87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ - Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων- Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 282 - Γενικές Μεταβατικές διατάξεις
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 282Γενικές Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοι- κήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρό- ντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις ο- ποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκη- σής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοού- νται, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο περιφερειάρ- χης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρ- χος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή. β. Για τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές διατά- ξεις που τις διέπουν, ορίζουν, ως αρμόδιο όργανο το Γε- νικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, από την έ- ναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργά- νων νοείται ο περιφερειάρχης. γ. Η ρύθμιση των προηγουμένων εδαφίων ισχύει και για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, κατ’ αντι- στοιχία, προς τις απονεμόμενες αρμοδιότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως ισχύει, αναφέρεται «περιφέρεια» και «Γενικός Γραμματέας περιφέρειας» από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων νοείται η περιφέρεια του παρό- ντος νόμου και ο οικείος περιφερειάρχης, αντιστοίχως. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, ειδικές υπηρεσίες και λοιπά όργανα, τα οποία λειτουργούν, στο πλαίσιο του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, στην κρατική περιφέρεια και καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες, από το ανωτέρω χρονι- κό σημείο, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουρ- γούν στην περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ανα- φέρονται ως αρμόδια όργανα ο πρόεδρος της κοινότη- τας και το κοινοτικό συμβούλιο, από την έναρξη άσκη- σης των καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων, νοού- νται ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο, αντιστοί- χως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την εφαρμο- γή διατάξεων του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ι- σχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν ανακύπτει αντίθεση με το περιεχόμενό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αρμοδιότητα της παραγράφου II υπ΄ αριθμ. 46 του άρθρου 280 του παρόντος, από τη δημοσίευσή του και μέχρι 31.12.2010 ασκείται από τις κρατικές περιφέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν το κύρος των υφιστάμενων αδελφοποιήσεων Νομαρχιακών Αυτοδιοι- κήσεων μέχρι την υποκατάστασή τους από αντίστοιχες των περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο χρόνος έναρξης άσκησης, από τους δήμους και τις περιφέρειες, των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 94 παράγραφος 4 αριθμ. 13 και 186 παράγρα- φος Η΄ υπ΄αριθμ.1 και 2 ορίζεται με απόφαση των Υ- πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά- θησης και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορί- ζονται και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Από τη δημοσίευση του παρόντος αναστέλλονται οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπι- κού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δημοτικές επι- χειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, που καταρτίζονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, δεν μπορεί να αφορούν αριθ- μό ατόμων μεγαλύτερο εκείνου που περιελάμβαναν οι συμβάσεις της ίδιας κατηγορίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2010. Η άρση της αναστολής γίνεται με απόφαση του Υ- πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή κοινών σκοπών και εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερει- ών της χώρας συνιστώνται: α) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, στις οποίες συμμε- τέχουν υποχρεωτικά ως μέλη, δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δήμοι εντός της αντίστοιχης χωρικής αρμο- διότητας των περιφερειών. β) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στην οποία συμ- μετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, και γ) Ένωση Περιφερειών, στην οποία συμμετέχουν υπο- χρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι περιφέρειες της χώρας. Οι ανωτέρω ενώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τον Υπουργό Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης. Έδρα κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων είναι η έδρα της περιφέρειας, ενώ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι η Αθήνα. Όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δή- μων είναι η γενική συνέλευση και η διοικούσα επιτροπή. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι: i. το διοικητικό συμβούλιο, ii. η εκτελεστική επιτροπή, iii. ο πρόεδρος και iv. το εποπτικό συμβούλιο. Πόροι των Ενώσεων είναι οι εισφορές των μελών τους που καθορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγρά- φου 3 του άρθρου 259 και της παραγράφου 5 του άρ- θρου 260 του παρόντος, ως ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη των ανωτέρω Ενώσεων, καθορίζονται: i. ο σκοπός σύστασής τους, ii. η εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερειών, κα- θώς και ο τρόπος και η διαδικασία ανάδειξης των εκπρο- σώπων τους σε αυτές, iii. η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων διοίκη- σής τους και ο τρόπος ανάδειξης αυτών. iv. οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων τους, v. η περιουσία, η οικονομική διοίκηση, η διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος των πόρων τους, vi. το προσωπικό, η οργάνωση, ο τρόπος κατάρτισης των οργανισμών λειτουργίας τους και κάθε άλλη ανα- γκαία λεπτομέρεια και vii. η δυνατότητα λειτουργίας των Περιφερειακών Ε- νώσεων Δήμων, υπό μορφή παραρτημάτων, ανά περιφε- ρειακή ενότητα και στις έδρες των αντίστοιχων νομών. Είναι, επίσης, δυνατή η πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων για την περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μέχρι την 31.12.2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης και ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και για τις Πε- ριφερειακές Ενώσεις Δήμων. Μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 197/1978 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η θητεία των ορ- γάνων διοίκησής τους παρατείνεται μέχρι την εκλογή και συγκρότηση των νέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Από την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησής τους η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος διαλύονται. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, αντίστοιχα, υπεισέρχο- νται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις αυτών, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού τους, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Μέχρι την 31.12.2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, ύστερα από γνώμη της ΕΝΑΕ, εκδίδεται, το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 9, για τη σύσταση και λειτουργία της Ένωσης Περιφερειών. Από την ανά- δειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Περιφερειών, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) διαλύεται και η Ένωση Περιφερειών υπεισέρχεται, αυτο- δικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυ- τής, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού της, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντο- λής. Από 1.1.2011 και μέχρι τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων της εξακολουθεί να λει- τουργεί, προσωρινά, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοική- σεων Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13 πα- ράγραφος 39 ν. 2307/1995, όπως ισχύει, η οποία διοικεί- ται από επιτροπή, αποτελούμενη από τους περιφερειάρ- χες. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο περιφερειάρχης Αττι- κής. Η επιτροπή, διαχειρίζεται μόνο άμεσα λειτουργικά ζητήματα της Ένωσης και είναι υπεύθυνη για τη διεξα- γωγή των ανωτέρω αρχαιρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών γνωμοδοτούν σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε δήμους και σε περιφέρειες, αντιστοί- χως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Εγκρίσεις και παροχή γνωμοδοτήσεων, που απαι- τούνται στο πλαίσιο διαχείρισης των μητροπολιτικού χα- ρακτήρα πάρκων της περιφέρειας Αττικής και των υπερ- τοπικών διαδημοτικών χώρων πρασίνου παρέχονται, κα- τά το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου I Α 4 του άρθρου 210 από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους φο- ρείς, σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λει- τουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, οι υφιστάμενοι δήμοι, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν και να α- σκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, όπου στις δια- τάξεις του παρόντος προβλέπεται πενταετής θητεία, νο- είται θητεία, η οποία αρχίζει την 1.1.2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπε- ται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θη- τείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας της χώ- ρας, σύμφωνα και με τις διατάξεις της σχετικής νομοθε- σίας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών των περιφερειών διενεργείται από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουρ- γείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια. Κατά το ίδιο διάστημα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 275 του παρόντος, για τις δαπάνες των περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριό- τητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του παρό- ντος και ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 – 2014 ι- σχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χι- λιάδων (25.000) κατοίκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ι- σχύει με το άρθρο 49 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄), ι- σχύουν μέχρι 31.12.2010 και καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1.1.2010, οι ο- ποίες σε κάθε περίπτωση παύουν να ισχύουν μετά την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2010.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ