87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 99Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπο- ρούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποί- ες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογα- ριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρό- σωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δήμοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις συνερ- γασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμο- διότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογα- ριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλόμενων με- ρών. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νο- μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σύνδεσμος στον ο- ποίο μετέχει ο φορέας που αναλαμβάνει την αρμοδιότη- τα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαβαθμι- δικής συνεργασίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις συμβάσεις των δύο προηγούμενων παραγρά- φων ορίζεται, ιδίως, ο τρόπος άσκησης της ανατιθέμε- νης αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, και ειδικότε- ρα: α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης. β) Η διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων ή η σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμέ- νου χρόνου, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του φορέα που αναλαμβάνει την άσκηση της αρ- μοδιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ) Η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσε- ων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης. δ) Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προέρχονται από τέλη, δικαι- ώματα και εισφορές, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό- ρους (Κ.Α.Π.), τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοί- κησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Το- πικής Αυτοδιοίκησης. ε) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης. στ) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση δαπάνες εγγράφο- νται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς των συμ- βαλλόμενων φορέων και αποδίδονται στον αναλαμβάνο- ντα την αρμοδιότητα φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα και εγκαταστά- σεις μπορεί να φέρουν ως διακριτικό τον τίτλο «Διαδη- μοτική Συνεργασία..............» ή «Διαβαθμιδική Συνεργα- σία……», αντίστοιχα, που συμπληρώνεται με τα ονόμα- τα των συμβαλλόμενων φορέων ή με άλλο όνομα δηλω- τικό της γεωγραφικής ενότητας των φορέων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έ- γκριση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνερ- γασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ- νόλου των μελών εκάστου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμο- γή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 100Προγραμματικές ΣυμβάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμά- των ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύν- δεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κε- ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερει- ών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνι- στούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συ- νιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και α- ποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περι- λαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμο- νωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και α- πό τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έ- λεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτι- σης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λει- τουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επι- μελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συ- νεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πι- στωτικών ιδρυμάτων. γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβά- σεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και κοινω- φελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επι- διώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρού- νται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορί- ζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το πε- ριεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώμα- τα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονο- διάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της ε- φαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρή- τρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η δια- χείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προ- βλέπεται αντίστοιχο στάδιο. γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση α- ναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συ- ντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπό- χρεο συμβαλλόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτού- νται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρω- παϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογι- σμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φο- ρέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομέ- νων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέ- χουν στην προγραμματική σύμβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υ- ποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φο- ρέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτι- στικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συ- ντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή πα- ραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστη- ριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλό- μενος, το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμ- βαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής α- νάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δήμοι, σύνδεσμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη βεβαί- ωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνο- νται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των με- λών τους. Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματο- δοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων της παρα- γράφου αυτής και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογι- σμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 101Δίκτυα δήμων και περιφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λει- τουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δι- κτύου δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φο- ρείς με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η διοίκησή τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 102Ιδρύματα- νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονταιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ιδρύματα και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δή- μο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδι- καίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δήμοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχο- νται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμε- νων δήμων ή κοινοτήτων, ως προς τα ιδρύματα και τα δη- μοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στα εν λόγω δικαιώματα και τις υποχρεώσεις περιλαμβά- νονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης έρ- γου και εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των δημοτικών και κοινοτι- κών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των αυτών ιδρυμάτων και νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου με την ίδια σχέση ερ- γασίας.

Άρθρο 103Σύσταση - Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ι- σχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δι- καίου. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιά- δων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμο- διοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοί- κηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κεί- μενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχο- νται στο νέο δήμο σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, συγ- χωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπο- νται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγρά- φου. Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύο- νται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονά- δες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πλη- θυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υ- πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λει- τουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πι- στώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίη- σης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως ε- σόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέ- ρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να διατηρηθούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δήμων εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντι- κειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότε- ρης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την α- νωτέρω διατήρηση. Για την υποβολή του αιτήματος απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των με- λών του, στην οποία αιτιολογείται ειδικά η συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκα- τάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνο- μα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε- λέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρία- ση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημο- τικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και ό- σα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορι- σμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με κα- θολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχί- ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περιφέρεια του νέου δήμου είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή παραρτημάτων των ανωτέρω νομικών προσώπων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές, εφόσον οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι κοινω- νικού χαρακτήρα, όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες, συγκροτού- νται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομι- κού προσώπου, αντίστοιχες άμισθες επιτροπές, στις ο- ποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο προϊ- στάμενος, και εάν δεν υπάρχει, ο οριζόμενος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου υπάλληλος της αποκεντρωμένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπι- στώνουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώ- που για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υ- πηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να εκ- δίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των ως άνω νομικών προσώπων και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους, ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμ- βουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντο- λής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθί- σταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρε- σίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης, θεσπίζεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, σύμφω- να με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, ό- πως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προ- σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότη- τας, οι οποίες συνιστώνται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου και καταργούνται κα- τά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη γίνεται με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το προσωπικό των νομικών προσώπων μπορεί να αποσπάται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώ- που, είτε σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του οικείου δήμου είτε σε υπηρεσία του δήμου, κατά παρέκ- κλιση των σχετικών διατάξεων, και χωρίς να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης. Στο ανωτέρω προσωπικό μπορεί να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα. Η μισθο- δοσία του αποσπασμένου προσωπικού βαρύνει τον φο- ρέα υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Τα ιδρύματα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του πα- ρόντος άρθρου.

Άρθρο 104Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονταιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο σύνδεσμος στον οποίο συμμετέχουν δήμοι ή κοι- νότητες που συνενώνονται σε νέο δήμο, καταργείται αυ- τοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου, αν η περιοχή της αρμοδιότητας του δήμου αυτού είναι η ίδια ή μεγαλύτερη από την εδαφική περιφέρεια του συν- δέσμου. Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχε συσταθεί ο σύνδεσμος, αναλαμβάνει και συνεχίζει ο νέ- ος δήμος, ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος σε ό- λη την κινητή και ακίνητη περιουσία και υπεισέρχεται αυ- τοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσε- ων μίσθωσης έργου ή ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο δήμο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι δι- κηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής του συνδέσμου με- ταφέρεται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας και παροχής υπηρεσιών στο νέο δήμο από την έναρξη της λειτουργίας του και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσω- ποπαγείς θέσεις του δήμου. Η απόφαση κατάταξης του προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμε- νες προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.