80 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3763/2009

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
27 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
27 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, για τους σκοπούς της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθμ. 54201/Β2884/26.11.2008 (ΦΕΚ 2471 Β΄/ 4.12.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η εκτίµηση της αξίας των εισφερόµενων οµολόγων διενεργείται πριν από την ανάληψη των µετοχών από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, από Επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποτελούµενη από δύο ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές και βασίζεται στα χαρακτηριστικά των εισφερόµενων οµολόγων, όπως αυτά καθορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/ 2008 επαναγορά των προνοµιούχων µετοχών δεν διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920 και διενεργείται µε τη µεταβίβαση οµολόγων έκδοσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή και την καταβολή µετρητών. Στην περίπτωση επαναγοράς των προνοµιούχων µετοχών µε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η αποτίµηση των οµολόγων θα πραγµατοποιηθεί από την ίδια Επιτροπή.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 26 Μαΐου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ