87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 99 - Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 99Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπο- ρούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποί- ες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογα- ριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρό- σωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δήμοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις συνερ- γασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμο- διότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογα- ριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλόμενων με- ρών. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νο- μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σύνδεσμος στον ο- ποίο μετέχει ο φορέας που αναλαμβάνει την αρμοδιότη- τα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαβαθμι- δικής συνεργασίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις συμβάσεις των δύο προηγούμενων παραγρά- φων ορίζεται, ιδίως, ο τρόπος άσκησης της ανατιθέμε- νης αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, και ειδικότε- ρα: α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης. β) Η διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων ή η σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμέ- νου χρόνου, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του φορέα που αναλαμβάνει την άσκηση της αρ- μοδιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ) Η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσε- ων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης. δ) Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προέρχονται από τέλη, δικαι- ώματα και εισφορές, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό- ρους (Κ.Α.Π.), τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοί- κησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Το- πικής Αυτοδιοίκησης. ε) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης. στ) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση δαπάνες εγγράφο- νται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς των συμ- βαλλόμενων φορέων και αποδίδονται στον αναλαμβάνο- ντα την αρμοδιότητα φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα και εγκαταστά- σεις μπορεί να φέρουν ως διακριτικό τον τίτλο «Διαδη- μοτική Συνεργασία..............» ή «Διαβαθμιδική Συνεργα- σία……», αντίστοιχα, που συμπληρώνεται με τα ονόμα- τα των συμβαλλόμενων φορέων ή με άλλο όνομα δηλω- τικό της γεωγραφικής ενότητας των φορέων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έ- γκριση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνερ- γασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ- νόλου των μελών εκάστου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμο- γή του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ