80 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3763/2009

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42 - Σύσταση ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
27 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
27 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Α.i. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα, υπαγόµενη στη Γενική ∆ιεύθυνση ΚΕΠΥΟ της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). ii. Αποστολή της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα είναι η µηχανογραφική ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα και η ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση των εφαρµογών διαχείρισης του προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. iii. Η ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµοσίου διαρθρώνεται σε τρία (3) τµήµατα στα οποία κατανέµονται οι αρµοδιότητές της, ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α ΄ − Μισθοδοσίας Υπαλλήλων του ∆ηµόσιου Τοµέα Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών που αφορούν στους τοµείς της µισθοδοσίας και κάθε πρόσθετης αµοιβής των υπαλλήλων του ∆ηµόσιου Τοµέα και κυρίως στα παρακάτω θέµατα αυτών: − Οµοιόµορφη εφαρµογή των µισθολογικών διατάξεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, − Υπολογισµός µισθοδοσίας κάθε υπαλλήλου, − Υπολογισµός πρόσθετων αµοιβών, − ∆ιαδικασίες πληρωµής µέσω διατραπεζικού συστήµατος, −Βεβαιώσεις αποδοχών, − Εφαρµογή εισοδηµατικής πολιτικής επί των αµοιβών των υπαλλήλων, − Συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μισθών του Γ.Λ.Κ., − Συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Υπουργείων − Φορέων που υπηρετούν οι µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι για την ενηµέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου των αµοιβών του µισθοδοτουµένου, −Σύγχρονη εκχώρηση οικονοµικών στοιχείων για τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου, − Συνεργασία µε επικουρικά Ταµεία ασφάλισης των υπαλλήλων όπως ΜΤΠΥ, ΤΕΑ∆Υ, Ι ΚΑ και λοιπά, για τις παρακρατήσεις και αποδόσεις, − Έκδοση στατιστικών στοιχείων. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται στα εξής γραφεία: Ι) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισµού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. II) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Μακεδονίας−Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπαλλήλων Βουλής, λειτουργών και µισθοδοτούµενων µε ειδικά µισθολόγια, Ανεξαρτήτων ∆ιοικητικών Αρχών, Κληρικών. III) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών ιατρών Ε.Σ.Υ. και υπαλλήλων Νοσοκοµείων. IV) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. V) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και Ν.Π.∆.∆.. VI) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών µόνιµων στελεχών των ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας. ΤΜΗΜΑ Β ΄ − Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών που αφορούν στους τοµείς των συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα και κυρίως στα παρακάτω θέµατα αυτών: − Υπολογισµός σύνταξης κάθε συνταξιούχου, − Υπολογισµός αναδροµικών, µεταβολών, διακοπών κ.λπ., − ∆ιαδικασίες πληρωµής µέσω διατραπεζικού συστήµατος, − Βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων, − ∆ιαδικασίες σύγχρονης εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των συνταξιούχων, − Συνεργασία µε την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., − Συνεργασία µε τις διοικήσεις προσωπικού των Υπουργείων για τον κανονισµό της σύνταξης κάθε συνταξιούχου, − Εφαρµογή εισοδηµατικής πολιτικής επί των συντάξεων των συνταξιούχων, −Συνεργασία µε επικουρικά Ταµεία ασφάλισης των συνταξιούχων, ΜΤΠΥ, ΤΕΑ∆Υ και λοιπά, για ενιαία πληρωµή συντάξεων και µερισµάτων, − ∆ηµιουργία και χρήση ηλεκτρονικού φακέλου συνταξιούχου, − Έκδοση στατιστικών στοιχείων. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται στα εξής γραφεία: Ι) Γραφείο κανονισµού συντάξεων συνταξιούχων II) Γραφείο εκτέλεσης συντάξεων συνταξιούχων. ΤΜΗΜΑ Γ΄ − Υποστήριξης της διαχείρισης του προσωπικού και των ηλεκτρονικών εγγράφων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών που αφορούν τους τοµείς της διαχείρισης του προσωπικού και των εγγράφων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και κυρίως στα παρακάτω θέµατα αυτών: − Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση των εφαρµογών διαχείρισης προσωπικού όπως ο ηλεκτρονικός υπηρεσιακός φάκελος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (προσωπικά στοιχεία, θέση, βαθµολογική εξέλιξη, µεταβολές, µετατάξεις, αποσπάσεις, άδειες, επιµορφώσεις, ποινές, ιστορικότητα, και λοιπά στοιχεία). − Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση της εφαρµογής των µεταβολών της περιουσίας των δηµόσιων και κοινοτικών (Ο.Τ.Α.) υπαλλήλων. − Συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων και Ο.Τ.Α. για την υποστήριξη της διάθεσης των στοιχείων των υπαλλήλων για τη συνταξιοδότησή τους. − Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση εφαρµογών σχετικών µε την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και ειδικότερα στα παρακάτω θέµατα: − υποστήριξη του υποσυστήµατος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου, − υποστήριξη του υποσυστήµατος διαχείρισης εγγράφων, − υποστήριξη του υποσυστήµατος της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης, − τυποποίηση και δηµιουργία προτύπων εγγράφων, − συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου, − την έκδοση στατιστικών στοιχείων. Β. Στις αρµοδιότητες όλων των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης περιλαµβάνονται επίσης: − Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα και τις ∆ιευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., για την τεχνολογική ενηµέρωση του προσωπικού (µε την προµήθεια επιστηµονικών και τεχνολογικών περιοδικών, τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά σεµινάρια ή συνέδρια, τις επισκέψεις σε εξειδικευµένες εκθέσεις και συγγενή κέντρα πληροφορικής) και εισήγηση για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες, συστήµατα και µεθόδους. − Η παροχή συνδροµής στην εκπαίδευση υπαλλήλων χρηστών των συστηµάτων − υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αλλά και των εξυπηρετούµενων Υπουργείων, καθώς και η συγγραφή σχετικών ενηµερωτικών κειµένων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.. − Η σύνταξη µελετών, τεχνικών προδιαγραφών ή τεχνικών απαιτήσεων, για έργα ή προµήθειες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικών µε το αντικείµενο ή τη λειτουργία του Τµήµατος. − Η παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των ως άνω έργων ή προµηθειών. − Η συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση, για την απρόσκοπτη συνεργασία των συναφών Συστηµάτων και για τη βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόµενων διαδι−κτυακών υπηρεσιών. − Η συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά πιλοτικά ερευνητικά προγράµµατα. Γ. Το Τµήµα Ε΄ (Τµήµα Μισθοδοσίας και Συντάξεων) της 30ής ∆ιεύθυνσης (Εφαρµογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καταργείται. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του ανωτέρω Τµήµατος στελεχώνουν το Α΄ και το Β΄ Τµήµα της ως άνω ∆ιεύΦΕΚ 5043 θυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. ∆. Της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα του παρόντος άρθρου, καθώς και των Τµηµάτων της προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής S/W. α. Για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης στους υφιστάµενους κλάδους προσωπικού συνιστώνται επιπλέον οι παρακάτω θέσεις: i) σαράντα (40) θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς ∆΄ − Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήµης Η/Υ (software), από τις οποίες οι δέκα (10) θέσεις µε εξειδίκευση στην πληροφορική εφαρµογών και ii) δέκα (10) θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς ∆΄ −Α΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήµης Η/Υ (software). Ως προς τα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων εφαρµόζονται τα άρθρα 6 και 14 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α), όπως ισχύουν. β. Η στελέχωση των ανωτέρω θέσεων σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 30% γίνεται µε διαγωνισµό, ο οποίος διενεργείται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζεται η κατανοµή των θέσεων κατά κλάδο εντός του προβλεπόµενου ποσοστού, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού, καθώς και κάθε συναφές θέµα. γ. Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δηµοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας. δ. Η στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων της ∆ιεύθυνσης γίνεται µε υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετατάσσονται από το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.∆.∆. µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα των υπαλλήλων που αποσπώνται ή µετατάσσονται από το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.∆.∆. στην ως άνω ∆ιεύθυνση. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς στους οποίους ανήκουν οργανικά. ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων αυτής. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται να συµπληρώνονται ή τροποποιούνται οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης, να ανακατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. στ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 43/1997 (ΦΕΚ 42 Α), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ∆ηµόσιου Τοµέα».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 26 Μαΐου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ