87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ - Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων- Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 284 - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 284Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63, του ν. 3801/2009, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμ- βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 163 Α΄), καταργούνται από την έναρξη της ισχύος τους. Τα έσο- δα από το φόρο ζύθου, τα τέλη διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας που προβλέπονται στην καταργούμενη διά- ταξη, αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις ισχύου- σες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συμβάσεις που λήγουν προ της 31.12.2010 και αφο- ρούν μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι αρμοδιότητες των ο- ποίων περιέρχονται από 1.1.2011 στους Δήμους σύμφω- να με το άρθρο 94 του παρόντος, εφόσον δεν προβλέ- πουν δυνατότητα παράτασης, παρατείνονται αυτοδικαί- ως μέχρι 31.12.2010, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 242/1996. Αναπροσαρμογή του μισθώματος χω- ρεί βάσει των κανόνων της καλής πίστης, χωρίς να θίγο- νται οι λοιποί όροι της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοι- νοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λπ.) μπο- ρούν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κλη- ρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Για την α- πόσπαση προσωπικού από συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσι- ου τομέα, απαιτείται πάντοτε η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της οικείας ανεξάρτητης αρχής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κατά τη διάρκεια της θητείας των Βοηθών Συνηγό- ρων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε ο- ποιαδήποτε θέση στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του πα- ρόντος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεκαπέντε από τις θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄), οι οποίες είναι κενές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κενώνονται εφεξής για οποιονδήποτε λόγο, καταργούνται. Η κατάργηση δεν καταλαμβάνει θέσεις, για την πλήρωση των οποίων έχει ήδη εκδοθεί σχετική προκήρυξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ασκούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου καθήκοντα επιστημονικού προσωπικού με απόσπα- ση, υπάγονται εφεξής στο καθεστώς της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 όπως αυτή αντικαθίστα- ται με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και από της ισχύος του παρόντος λογίζεται ότι πληρούν αυτοδί- καια με απόσπαση αντίστοιχη οργανική θέση της παρα- γράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη. Αν έχουν ήδη συ- μπληρώσει δύο παρατάσεις της απόσπασης ή δύο μήνες πριν τη συμπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παρά- τασης της απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους τη μετάταξή τους σε αντίστοιχη οργανική θέση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, άλλως η τρέχουσα απόσπασή τους λήγει με την εκπνοή της πε- ριόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Σε περίπτωση που η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με αυ- τές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ- θρου 7 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) και της παραγρά- φου 2 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), ι- σχύουν και για τους υπηρετούντες με απόσπαση στη Γραμματεία του Συνήγορου του Πολίτη κατά τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωποπα- γείς αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας με τα τυπικά προ- σόντα που κατέχει ο μετατασσόμενος. Για το ασφαλιστι- κό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που με- τατάσσεται ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις της παρα- γράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) η φράση «τρεις (3) συνταξιούχους Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρί- ου ή συνταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νομι- κούς Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους» αντικαθίσταται από τη φράση «τρεις (3) συνταξι- ούχους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαι- οσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως α- κολούθως: «Τα υφιστάμενα, κατά τη δημοσίευση του νό- μου αυτού, κοινά υπηρεσιακά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ., ανα- συγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.» Οι διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης πα- ραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 μετά τη φράση «επιλέ- γονται υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «με βαθμό Α΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ε- ξής: «Τα ως άνω ισχύουν και για όσους υπηρετούν ήδη σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης σε υπηρεσία άλλη από αυτή που ανήκουν οργανικά προκειμένου να κριθούν για επιλογή στη θέση αυτή, εφαρμοζομένων κα- τά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρ- θρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 157, 158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη- ροφοριών (Ε.Υ.Π), της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπι- στημίων και Τ.Ε.Ι., του Νομικού Συμβουλίου του Κρά- τους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο- γικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τα οποία επιτρέ- πεται η υπαγωγή τους στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και στο Σ.Ε.Π. του ε- ποπτεύοντος υπουργείου καθώς και η προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του άρθρου 159 με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. β. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συμ- βούλια των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύ- τερο του ν. 3839/2010, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι ειδικότητες του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που κρίνονται για την κατάλη- ψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικο- τήτων του μονίμου προσωπικού, που σύμφωνα με τις οι- κείες οργανικές διατάξεις, οι υπάλληλοί τους κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου των κατά περί- πτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο αυτών. Με τους οικείους οργανισμούς, επιτρέπεται να καθορίζονται και άλλες ειδικότητες προσωπικού με σχέ- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις οποίες θα επιλέγονται προϊστάμενοι των κατά περίπτω- ση οργανικών μονάδων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Παρατείνεται από τη λήξη της και για τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος η προβλεπόμε- νη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (ΦΕΚ 22 Α’), προθεσμία για τις νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες οι οποίες έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας φάκελο δικαιολογητικών για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι προαναφερόμενες εφημερίδες μπορούν να προσέλθουν στη Γενική Γραμμα- τεία Επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν γνώση για τυχόν ελλείψεις του σχετικού φακέλου τους και να συ- μπληρώσουν το φάκελο δικαιολογητικών τους.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ