87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
Άρθρο 180Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας

Οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι: α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι του λαού της περιφέρειά τους, που ε- κλέγονται με άμεση ψηφοφορία, το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. β) Έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούν την αποστολή τους, έχοντας στη διάθεσή τους τον ανά- λογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης, κα- θώς και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της λαϊκής ε- ντολής. γ) Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφά- νειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υπο- χρεωτικά από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών τους έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Άρθρο 181ΑντιμισθίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόε- δροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμι- σθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επι- δόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουρ- γείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του πε- ριφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπη- ρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση που η αντιμισθία των αντιπεριφερει- αρχών και προέδρων περιφερειακών συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 182 είναι μικρότερη των πά- σης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης ή ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου έχει τεθεί σε αργία, την αντιμισθία του λαμβάνει ο αναπληρωτής του. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιπεριφερειάρχης λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Περιφερειάρχης που απουσιάζει δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβά- νει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιπεριφερειάρχης, λαμβάνει αντι- μισθία από ένα μόνο αξίωμα. Αν απουσιάζει αντιπεριφε- ρειάρχης για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμι- συ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες καθώς και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται να εισπράτ- τουν την αντιμισθία μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω ε- πιλέγουν την αντιμισθία που λαμβάνουν από κάθε αξίω- μα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.

Άρθρο 182Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της ΠεριφέρειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προ- έδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημό- σιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατι- κών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχει- ρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορη- γείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υπο- χρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ει- δική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που α- σκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχεί- ρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας, τα οποία έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπη- ρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες το χρό- νο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται α- πό την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσι- μων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλί- ου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν έχουν τα αξιώμα- τα της παραγράφου 1, χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημε- ρών το χρόνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημε- ρών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες η- μέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού και χορηγείται ε- πιπλέον των ημερών απουσίας του άρθρου 183 του πα- ρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το χρονικό διάστημα χρήσης της ειδικής άδειας θε- ωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υ- παλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ασφαλιστικές εισφορές των αιρετών οργάνων της παραγράφου 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οι- κείας περιφέρειας. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. της παρα- γράφου 1 το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών βαρύ- νει τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων ε- φαρμόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένου και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των ει- σφορών, επί των αποδοχών της θέσης που κατέχουν τα ανωτέρω αιρετά όργανα στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται και τα σχετικά θέματα της παρα- γράφου 2 του επόμενου άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε α- ποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοι- κητικά όρια άλλης περιφέρειας. Μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περιφέρεια όπου εξελέγησαν.

Άρθρο 183Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση των καθηκόντων του περιφερειακού συμβούλουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλλη- λοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέ- ρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επι- πλέον των ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους περιφερειακούς συμβούλους και μέλη της οι- κονομικής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που υ- πηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλε- ται από την περιφέρεια αποζημίωση που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των εργο- δοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε ημέρα απουσίας κατά το παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ή της α- ντίστοιχης περιφερειακής επιτροπής χορηγεί στους πε- ριφερειακούς συμβούλους που εμπίπτουν στις παραγρά- φους 2 ή 3 βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Με βάση την ίδια βεβαίω- ση εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 184Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πε- ριφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από από- φαση της οικονομικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περί- πτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν χω- ρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφα- σίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη πα- ράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής ε- πιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρ- χες δικαιούνται εξόδων μετακίνησης σύμφωνα με την παράγραφο 2, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επι- τροπής, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοι- κητικών επιτροπών, καθώς και για μετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον υπολο- γισμό των εξόδων κίνησης λαμβάνεται υπόψη η χιλιο- μετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έ- δρα της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίω- σης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περι- φερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνε- δριάσεις το μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του περιφερειάρχη.

Άρθρο 185Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση του περιφερεια- κού συμβουλίου γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κα- τάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με εξαίρεση το πρώτο έτος της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται τα μέλη της επιτροπής περιφε- ρειακής διαβούλευσης, οι δήμαρχοι των δήμων της περι- φέρειας και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Το περι- φερειακό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερει- ακού συμβουλίου μετά την παρουσίαση των πεπραγμέ- νων της περιφερειακής αρχής από τον περιφερειάρχη τοποθετούνται οι μετέχοντες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περιφέρεια μεριμνά για τη μετάδοση της συνε- δρίασης από τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, το δια- δίκτυο, καθώς και για τη χρήση κάθε άλλου μέσου ενη- μέρωσης των πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέ- πει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδι- κασίες για την πραγματοποίηση δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προ- βλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 167 για τη σύ- γκληση του περιφερειακού συμβουλίου.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ