87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 83 - Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 83Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις α- κόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότη- τας: α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά- στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα- στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α- γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε- μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλί- ου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ- κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη- μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρω- τοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όρ- γανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτι- κή κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύ- τερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρί- σκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιο- χής, δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά ό- λων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της πε- ριοχής της δημοτικής κοινότητας, ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λει- τουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι- βάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστα- σία των κατοίκων από την ηχορύπανση, θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέ- σποτα ζώα, ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενι- κότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινό- τητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την πα- ροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώ- στε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτι- κής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτη- ση των κατοίκων της, ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμά- των, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρε- χόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοι- νότητας, ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότη- τας, ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτι- κής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομά- δες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινο- τήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέ- πονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοι- νοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβου- λίου. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη- τας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβι- βάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμ- βουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμ- βουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζο- νται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοι- νοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους, σύμ- φωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την επιφύλα- ξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτή- των που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυ- γή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με τα ο- ριζόμενα στο άρθρο 227 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνε- ται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η από- φαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερή- σια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστο- σελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέ- σα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ