87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 114Διάρκεια περιφερειακής περιόδουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και τα μέ- λη του περιφερειακού συμβουλίου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκλογές γίνονται κάθε πέντε (5) χρόνια, ταυτό- χρονα με τις δημοτικές εκλογές, στα ίδια εκλογικά τμή- ματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους αντι- προσώπων, αλλά η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορε- τικές κάλπες. Οι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επικράτεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εγκατάσταση του περιφερειάρχη, των αντιπεριφε- ρειαρχών και των μελών του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των ε- κλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέμπτου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Νομαρ- χιακά Διαμερίσματα και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που καταργούνται κατά το άρθρο 283 εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη της διανυόμενης νομαρχια- κής περιόδου 2006 – 2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι περιφέρειες, που συνιστώνται με το άρθρο 3, αρ- χίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών τους, οι οποίες θα προκύψουν από τις περιφερειακές ε- κλογές του Νοεμβρίου 2010. Η εγκατάστασή τους γίνε- ται την 1η Ιανουαρίου 2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο- νται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 115Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών

Η προεκλογική περίοδος αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Κατά τη διάρκειά της εφαρμό- ζονται οι διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 116Εκλογικό δικαίωμα - Εκλογείς - ΕκλόγιμοιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι δημότες εκλογείς των δήμων της οικείας περιφέρειας. Οι δημότες εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό- γους των δήμων και των κοινοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων που συνενώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 3, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τις αρχές της περιφέρειας που προκύπτει από τη συνένωση. Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση, τη στέρηση, την ά- σκηση του εκλογικού δικαιώματος, τις κυρώσεις για τη μη άσκησή του, καθώς και για τους εκλογικούς καταλό- γους, ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλο- γή βουλευτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης περιφερει- ακής ενότητας μπορεί να εκλεγεί δημότης δήμου της οι- κείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών. Μέλος του περιφε- ρειακού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί δημότης δήμου της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του ε- κλέγειν και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών. Ως προς το όριο ηλικίας, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώμα- τος εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την ε- κλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η 1η Ιανου- αρίου κάθε έτους θεωρείται ημερομηνία γέννησης εκεί- νων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά, για την υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπε- ται η μεταδημότευση σε δήμο της οικείας περιφέρειας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοι- κίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την 1η Α- πριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της κατάθεσης στο αρμόδιο δικα- στήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Η α- πόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται, υποχρεωτικά, μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά πα- ρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συν- δυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακη- ρυχθεί υποψήφιος.

Άρθρο 117Κωλύματα και ασυμβίβασταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρ- χες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι: α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. β) Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών και περιφε- ρειακοί συμπαραστάτες, στις περιφέρειες όπου υπηρε- τούν. γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώ- πων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύματα, οι οποί- οι δεν είναι αιρετοί, προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονά- δων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας των ανωτέρω νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, καθώς και διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι και προϊ- στάμενοι υπηρεσιακών μονάδων νομικών προσώπων ι- διωτικού δικαίου, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκο- πικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες, στις οποίες υποβάλλουν υ- ποψηφιότητα. δ) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δη- μοσίου, των δήμων και των περιφερειών, νομικών προ- σώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώ- πων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων άσκη- σαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέ- δου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαο- κτάμηνο (18) πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών. ε) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμ- βουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νο- μικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επι- ΦΕΚ 1841 χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στις περιφέρειες, στις οποίες έχουν την έ- δρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαο- κτάμηνο πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών ε- κλογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμά τους, κατόπιν αμετάκλη- της δικαστικής απόφασης, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάρα- ξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδο- κία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, κατα- πίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, κα- θώς και για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με τα ορι- ζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του παρόντος. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης περιφερειακή περίοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρ- χες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι: α. Όποιοι συνδέονται με την περιφέρεια ή τα νομικά της πρόσωπα, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης πε- ριφερειακού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιφερειακού έργου ή πε- ριφερειακής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. β. Γενικοί διευθυντές, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εται- ρειών, που έχουν συμβληθεί με την περιφέρεια, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με την περιφέρεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης. Αν περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβί- βαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που μετέχουν στη διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και περιφε- ρειακών επιχειρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ιδιότητα του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερει- άρχη ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όρ- γανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν αποτελεί λόγο ασυμβίβαστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 119 για: α) τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, β) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνο- λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης α- γοράς ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η εκποίηση έ- χει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεν αποτελούν κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δη- μοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την περιφέρεια με σύμβαση, που εί- ναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το κώλυμα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ έ- ως και γ΄ της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει, παραιτηθούν από τη θέ- ση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψη- φίων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Πρόεδρο Εφετών, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι αρμόδια να την αποδεχθεί. Η παραί- τηση θεωρείται ότι γίνεται δεκτή από την επίδοσή της και δεν ανακαλείται. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων, που προβλέπει η παρά- γραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραι- τηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της πα- ραγράφου 1 που παραιτήθηκαν πρέπει επιπροσθέτως να μην έχουν υπηρετήσει στην περιφέρεια, όπου θα υποβά- λουν υποψηφιότητα μέσα στους είκοσι τέσσερις (24) μή- νες, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψη- φίων. Το πρώτο εδάφιο της παρούσας δεν ισχύει για τους θρησκευτικούς λειτουργούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες περιφερεια- κών ενοτήτων ή περιφερειακοί σύμβουλοι που αποδέχο- νται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνι- στούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν δημοτικότητα δήμου, ε- κτός της περιφέρειας στην οποία εξελέγησαν, εκπί- πτουν, αυτοδικαίως, από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η οικεία περιφέρεια, με απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφό- σον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα, στο άρθρο 147 του παρόντος, πρόσωπα. Κατά της από- φασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χω- ρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επι- κρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυ- τοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού του πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δεύ- τερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 και για τη διανυόμενη περιφερειακή περίοδο ισχύ- ουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 21 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄), όπως ισχύει, κατ’ αντιστοιχία προς τις υφιστάμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα.

Άρθρο 118Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφε- ρειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι, όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες των περιφερειών, καθώς και των νομικών της προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν οφειλέτης της περιφέρειας και των νομικών τους προσώπων εκλεγεί περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, έως την ημέρα της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες της περιφέρειας ή των νομικών τους προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυ- τής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφό- του εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξό- φληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσμιών, εκτός από την περί- πτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κεί- μενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοι- κητικό Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, κατόπιν ενστάσεως, με απόφασή του δια- πιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα. Κατά της απόφασης με την οποία διαπι- στώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώ- πιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα ο- ριζόμενα στο άρθρο 152 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου του έ- τους 2010 και τις τυχόν επαναληπτικές αυτών, και μόνο, το ασυμβίβαστο των ανωτέρω παραγράφων ισχύει για ο- φειλές προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νο- μαρχιακά Διαμερίσματα, καθώς και προς τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 119Επαγγελματική δραστηριότητα του ΠεριφερειάρχηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η ά- σκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Περιφε- ρειάρχη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστο- λής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής. Με την απόφαση της παρα- γράφου 9 του άρθρου 182 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών.

Άρθρο 120ΥποψηφιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρ- χών περιφερειακών ενοτήτων και των μελών του περι- φερειακού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: α) Έναν υποψήφιο περιφερειάρχη. β) Τους υποψηφίους αντιπεριφερειάρχες σε αριθμό ί- σο με τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων. Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός των υποψήφιων αντιπερι- φερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των νομών. γ) Υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους σε αριθ- μό ίσο, τουλάχιστον, με τον αριθμό των εδρών κάθε ε- κλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το κλά- σμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως με- γαλύτερη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβού- λων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχε- ται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιεί- ται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την ε- κλογή του ως περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη ή μέ- λους περιφερειακού συμβουλίου δεν επιτρέπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσό- τερους συνδυασμούς.

Άρθρο 121Κατάρτιση συνδυασμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτε- λούν. Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σει- ρά: α) Το τυχόν όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υ- ποψήφιου περιφερειάρχη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψή- φιος περιφερειάρχης. γ) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών ανά περιφερειακή ενό- τητα, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δί- πλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου αντιπεριφε- ρειάρχη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψή- φιος του συνδυασμού σε κάθε περιφερειακή ενότητα θε- ωρείται υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου τα ανωτέρω στοιχεία και οι οικείες ενδείξεις των υποψήφιων αντιπε- ριφερειαρχών αναγράφονται ανά νομό. Οι υποψήφιοι α- ντιπεριφερειάρχες είναι επικεφαλής του συνδυασμού στην εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι. δ) Στη δήλωση ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέ- ρεια, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι του συνδυασμού, με αλφαβητική σειρά, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της ε- κλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι υποψήφιοι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η δήλωση συντάσσεται σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για καθέναν υ- ποψήφιο: α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δημο- τολόγιο δήμου της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εί- ναι υποψήφιος. β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει στε- ρηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρό- σκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής. γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύει κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα (150) ευ- ρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ο- νόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, εφό- σον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τί- θεται σε παρένθεση. Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο ε- πώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενεια- κή τους μερίδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο συνδυασμός δηλώνεται νόμιμα, όταν περιλαμβά- νει αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησι- μοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα οποιοδήποτε σύμβο- λο θρησκευτικής λατρείας, η σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμ- μα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογρα- φία προσώπου, κάθε έμβλημα που χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από το κράτος, καθώς και συμβόλων ή εμβλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Α- πριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων, που έχουν κα- ταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις, με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων της παρού- σας και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστή- ριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρό- ντος άρθρου και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δή- λωση είναι απαράδεκτη. Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυα- σμού που προβλέπει η παράγραφος 1, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαμβάνει ρη- τή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότε- ρους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παραγρά- φου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υπο- ψήφιο περιφερειάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου περιφερειάρχη, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφο- φορίας, στον πρόεδρο του αρμόδιου πολυμελούς πρω- τοδικείου. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 1, καθώς και γραπτή απο- δοχή των προσώπων που προτείνονται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται για την ε- πίδοση στο αρμόδιο δικαστήριο, καμία μεταβολή της δη- λώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 123 του παρόντος νόμου. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας. Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο για την περιφέ- ρεια Αττικής. Το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πρωτοδικείο Αθηνών στην περιφέρεια Αττικής εί- ναι αρμόδια και για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρ- θρα 122, 123, 138, 141, 142, 143, 144, 145 και 146 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Συμπλήρωση του συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μέχρι τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαι- τείται για την επίδοση της δήλωσης του συνδυασμού στο αρμόδιο δικαστήριο και μόνο προκειμένου να συ- μπληρωθεί ο συνδυασμός, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό υποψήφιων συμβούλων. Προς τούτο υποβάλλεται συ- μπληρωματική δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη, στην οποία επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπο- νται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές απαραιτήτως επισυνάπτεται, πέραν των δικαιολογητικών που τον αφορούν, και γρα- πτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται.