87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 33 - Επανάληψη της ψηφοφορίας
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 33Επανάληψη της ψηφοφορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την α- πόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επό- μενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρ- χους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότε- ρες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συν- δυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψη- φοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθ- μού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυα- σμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυα- σμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συν- δυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φά- σεις, που ονομάζονται κατανομές. Στην πρώτη (Α΄) κατανομή κατανέμονται οι μισές έ- δρες του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύ- πτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονά- δα. Στη δεύτερη (Β΄) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοι- πες. Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμ- βουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: για τα 13μελή συμβούλια οι έδρες της Α΄ κατανομής είναι 7 και της Β΄ κατανομής 6, για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα, για τα 21μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα, για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα, για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα, για τα 41μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα, για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα, για τα 49μελή συμβούλια 25 και 24 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι έδρες της Α΄ κατανομής κατανέμονται αναλογι- κά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α΄ κατανομής. Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α΄ κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφο- δελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έ- δρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανομής, οι έδρες που απομέ- νουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συν- δυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμο- ποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέ- μονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό α- ριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συν- δυασμού. Εάν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνον έδρα, την καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλά- βει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτε- ρο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανομής υπολο- γίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των ε- δρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανο- μή, τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών. Οι έδρες της Β΄ κατανομής που απομένουν προς διά- θεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχό- ντα συνδυασμό, διατίθενται στον άλλο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που τους έχουν κατανεμηθεί από την Α΄ κατανομή, ο ε- πιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον α- ριθμό των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανο- μής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στη διάθεση των ε- δρών της Α΄ κατανομής, ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυα- σμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρ- χος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συν- δυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6, επιτυ- χών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχε- τική πλειοψηφία. Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψή- φιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρω- ση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του. Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του και εκεί- νου που έχει συμμετάσχει στη Β΄ κατανομή κατά τα ορι- ζόμενα στην παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εάν κανένας από τους συνδυασμούς που συμμετέ- χουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκε- ντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνον ένας το έχει συ- γκεντρώσει, τότε στην Α΄ κατανομή συμμετέχουν οπωσ- δήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύ- τερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των δύο συνδυασμών συμμε- τέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγο- νται με βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφο- φορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρ- θρου 32 και του άρθρου 38 του παρόντος.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ