, οι οποίοι είναι σύζυγοι, τους καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές που προβλέπονται για το βαθμό τους, εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών και στέγασης, οι οποίες καταβάλλονται μόνο στον ιεραρχικώς ανώτερο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για τους μόνιμους και επί συμβάσει υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας, που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), επιτρέπεται η απογευματινή, νυκτερινή και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες εργασία, πέραν του κανονικού ωραρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε περίπτωση προαγωγής υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην οποία δεν υπάρχει κενή οργανική θέση του ανωτέρου βαθμού, ο υπάλληλος για όσο χρόνο παραμένει στην αρχή αυτή λαμβάνει τις αποδοχές του βαθμού στον οποίο προήχθη, έως ότου μετατεθεί.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ