122 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 22
21 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 22

Θέματα της «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε». 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α), που προστέθηκε με την παράγραφο 1β του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η εταιρεία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε». δύναται να χρησιμοποιήσει έως την 30.6.2013, από το υφιστάμενο την 23.4.2009 μετοχικό της κεφάλαιο, ποσό εκατόν δεκαέξι εκατομ− μυρίων (116.000.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, υπέρ των οποίων εγγυάται το Ταμείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής και σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο ανωτέρω ποσό (116.000.000 ευρώ) συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτή− σεις που χορηγήθηκαν μέχρι 31.12.2008. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας θα διενεργηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που πραγματικά θα έχει δαπανηθεί για την επιδότηση του κόστους δανεισμού έως την 30.6.2013». 2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 8 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν μπο− ρεί να υπολείπεται του 0,25% επί του αναλαμβανόμενου κινδύνου». 3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυ− μης εταιρείας «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε». (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) μέσω της έκδοσης νέων ονομαστικών μετοχών κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρί− ων (1.500.000.000) ευρώ δύναται να καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση και διάθεση στη ΤΕ− ΜΠΜΕ Α.Ε. ομολόγων ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία θα εκδοθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που καλύπτεται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παροχή των εγγυήσεων που χορηγούνται το αργότερο μέχρι τρία έτη πριν τη λήξη των ομολόγων. Διατάξεις νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς ως προς την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τον τρόπο κάλυ− ψης του δεν ισχύουν. 4. Για τους σκοπούς του παρόντος η προθεσμία για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και των επανα− ληπτικών αυτής, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920. 5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφα− λαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., η εκτίμηση της αξίας των ει− σφερόμενων ομολόγων διενεργείται, ανεξαρτήτως του χρόνου εκδόσεως της κατά το άρθρο 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, από δύο ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζο− νται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και ενεργούν από κοινού, βασίζεται δε στα χαρακτηριστικά των εισφερόμενων ομολόγων, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση έκ− δοσης τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της έκθεσης της επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και η αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής. 6. Τα παραπάνω ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυ− ρίων (1.500.000.000) ευρώ και διάρκειας μέχρι πέντε έτη εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δη− μοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους κατά την οποία και επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά το μέρος που δεν έχουν δεσμευτεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. εγγυήσεων. Κατά την επιστροφή από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρίας. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρεία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται στο σύνολο τους από την εταιρία στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξη τους. 7. Σε περίπτωση κατάπτωσης των παρεχόμενων από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. εγγυήσεων υπέρ πιστωτικού ιδρύμα− τος πριν τη λήξη των ομολόγων, αποδίδονται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στο πιστωτικό ίδρυμα ομόλογα τρέχου− σας αξίας ίσης με την αξία των εγγυήσεων που έχουν καταπέσει. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων καθορίζε− ται από την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), με βάση την τιμή αποτίμησης τους κατά την ημέρα απόδοσης των ομολόγων στο πιστωτικό ίδρυ− μα. Τυχόν διαφορές μεταξύ της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και της αξίας των εγγυήσεων, καθώς και οι συσσωρευμένοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία απόδοσης των ομολόγων στο πιστωτικό ίδρυμα, διακανονίζονται μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και του πιστωτικού ιδρύματος χρηματικά. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνε− ται κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που αποδίδονται στο πιστωτικό ίδρυμα. 8. Οι όροι έκδοσης των τίτλων καθορίζονται με από− φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι− κονομικών και Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια. 9. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 9η Απριλίου 2009.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ