87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ - Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων- Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 283 - Τελικές Ρυθμίσεις
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 283Τελικές ΡυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχο- νται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγμα- τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινο- τήτων που συνενώνονται, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν α- πό διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθμού που συνενώνε- ται, συνεχίζονται από το νέο δήμο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών κα- ταργούνται οι ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερί- σματα. Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δι- καιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, κα- θώς και στις υποχρεώσεις, των Νομαρχιακών Αυτοδιοι- κήσεων. Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ασκήσεως των αρμο- διοτήτων τους, δίκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέ- ρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ει- δική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε μία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε- ων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπι- κών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμέ- νες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την ε- γκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περι- φέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλ- λοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκε- ντρωμένη Διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ι- δρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαί- ως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη δια- τύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών τους συνεργασιών κατά το λόγο συμμετο- χής τους σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες, συνεχίζονται αυ- τοδικαίως από τις νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις, χω- ρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από σύμφωνη γνώ- μη των συμβουλίων των οικείων δημοτικών κοινοτήτων και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να ανακα- θορίζεται ο αριθμός και τα όρια των δημοτικών κοινοτή- των στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Επίσης, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να συγχω- νεύονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσο- νται σε άλλον όμορο δήμο ύστερα και από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του δήμου στον οποίον εντάσσο- νται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυ- τοτελής να αποτελέσει τοπική ή δημοτική κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδί- δεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2010 εντάσσονται σε ε- κλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήμου τα υφιστά- μενα τοπικά διαμερίσματα Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλί- ου του Δήμου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκα- λανίου, Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις δημοσιοποιούνται και με παράλληλη ανάρτηση στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου ειδικού νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης η οποία απο- τελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερι- κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, δ) έως τρία μέλη ΔΕΠ, ε) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ- πουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης, στ) τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμά- των του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζ) τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης, η) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Δι- εύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης, θ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προ- γραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Ε- σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης, ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ια) δύο εκπροσώπους εργαζομένων συλλογικών φορέ- ων της αυτοδιοίκησης. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρε- τούντες στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης και ένας υπάλληλος της Διεύ- θυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Ορ- γανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το σχέδιο του ανωτέρω Κώδικα, που θα συντάξει η α- ντίστοιχη Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προ- βλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμμα- τείας της Επιτροπής, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέ- ρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο- νομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται Επιτροπή για την σύνταξη «Κώδικα περί Εσόδων των Δή- μων και Περιφερειών». Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας και έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ- πουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης, δ) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ- πουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης, ε) τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, στ) τον Διευθυντή Οικονομικών των Ο.Τ.Α. του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας, η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο- νομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το σχέδιο του «Κώδικα Εσόδων Δήμων και Περιφερει- ών», υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 76 παρ.6 του Συντάγματος και καταρτίζεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όλοι οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι οργανι- σμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν α- πό τις συνενώσεις του άρθρου 1, καθώς και εκείνοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή περιλαμ- βάνονται σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή αναγράφεται ο συνολικός πληθυσμός κα- θενός ΟΤΑ και αναλυτικά ο πληθυσμός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσμός των πε- ριφερειακών ενοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ό- που γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομέ- νης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τε- λευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι- κών κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του πραγματικού πλη- θυσμού της απογραφής του 2001 για τα δημοτικά διαμε- ρίσματα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του παρό- ντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη γραμ- ματειακή υποστήριξη των εκπροσώπων των δημοτικών και περιφερειακών αρχών στην αντιπροσωπευτική συνέ- λευση της Επιτροπής Περιφερειών και του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ορίζονται υπάλληλοι του ιδίου Υπουργείου κα- θώς και τα πρόσωπα που υποδεικνύονται για τα σκοπό αυτό από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ένωση Περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Α- ντικυθήρων» (Ε.Π.Κ.Α.) εξακολουθεί να ασκεί τις αρμο- διότητές του, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που κα- θορίζει τη λειτουργία του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) ε- ξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Διατάξεις νόμων και κανονιστικού χαρακτήρα πρά- ξεις, οι οποίες αναφέρονται στην εδαφική περιφέρεια των συνενούμενων ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη λειτουρ- γία δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών νομικών προσώ- πων, που εδρεύουν σε συνενούμενους δήμους και δεν στερούν τους δημότες εξυπηρετήσεων που παρείχοντο από τον καταργούμενο δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής της παρα- γράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) προς άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών, κατά την παρά- γραφο 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, δεν απαιτείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συμβάσεων κατασκευής, παραχώρησης και εκμετάλλευσης λιμένα α- ναψυχής, που έχουν καταρτιστεί από νομαρχιακές αυτο- διοικήσεις, υπεισέρχονται οι δήμοι στη χωρική περιφέ- ρεια των οποίων λειτουργούν οι οικείες εγκαταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 165 του ΚΔΚ συνιστά για τον δή- μαρχο και τον περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 268 του παρόντος, σο- βαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 του ΚΔΚ, μπορεί να ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδρα δή- μου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται σχετικό αίτημα από το οικείο δημοτικό συμβούλιο ή αίτη- μα από το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότη- τας και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ