137 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3784/2009

Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 30
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Αυγούστου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137
7 Αυγούστου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3784
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α) τροποποιείται ως εξής: «3.α. Στο Βιβλίο Κυρώσεων καταχωρούνται, αναλυτικά, με όλα τα στοιχεία τους, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’). β. Στη ΔΕΔΑΚ δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των Κυρώσεων και των ελέγχων της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων. Στο Πληροφοριακό αυτό Σύστημα καταχωρούνται όλες οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στους κατόχους αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α), από κάθε αρμόδια προς τούτο Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών για τη βεβαίωση του οικείου κάθε φορά προστίμου. Η καταχώριση των κυρώσεων και των ελέγχων γίνεται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων, που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν και στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων Αρχές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α), όπως ισχύει, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΔΕΔΑΚ συντάσσει, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, έκθεση αξιολόγησης των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος για το προηγούμενο κάθε φορά έτος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα στοιχεία των κυρώσεων και των ελέγχων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πρόσβαση της ΥΠ.Ε.Ε. στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, τη διαλειτουργική σύνδεση της με το σύστημα Elenxis και τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των ελέγχων.»

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους.