87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ - Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων- Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων- Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 282Γενικές Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοι- κήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρό- ντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις ο- ποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκη- σής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοού- νται, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο περιφερειάρ- χης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρ- χος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή. β. Για τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές διατά- ξεις που τις διέπουν, ορίζουν, ως αρμόδιο όργανο το Γε- νικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, από την έ- ναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργά- νων νοείται ο περιφερειάρχης. γ. Η ρύθμιση των προηγουμένων εδαφίων ισχύει και για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, κατ’ αντι- στοιχία, προς τις απονεμόμενες αρμοδιότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως ισχύει, αναφέρεται «περιφέρεια» και «Γενικός Γραμματέας περιφέρειας» από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων νοείται η περιφέρεια του παρό- ντος νόμου και ο οικείος περιφερειάρχης, αντιστοίχως. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, ειδικές υπηρεσίες και λοιπά όργανα, τα οποία λειτουργούν, στο πλαίσιο του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, στην κρατική περιφέρεια και καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες, από το ανωτέρω χρονι- κό σημείο, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουρ- γούν στην περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ανα- φέρονται ως αρμόδια όργανα ο πρόεδρος της κοινότη- τας και το κοινοτικό συμβούλιο, από την έναρξη άσκη- σης των καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων, νοού- νται ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο, αντιστοί- χως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την εφαρμο- γή διατάξεων του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ι- σχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν ανακύπτει αντίθεση με το περιεχόμενό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αρμοδιότητα της παραγράφου II υπ΄ αριθμ. 46 του άρθρου 280 του παρόντος, από τη δημοσίευσή του και μέχρι 31.12.2010 ασκείται από τις κρατικές περιφέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν το κύρος των υφιστάμενων αδελφοποιήσεων Νομαρχιακών Αυτοδιοι- κήσεων μέχρι την υποκατάστασή τους από αντίστοιχες των περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο χρόνος έναρξης άσκησης, από τους δήμους και τις περιφέρειες, των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 94 παράγραφος 4 αριθμ. 13 και 186 παράγρα- φος Η΄ υπ΄αριθμ.1 και 2 ορίζεται με απόφαση των Υ- πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορί- ζονται και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Από τη δημοσίευση του παρόντος αναστέλλονται οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπι- κού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δημοτικές επι- χειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, που καταρτίζονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, δεν μπορεί να αφορούν αριθ- μό ατόμων μεγαλύτερο εκείνου που περιελάμβαναν οι συμβάσεις της ίδιας κατηγορίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2010. Η άρση της αναστολής γίνεται με απόφαση του Υ- πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή κοινών σκοπών και εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερει- ών της χώρας συνιστώνται: α) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, στις οποίες συμμε- τέχουν υποχρεωτικά ως μέλη, δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δήμοι εντός της αντίστοιχης χωρικής αρμο- διότητας των περιφερειών. β) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στην οποία συμ- μετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, και γ) Ένωση Περιφερειών, στην οποία συμμετέχουν υπο- χρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι περιφέρειες της χώρας. Οι ανωτέρω ενώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τον Υπουργό Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης. Έδρα κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων είναι η έδρα της περιφέρειας, ενώ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι η Αθήνα. Όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δή- μων είναι η γενική συνέλευση και η διοικούσα επιτροπή. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι: i. το διοικητικό συμβούλιο, ii. η εκτελεστική επιτροπή, iii. ο πρόεδρος και iv. το εποπτικό συμβούλιο. Πόροι των Ενώσεων είναι οι εισφορές των μελών τους που καθορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγρά- φου 3 του άρθρου 259 και της παραγράφου 5 του άρ- θρου 260 του παρόντος, ως ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη των ανωτέρω Ενώσεων, καθορίζονται: i. ο σκοπός σύστασής τους, ii. η εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερειών, κα- θώς και ο τρόπος και η διαδικασία ανάδειξης των εκπρο- σώπων τους σε αυτές, iii. η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων διοίκη- σής τους και ο τρόπος ανάδειξης αυτών. iv. οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων τους, v. η περιουσία, η οικονομική διοίκηση, η διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος των πόρων τους, vi. το προσωπικό, η οργάνωση, ο τρόπος κατάρτισης των οργανισμών λειτουργίας τους και κάθε άλλη ανα- γκαία λεπτομέρεια και vii. η δυνατότητα λειτουργίας των Περιφερειακών Ε- νώσεων Δήμων, υπό μορφή παραρτημάτων, ανά περιφε- ρειακή ενότητα και στις έδρες των αντίστοιχων νομών. Είναι, επίσης, δυνατή η πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων για την περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μέχρι την 31.12.2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης και ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και για τις Πε- ριφερειακές Ενώσεις Δήμων. Μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 197/1978 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η θητεία των ορ- γάνων διοίκησής τους παρατείνεται μέχρι την εκλογή και συγκρότηση των νέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Από την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησής τους η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος διαλύονται. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, αντίστοιχα, υπεισέρχο- νται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις αυτών, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού τους, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μέχρι την 31.12.2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, ύστερα από γνώμη της ΕΝΑΕ, εκδίδεται, το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 9, για τη σύσταση και λειτουργία της Ένωσης Περιφερειών. Από την ανά- δειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Περιφερειών, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) διαλύεται και η Ένωση Περιφερειών υπεισέρχεται, αυτο- δικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυ- τής, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού της, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντο- λής. Από 1.1.2011 και μέχρι τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων της εξακολουθεί να λει- τουργεί, προσωρινά, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοική- σεων Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13 πα- ράγραφος 39 ν. 2307/1995, όπως ισχύει, η οποία διοικεί- ται από επιτροπή, αποτελούμενη από τους περιφερειάρ- χες. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο περιφερειάρχης Αττι- κής. Η επιτροπή, διαχειρίζεται μόνο άμεσα λειτουργικά ζητήματα της Ένωσης και είναι υπεύθυνη για τη διεξα- γωγή των ανωτέρω αρχαιρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών γνωμοδοτούν σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε δήμους και σε περιφέρειες, αντιστοί- χως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Εγκρίσεις και παροχή γνωμοδοτήσεων, που απαι- τούνται στο πλαίσιο διαχείρισης των μητροπολιτικού χα- ρακτήρα πάρκων της περιφέρειας Αττικής και των υπερ- τοπικών διαδημοτικών χώρων πρασίνου παρέχονται, κα- τά το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου I Α 4 του άρθρου 210 από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους φο- ρείς, σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λει- τουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, οι υφιστάμενοι δήμοι, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν και να α- σκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, όπου στις δια- τάξεις του παρόντος προβλέπεται πενταετής θητεία, νο- είται θητεία, η οποία αρχίζει την 1.1.2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπε- ται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θη- τείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας της χώ- ρας, σύμφωνα και με τις διατάξεις της σχετικής νομοθε- σίας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών των περιφερειών διενεργείται από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουρ- γείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια. Κατά το ίδιο διάστημα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 275 του παρόντος, για τις δαπάνες των περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριό- τητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του παρό- ντος και ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 – 2014 ι- σχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χι- λιάδων (25.000) κατοίκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ι- σχύει με το άρθρο 49 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄), ι- σχύουν μέχρι 31.12.2010 και καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1.1.2010, οι ο- ποίες σε κάθε περίπτωση παύουν να ισχύουν μετά την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 283Τελικές ΡυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχο- νται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγμα- τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινο- τήτων που συνενώνονται, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν α- πό διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθμού που συνενώνε- ται, συνεχίζονται από το νέο δήμο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών κα- ταργούνται οι ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερί- σματα. Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δι- καιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, κα- θώς και στις υποχρεώσεις, των Νομαρχιακών Αυτοδιοι- κήσεων. Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ασκήσεως των αρμο- διοτήτων τους, δίκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέ- ρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ει- δική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε μία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε- ων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπι- κών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμέ- νες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την ε- γκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περι- φέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλ- λοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκε- ντρωμένη Διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ι- δρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαί- ως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη δια- τύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών τους συνεργασιών κατά το λόγο συμμετο- χής τους σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες, συνεχίζονται αυ- τοδικαίως από τις νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις, χω- ρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από σύμφωνη γνώ- μη των συμβουλίων των οικείων δημοτικών κοινοτήτων και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να ανακα- θορίζεται ο αριθμός και τα όρια των δημοτικών κοινοτή- των στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Επίσης, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να συγχω- νεύονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσο- νται σε άλλον όμορο δήμο ύστερα και από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του δήμου στον οποίον εντάσσο- νται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυ- τοτελής να αποτελέσει τοπική ή δημοτική κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδί- δεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2010 εντάσσονται σε ε- κλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήμου τα υφιστά- μενα τοπικά διαμερίσματα Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλί- ου του Δήμου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκα- λανίου, Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις δημοσιοποιούνται και με παράλληλη ανάρτηση στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου ειδικού νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης η οποία απο- τελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερι- κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, δ) έως τρία μέλη ΔΕΠ, ε) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ- πουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης, στ) τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμά- των του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζ) τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης, η) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Δι- εύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης, θ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προ- γραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Ε- σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης, ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ια) δύο εκπροσώπους εργαζομένων συλλογικών φορέ- ων της αυτοδιοίκησης. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρε- τούντες στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης και ένας υπάλληλος της Διεύ- θυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Ορ- γανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το σχέδιο του ανωτέρω Κώδικα, που θα συντάξει η α- ντίστοιχη Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προ- βλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμμα- τείας της Επιτροπής, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέ- ρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο- νομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται Επιτροπή για την σύνταξη «Κώδικα περί Εσόδων των Δή- μων και Περιφερειών». Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας και έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ- πουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης, δ) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ- πουργε