87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 159Αρμοδιότητες του ΠεριφερειάρχηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο περιφερειάρχης προασπίζει το δημόσιο συμφέ- ρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου περιφερεια- κής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ο περιφερειάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρμοδιό- τητες: α) εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτή- ρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) εκτελεί τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλί- ου, της εκτελεστικής επιτροπής και της οικονομικής επι- τροπής, γ) συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτρο- πής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της, δ) εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδί- κως, ε) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της περιφέρει- ας. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού της περιφέ- ρειας εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, στ) διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της περιφέρει- ας και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ι) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η περιφέ- ρεια, ια) συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έρ- γου από μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, υπαλλή- λους της περιφέρειας, υπάλληλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της περιφέρειας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. ιβ) συγκροτεί συλλογικά όργανα, εφόσον η συγκρότη- σή τους δεν ανατίθεται από το νόμο σε άλλα όργανα και ιγ) μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας, με εξαίρε- ση χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο περιφερειάρχης μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να αποφα- σίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οι- κονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυ- νος βλάβης των συμφερόντων της περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περι- φερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετι- κή απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικο- νομικής επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του πε- ριφερειάρχη ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αί- ματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα της περιφέρειας, ο περιφερειάρχης υποχρεούται να απέ- χει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιπεριφερειάρ- χης που ορίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρ- χική παράβαση καθήκοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο περιφερειάρχης προσέρχεται μια φορά κατ’ έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμ- φωνα με τον Κανονισμό αυτής, όπου παρουσιάζει τον ε- τήσιο απολογισμό πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 185, συνοδευόμενο με τα πρακτικά της συνεδρίασης του πε- ριφερειακού συμβουλίου, την ετήσια έκθεση του περιφε- ρειακού συμπαραστάτη, καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νομιμότητας για την περιφέρειά του. Ο ανωτέρω ετήσιος απολογισμός κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο περιφερειάρχης παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές διατάξεις του Κα- νονισμού της.

Άρθρο 160ΑντιπεριφερειάρχεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρ- χες που εκλέγονται άμεσα καθώς και τρεις (3) επιπλέον αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με όμοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρ- μοδιοτήτων της περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Στις νησιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 παράγρα- φος 1 και για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων σε ορισμένα νησιά, ο περιφερειάρχης μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους αντιπε- ριφερειάρχες που ορίζονται από αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι άμεσα εκλεγόμενοι αντιπεριφερειάρχες έχουν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της πε- ριφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας, β) εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του πε- ριφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι, γ) ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβά- ζει ο περιφερειάρχης, δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμ- βούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας, ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονι- σμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατά- σταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περι- φερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης, στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι- κής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 είναι ίση με το ήμισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιπεριφε- ρειάρχη οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον περιφε- ρειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφε- ρειάρχης με την πράξη της παραγράφου 2.

Άρθρο 161Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχη ή αιρετού ΑντιπεριφερειάρχηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τον περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έ- χει τεθεί σε αργία ή για οποιονδήποτε λόγο η θέση είναι κενή, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ένας από τους αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά αναπλήρωσης που αυτός έχει ορίσει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν ο περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώ- σει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τα καθήκοντά του ασκεί, ώ- σπου να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, ένας από τους α- ντιπεριφερειάρχες με τη σειρά αναπλήρωσης, που αυτός έχει ορίσει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν έχει οριστεί αντιπεριφερειάρχης, η αναπλή- ρωση του περιφερειάρχη γίνεται από τον περιφερειακό σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλε- γεί με τις περισσότερες ψήφους στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διε- νεργείται κλήρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέ- σει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τη θέση του κα- ταλαμβάνει περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Η ε- κλογή του διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της διαδι- κασίας του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 162Εκλογή νέου ΠεριφερειάρχηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συν- δυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα α- πό πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερες σταυρούς προτί- μησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παρά- γραφος 1, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία ε- κλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο α- ριθμό ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την ε- κλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνε- ται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζο- νται στις παραγράφους 1 και 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν και στη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επι- τυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισ- σότερους σταυρούς προτίμησης και, σε περίπτωση ισο- ψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η απόφαση για την εκλογή του περιφερειάρχη υπο- βάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον οικείο Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστε- ρα από προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Ελεγκτής Νομιμότητας ακυρώσει την εκλογή του περι- φερειάρχη, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέ- ξουν περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά πάροδο τριών (3) ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής α- πόφασης στην περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν αυτός που έχει εκλεγεί περιφερειάρχης αποποι- ηθεί την εκλογή του, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του ή η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρ- χών της περιφέρειας, τα καθήκοντά του εκτελεί, μέχρι να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης, σύμφωνα με τις διατά- ξεις των παραγράφων 1 έως 4, ο αιρετός αντιπεριφερει- άρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας της περι- φέρειας. Η προθεσμία της παραγράφου 1 για την εκλογή νέου περιφερειάρχη αρχίζει από την ημερομηνία εγκα- τάστασης των αρχών της περιφέρειας. Σε όλες τις περι- πτώσεις της παρούσας ο Ελεγκτής Νομιμότητας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

Άρθρο 163Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότη- τες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του. To περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για: α) την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας, β) την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προ- γραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, γ) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογι- σμού της περιφέρειας, δ) την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, ε) την απαλλοτρίωση ακινήτων, στ) την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, κα- θώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμί- σθωση κινητών και ακινήτων, η) τη σύναψη δανείων, θ) την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής και των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς και του οργα- νισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας, ι) την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσω- πικού της περιφέρειας, ια) το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμη- θειών, ιβ) τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρ- μοδιότητές του κατά τις διατάξεις του επόμενου άρ- θρου.

Άρθρο 164Επιτροπές Περιφερειακού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μέχρι δύο (2) επιτροπές, στις οποίες το συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητές του για συγκεκρι- μένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται α- πό αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερό- τητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυ- τών ορίζονται περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα της δύ- ναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Δεν αποτελεί α- συμβίβαστο η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερεια- κών συμβούλων στην οικονομική επιτροπή και στις επι- τροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθμός των μελών της κά- θε επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του περιφερεια- κού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πρόεδρος της κάθε επιτροπής είναι ο αρμόδιος σχε- τικά με το αντικείμενο της επιτροπής αντιπεριφερειάρ- χης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση έ- να από τα μέλη της επιτροπής που προέρχεται από τη μειοψηφία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδι- αίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που είχε μεταβιβά- σει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι επιτροπές, με από- φαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, μπορούν να παραπέμπουν συ- γκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς τους στο περιφερει- ακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνουν ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονομική επιτροπή.

Άρθρο 165Συγκρότηση - Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της περιφερειακής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται για την εκλογή του προεδρείου του. Κατά το πρώτο έτος συνέρχεται ύστερα από πρό- σκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε πε- ρίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώ- τος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου, ενώ κα- τά το τρίτο έτος με πρόσκληση του προέδρου του. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο δεν προσκληθεί σε συνεδρίαση, τότε συνέρχεται αυτεπαγγέλτως στις 11 το πρωί της ημέρας αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην ανωτέρω συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβου- λος που συγκάλεσε το συμβούλιο και, αν αυτός απου- σιάζει, ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου. Καθήκοντα ειδικού γραμματέα, κατά μεν τη συνεδρίαση του πρώτου χρόνου της περιφερεια- κής περιόδου ασκεί ο νεότερος περιφερειακός σύμβου- λος κατά δε τη συνεδρίαση του τρίτου έτους ο γραμμα- τέας του περιφερειακού συμβουλίου. Το συμβούλιο ε- κλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειο- ψηφία, ενώ ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Σε περίπτωση που η μειο- ψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή γραμμα- τέα ή ο υποδειχθείς δεν αποδεχθεί την υποψηφιότητα, η εκλογή του γίνεται από τους συμβούλους της πλειοψη- φίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειο- ψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδια- φερομένους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψη- φία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυ- τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφή- σαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενερ- γείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέ- στερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγε- ται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των πα- ρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύμβουλο. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδει- ξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου. Οι υπο- ψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται από το σύ- νολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακο- λουθείται για την ανάδειξη του προέδρου. Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανά- δειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμμα- τέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφο- ρία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνό- λου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρό- ντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει διενερ- γεί μεταξύ αυτών κλήρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε α- παρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυ- ριακή και εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν και στη δεύτερη συνε- δρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιω- θεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι ε- κλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας, α- νάλογα με την περίπτωση: α) αν πρόκειται για την πρώτη διετία της περιφερεια- κής περιόδου, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυα- σμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυ- ρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε και β) αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που εί- χαν τα αξιώματα αυτά την προηγούμενη διετία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη της περιοχής της περιφέρειας κρίνει μέσα σε πέ- ντε (5) ημέρες από την ημέρα παραλαβής των πρακτι- κών, αν είναι νόμιμη η εκλογή. Αν ακυρωθεί η εκλογή, επαναλαμβάνεται τη μεθεπό- μενη Κυριακή μετά την περιέλευση της ακυρωτικής απο- φάσεως στην περιφέρεια.

Άρθρο 166ΠαραίτησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του αντι- προέδρου και του γραμματέα του περιφερειακού συμ- βουλίου υποβάλλεται στο συμβούλιο και οριστικοποιεί- ται, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμε- νος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλε- γεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου ή γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου εφαρμόζεται η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 167Σύγκληση Περιφερειακού ΣυμβουλίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτι- κά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτι- κή συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνε- δριάσεις του συμβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστη- μα της έδρας της περιφέρειας και είναι δημόσιες. Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο μετά α- πό απόφαση του συμβουλίου. Το συμβούλιο, με αιτιολο- γημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των με- λών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Στις νησιωτι- κές περιφέρειες σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώ- σεις το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιά- σκεψης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από γραπτή ει- σήγηση επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Η πρό- σκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις εισηγήσεις στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Ο περιφερειακός σύμβουλος οφείλει αμέ- σως μετά την εγκατάστασή του να δηλώσει στον πρόε- δρο τη διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοι- νωνίας ή να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έ- δρα της περιφέρειας, στον οποίο θα επιδίδονται οι προ- σκλήσεις για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμ- βουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιο- δήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρό- σκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνε- δρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3 ) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία α- ναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περί- πτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγα- λύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση με- γαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Οι συνεδριάσεις που συγκαλούνται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να είναι περισσότερες από μία, αντίστοιχα, το μήνα. Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρ