87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 7Δημοτικές αρχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυ- σμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυ- σμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001- 10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυ- σμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001- 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χι- λιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκα- τό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έ- ως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοί- κους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοί- κους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε δήμους που συνιστώνται με τη διάταξη του άρ- θρου 2 του παρόντος στους οποίους οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6), ο αριθμός των μελών του δημοτικού τους συμβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα, σε σχέση με το συνολικό τους πληθυσμό.

Άρθρο 8Δημοτικές κοινότητες - Τοπικές κοινότητες - ΌργαναΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι: α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας. β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη- τας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι: α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότη- τας, γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμέ- νου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κα- τοίκους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χι- λιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτι- κές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έ- ντεκα (11) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσι- ους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος το- πικής κοινότητας. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμ- βούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέ- λη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 9Διάρκεια δημοτικής περιόδουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβου- λοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι εκπρόσω- ποι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται την ίδια η- μέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους διε- ξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέμπτου έτους. Σε κάθε περίπτωση η θη- τεία του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας λήγει με το τέλος της θητείας του δημοτικού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εκλογή των αρχών των δήμων που συνιστώνται ή συνενώνονται έως το τέλος του μηνός Μαρτίου εντός των τεσσάρων πρώτων ετών της δημοτικής περιόδου γί- νεται την πρώτη Κυριακή του μηνός Ιουνίου του έτους, κατά το οποίο έγινε η αναγνώριση. Η εγκατάστασή τους γίνεται την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Στους δήμους που συνιστώνται ή συνενώνονται από την 1η Μαρτίου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους της δημοτικής περιόδου, εκτός από το τέταρτο έτος, η εκλο- γή των αρχών γίνεται την πρώτη Κυριακή του μηνός Ιου- νίου του επόμενου έτους μετά τη σύσταση ή συνένωση και η εγκατάστασή τους την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους μετά τη σύσταση ή συνένωση. Αν η σύσταση ή συνένωση ενός νέου δήμου έγινε με- τά το Μάρτιο του τέταρτου έτους της δημοτικής περιό- δου και έως το τέλος Μαρτίου του πέμπτου έτους της περιόδου αυτής, τα αποτελέσματα των μεταβολών αρχί- ζουν από τις γενικές δημοτικές εκλογές του έτους αυ- τού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι νέοι δήμοι, που συνιστώνται με το άρθρο 1 αρχί- ζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών τους, οι οποίες θα αναδειχθούν με τις γενικές δημοτικές εκλογές της εβδόμης Νοεμβρίου 2010. Η εγκατάσταση γίνεται την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2011 και η θητεία λή- γει την 31η Αυγούστου του έτους 2014. Η θητεία αυτή λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.

Άρθρο 10Εκλογικό δικαίωμαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές έχουν όλοι οι δημότες του δήμου. Οι δημότες εκλογείς, οι ο- ποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό- γους των δήμων που συνενώνονται σε νέο δήμο, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τις αρχές του νέου δήμου που προκύπτει από τη συνένωση. Οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος καθίστανται αυτοδικαίως δημότες του νέ- ου δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές έχουν ε- πίσης οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης, καθώς και οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένο- ντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α΄), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογι- κού δικαιώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθε- σίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύ- ουν. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ημε- ρομηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώμα- τος που προβλέπει η νομοθεσία για την εκλογή βουλευ- τών ισχύουν και για την εκλογή των δημοτικών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Προκειμένου να γίνει μεταδημότευση για τις δημοτι- κές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύουν, για την υποβολή υποψηφιότη- τας στους νέους δήμους που προκύπτουν από συνένωση δήμων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα δημοτολό- για του δήμου που ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1η) Α- πριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών.

Άρθρο 11Άσκηση του εκλογικού δικαιώματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσοι είναι εγ- γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου, κατά τις ει- δικότερες διατάξεις της νομοθεσίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλο- γή των μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπι- κών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοι- νοτήτων έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρε- ωτική. Κατ’ εξαίρεση η άσκηση του εκλογικού δικαιώμα- τος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του εξω- τερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλι- κίας τους, καθώς και για όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμε- τρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρα- τιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική αστυνομία ή στο λι- μενικό σώμα, καθώς και στους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δι- καίου, τραπεζών, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσε- ων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ημέρα της ψηφοφο- ρίας δεν διαμένουν στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το προ- σωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 12Εκλογικοί κατάλογοι

Οι εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για τις βουλευτι- κές εκλογές, ισχύουν και για τις εκλογές των δημοτικών αρχών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινο- τήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων. Ι- σχύουν επίσης οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολι- τών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σύμφωνα με τις διατά- ξεις του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως τροποποιήθη- κε με το π.δ. 164/1997 (ΦΕΚ 145 Α΄), το π.δ. 320/1999 (ΦΕΚ 305 Α΄) και το π.δ. 130/2002 (ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων αλλο- δαπών υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατά- ξεις του άρθρου 18 του ν. 3838/2010.

Άρθρο 13Προσόντα εκλογιμότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών. Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτι- κής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινό- τητας μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανό- τητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της η- λικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μπορεί να εκλεγεί και ο πολίτης κρά- τους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ομογενής και ο νομίμως διαμένων αλλοδαπός υπήκοος τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α΄), εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών και έχει την ι- κανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Άρθρο 14Κωλύματα και ασυμβίβασταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δη- μοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυ- νάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με ο- ποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπη- ρετούν. γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύμα- τα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήπο- τε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημο- σίου δικαίου και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και υπάλληλοι νομικών προσώ- πων ιδιωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερ- δοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλ- λουν υποψηφιότητα. δ) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των δή- μων που συνενώνονται στο νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση. ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δη- μοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημο- σίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρή- σεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δή- μους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκο- ντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυ- ντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ.. στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επι- χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έ- δρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαο- κτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλο- γών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλη- της καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική περίοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δη- μοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοι- νότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α. Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπη- ρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δη- μοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο α- ξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. β. Γενικοί Διευθυντές, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαι- ουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, ε- φόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υ- περβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφα- λαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εται- ρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμ- βληθεί με το δήμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης. Αν δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην ε- πιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοτικών επιχειρή- σεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέ- δρου του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή η κατοχή ο- ποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού δεν αποτελεί λό- γο ασυμβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργή- ματός τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 για: α) τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, β) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνο- λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης α- γοράς δημοτικών ακινήτων, εφόσον η εκποίηση έχει γί- νει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεν αποτελούν κώλ