122 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 23
21 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 23

Εγγυοδοσία Ελληνικού Δημοσίου για αγορά κατοικίας και επαγγελματικής στέγης 1. Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται σε στεγαστικά δά− νεια σε οποιοδήποτε νόμισμα, το μη καλυπτόμενο ποσό μέχρι και το 25% του αναγραφόμενου στο αγοραπωλη− τήριο συμβόλαιο τιμήματος αγοράς κατοικίας ή επαγ− γελματικής στέγης. Τα δάνεια αυτά συνάπτονται μεταξύ πιστωτικών ιδρυ− μάτων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών με μόνιμη και νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Για την παρο− χή της εγγύησης απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των παραπάνω αντισυμβαλλόμενων μερών. Το τίμημα για το οποίο παρέχεται η εγγύηση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του ακινήτου όπως αυτή έχει υπολογιστεί με ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για δάνεια των οποίων η σύμβαση υπογράφεται από την 27.4.2009 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. 3. Τα δάνεια για τα οποία παρέχεται η εγγύηση των παραγράφων 1 και 2 δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερου δανείου για αγορά άλλου ακινή− του με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, δύναται να παρασχεθεί και περαιτέρω εγγύηση του Δημοσίου στον ίδιο δικαιούχο, εφόσον αθροιστικά τα ανωτέρω δάνεια δεν υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό. 4. Η ρύθμιση του άρθρου αυτού δεν ισχύει για αγορά οικοπέδου, για επισκευαστικά δάνεια, για δάνεια αγοράς ακινήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κα− θώς και για επιδοτούμενα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στεγαστικά δάνεια ή ακίνητα (ενδεικτικά ΒΙΠΕ). Επίσης η ρύθμιση του άρθρου αυτού δεν ισχύει για τα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ.,τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τις ΜΚΟ. 5. Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβα− σης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω μη εκ− πλήρωσης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη, η εγ− γύηση καταπίπτει αναλογικά εις βάρος του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων. Η καταβολή της εγγύησης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μερική εξόφληση του δανείου, το οποίο εξακολουθεί να θεω− ρείται ανεξόφλητο. Μετά την καταβολή αυτή το Ελλη− νικό Δημόσιο υπεισέρχεται για το ύψος της, αναλογικά στα δικαιώματα του δανειστή και εξουσιοδοτεί για την άσκηση τους το πιστωτικό ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακα− ταθηκών και Δανείων, που χορήγησε το δάνειο, τα οποία εφεξής ως προς το τμήμα αυτό λειτουργούν και ως πληρεξούσιοι εντολοδόχοι του Δημοσίου, δικαιούμενα τυχόν έξοδα. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στα ως άνω ιδρύματα την εξουσιοδότηση όπως, πριν την παραπάνω καταγγελία της σύμβασης και την κατάπτωση της εγ− γύησης, επαναδια−πραγματευθούν με τον δανειολήπτη τους όρους ή και τη διάρκεια δανεισμού. Ειδικά στην περίπτωση που κατά την τελική εκποίηση το προϊόν του εκπλειστηριάσματος υπολείπεται της αρχικής αξίας του δανείου, το ανωτέρω προϊόν κατα− νέμεται αναλογικά μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο και Δημοσίου, μετά την προαφαί− ρεση του 12% της αξίας του εκπλειστηριάσματος υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 6. Τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα από την καταβληθεί− σα εγγύηση βεβαιώνονται και εισπράττονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 5 με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 7. Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συνδρομής της πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιώ− τη και την τήρηση των όρων του άρθρου αυτού. Μετά δε τον ως άνω έλεγχο, τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά− τους (25η Διεύθυνση) συγκεντρωτικές καταστάσεις, σε μηνιαία βάση, με τα χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια. 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο− νομικών καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από το πιστωτικό ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή της εγγύησης. Με όμοια απόφαση δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ