87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 194Επιχειρήσεις περιφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρη- ση, η οποία έχει τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξια- κή ανώνυμη εταιρεία στην οποία κατέχουν την πλειοψη- φία του μετοχικού κεφαλαίου. Η αναπτυξιακή εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. Αποκλειστικό αντικείμενο της ανωτέρω επιχείρησης είναι: α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των περιφε- ρειών, της Ένωσης Περιφερειών και των φορέων της πα- ραγράφου 2. β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περι- βάλλοντος. γ) Η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο μετοχικό κεφάλαιο των αναπτυξιακών ανωνύ- μων εταιριών συμμετέχουν περιφέρειες και δήμοι ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην ανώνυμη ε- ταιρία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή και φορέων του δημόσιου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσε- ων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέ- ων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερό- ντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση αυτή οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι λοι- ποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειο- ψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. α) Οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι λοιποί φορείς τοπι- κής αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές μη προνο- μιούχες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά το υπόλοιπο μπορεί να συμμετέχουν το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου . β) Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν εισάγο- νται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Οι κοινές μετοχές είναι δεσμευμένες ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920 και οι προνο- μιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου. γ) Αν η επιχείρηση λυθεί, οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν σε αυτήν, έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της εκ- ποιούμενης περιουσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι περιφέρειες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρίες εκτός από εκείνες στις οποίες μετείχαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρ- χιακά διαμερίσματα που καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της περιφέρειας. Προς τούτο απαιτείται απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνη γνώμη του οικείου περιφερει- ακού συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνο- λικού αριθμού των μελών του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ρυθμίσεων του κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές και α- σφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες και δεν επιχορηγούνται από τις περιφέρειες, εκτός αν τούτο επιτρέπεται από ει- δική διάταξη νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις δια- τάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν. Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύoυν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθει- ών, μελετών και υπηρεσιών από τις αναπτυξιακές ανώ- νυμες εταιρίες διενεργείται βάσει κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Σε αυτόν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τα αρ- μόδια όργανα της εταιρίας, τις προϋποθέσεις και τους ό- ρους ανάθεσης ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικα- σία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός, ανάθεση με δια- πραγμάτευση) και τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολό- γησης και επιλογής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Για τις αναθέσεις της παραγράφου αυτής, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα όρια που προβλέπουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες λύονται υπο- χρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά την πάροδο διετίας από την ίδρυσή τους είναι ζημιογό- νες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας, τα ίδια αυτών κεφάλαια όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ι- σολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τις περιφέρειες δεν μπορεί να υπερ- βαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) του ποσού της αύξησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου αναπτυξιακής α- νώνυμης εταιρίας ορίζονται από το οικείο περιφερειακό συμβούλιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας δεν μπορεί να εί- ναι αιρετό όργανο της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τους απαιτού- μενους για τη λειτουργία της κανονισμούς, όπως εσωτε- ρικό κανονισμό υπηρεσιών, κανονισμό προσωπικού και τους λοιπούς κανονισμούς.

Άρθρο 195Κανόνες σύστασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας γίνε- ται μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνό- λου των μελών του και υποβάλλεται για έλεγχο νομιμό- τητας στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο, κατά την κρίση του περι- φερειακού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη λήψη απόφασης απαιτείται να εκπονηθεί προηγουμένως σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσι- μότητας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που εισφέ- ρονται από την περιφέρεια στην εταιρεία ενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ι- σχύει. Οι εκθέσεις εκτίμησης δημοσιεύονται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 196Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι ο- ποίες έχουν συσταθεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομαρχιακά διαμερίσματα περιέρχονται στις περιφέ- ρειες. Εφεξής, η σύσταση αστικής εταιρίας μη κερδο- σκοπικού χαρακτήρα από περιφέρειες ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται μόνον, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νομοθετική ρύθμιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προ- γραμμάτων και με την προϋπόθεση της συμβατότητας της δράσης αυτών, με τις εθνικές πολιτικές και την εθνι- κή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφόσον αφορούν εδαφική συνεργασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας σε προγραμ- ματικές συμβάσεις, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ρητή νο- μοθετική ρύθμιση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση των αστικών εται- ριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός εάν προβλέ- πεται η επιχορήγηση τέτοιων εταιρειών από ειδική νομο- θετική διάταξη. Οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι περιφέρειες υπο- χρεούνται να καταβάλλουν ως εταίροι, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπι- κού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν, δεν θεωρού- νται επιχορήγηση. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται από περιφέρεια, στο πλαίσιο συμμετοχής της στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς προς τις ανω- τέρω εταιρίες, δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόμιμη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις δια- τάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν. Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθει- ών, μελετών και υπηρεσιών διενεργείται βάσει κανονι- σμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβού- λιο της εταιρείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αστικές εταιρίες τηρούν λογιστικά βιβλία Γ΄ κα- τηγορίας με τη διπλογραφική μέθοδο για την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους από την πρώτη διαχειριστική περίοδο, που αρχίζει μετά τη δημο- σίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως. Σε περίπτωση που τα βιβλία αυτά τηρούνται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., υποκαθιστούν την οριζόμενη από τον Κώδικα αυτόν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

Άρθρο 197Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των περιφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Δημιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων των περι- φερειών, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία, που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων του παρό- ντος νόμου. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται από τις περιφέρειες στην οικεία αποκεντρωμένη κρατική δι- οίκηση, η οποία τηρεί σχετική βάση δεδομένων, γνωστο- ποιούνται δε μετά από έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης. β) Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία αποκε- ντρωμένη κρατική διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίω- ση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε περιφερειακής επι- χείρησης, που είναι καταχωρημένη στο ανωτέρω Μη- τρώο. Η βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία Δη- μόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μαζί με τη φορολο- γική δήλωση της επιχείρησης. γ) Επιχείρηση της περιφέρειας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράξει ο- ποιοδήποτε χρηματικό ποσό από περιφέρεια ή φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλει μαζί με τα ανα- γκαία, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τη βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδίδε- ται μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, ορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που γνωστοποιούν οι επιχειρή- σεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων και έκδοσης της αντίστοιχης βεβαίωσης, η διαδικασία δημι- ουργίας και τήρησης του Μητρώου, ο χρόνος έναρξης ε- φαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή τους. Στα κοινοποιούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται ο- πωσδήποτε οι προσλήψεις προσωπικού που οι περιφε- ρειακές επιχειρήσεις διενεργούν, καθώς και οι συμβά- σεις μίσθωσης έργου και ανάθεσης ή ανάληψης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, που αυτές συνά- πτουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δικηγόροι συνδεόμενοι με την περιφέρεια με σχέση έμμισθης εντολής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρε- σίες προς τις επιχειρήσεις της, καθ’ υπέρβαση της σύμ- βασης έμμισθης εντολής που έχουν καταρτίσει με την περιφέρεια.

Άρθρο 198Επιχειρήσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων

Οι περιφέρειες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουρ- γίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών. Σε αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις περι- λαμβάνονται, μέχρι τη λήξη τους, και οι συμβάσεις μί- σθωσης έργου, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας αορί- στου και ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 199Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών, υφι- στάμενες αμιγείς επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδι- οικήσεων και διαμερισμάτων που καταργούνται, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση. Η εκπλήρωση των σκοπών των επιχειρήσεων που λύονται γίνεται είτε από επιχειρή- σεις στις οποίες μετέχει η περιφέρεια είτε από την ίδια την περιφέρεια με αντίστοιχη αναδοχή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους. Αμιγείς επιχειρήσεις οι ο- ποίες εκτελούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι την ημερομηνία λή- ξης της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών. Για τη λύση των ανωτέρω επιχειρήσεων η σχετική α- πόφαση του περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται ε- ντός εξαμήνου από την εγκατάσταση των νέων περιφε- ρειακών αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης των επιχειρήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των αμιγών επιχειρήσεων που λύονται, μεταφέρεται, στην επιχείρηση που αναλαμβάνει τους σκοπούς της ή στην περιφέρεια και κατατάσσεται σε α- ντίστοιχες θέσεις με απόφαση του περιφερειακού συμ- βουλίου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προ- σωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντί- στοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε, ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του, από τα ισχύοντα εκάστοτε για το προσωπικό των φορέων, στους οποίους μεταφέρονται. Η πράξη κατάτα- ξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις από τις οποίες μεταφέρεται λαμβάνε- ται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που έχουν συσταθεί από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυ- τοδιοικήσεις και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια κατά την οικεία νομοθεσία, περιέρχονται αυτοδικαίως στις οικείες περιφέρειες, από την έναρξη της λειτουργίας τους. Τα α- νωτέρω Κ.Ε.Κ. συνεχίζουν να λειτουργούν με τη μορφή σύμφωνα με την οποία ιδρύθηκαν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, χω- ρίς δυνατότητα ανανέωσης. Εξακολουθούν να διέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, τους όρους του κατα- στατικού τους και τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπεται στη συστατική τους πράξη συγκεκριμένος χρόνος λειτουρ- γίας, αυτός λήγει με την πάροδο εικοσαετίας από την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου των Κ.Ε.Κ., που έχουν συσταθεί από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στα οποία συμμετέ- χουν, κατά πλειοψηφία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκη- σης και τα οποία συγχωνεύονται, λύονται ή εξαντλείται ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους πρά- ξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγρά- φων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 200ΙδρύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα νομαρχιακά ιδρύματα που είχαν συσταθεί από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κα- ταργούμενα νομαρχιακά διαμερίσματα, περιέρχονται αυ- τοδικαίως στην οικεία περιφέρεια από την έναρξη της λειτουργίας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιφέρειες που συνιστώνται με τον παρόντα νό- μο, υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λει- τουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ- σεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμά- των που καταργούνται και βρίσκονται μέσα στα διοικητι- κά τους όρια ως προς τα νομαρχιακά ιδρύματα. Σε αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί με το προσωπικό τους μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των νομαρχιακών ιδρυμά- των που περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία περιφέ- ρεια, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των ιδρυμάτων αυτών, με την ίδια σχέση εργασίας.

Άρθρο 201Νομικά πρόσωπα καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα νομαρχιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είχαν συσταθεί από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και διαμερίσματα, καταργούνται αυτοδι- καίως από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών. Το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Λάρισας και το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Θεσσαλονίκης καταργούνται και το σύ- νολο των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρεται σε αυτοτε- λείς υπηρεσίες των αντίστοιχων δήμων, με την ονομασία «Λιμενικό Γραφείο», οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις περί λιμενικών γραφείων του άρθρου 28 του ν. 2738/1999. Οι αντίστοιχοι δήμοι υπει- σέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα πε- ριουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα και εν γένει υ- ποχρεώσεις των λιμενικών ταμείων που καταργούνται. Για το προσωπικό των ανωτέρω λιμενικών ταμείων ε- φαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 257 πα- ράγραφος 2 και επόμενες του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιφέρειες, που συστήνονται με τον παρόντα νόμο, υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμά- των που καταργούνται, ως προς τα νομαρχιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα ε- πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ανωτέρω νομικών προσώπων που καταργούνται, περιέρ- χεται στις οικείες περιφέρειες. Για καθένα από τα ακίνη- τα που περιέρχεται στην περιουσία της περιφέρειας, το περιφερειακό συμβούλιο καταρτίζει σχετική πράξη από την οποία προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η πράξη αυτή αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο και καταχωρίζεται α- τελώς στα οικεία βιβλία των Υποθηκοφυλακείων. Οι ιδιω- τικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στις οικείες περι- φέρειες εξακολουθούν να διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό, για τον οποίο αφιερώθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου καθίσταται αυτοδικαί- ως προσωπικό της οικείας περιφέρειας, με την ίδια σχέ- ση εργασίας και κατατάσσεται σε αντίστοιχες, κατά κα- τηγορία ή εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο ή ειδικότητα, κενές οργανικές θέσεις και αν δεν υφίστανται τέτοιες, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, που καταργού- νται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργά- νου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως. Από την κατάταξή του, το προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό της περιφέρειας. Τυχόν ε- πιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το προσωπικό που μεταφέρεται στην περιφέρεια μπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξή του στην περιφέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006.

Άρθρο 202Δίκτυα περιφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δύο ή περισσότερες περιφέρειες με κοινά χαρακτη- ριστικά μπορούν να συνιστούν δίκτυα κατά τις διατάξεις του άρθρου 203 του παρόντος με τη μορφή αστικής εται- ρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ, για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη συνεργασία με αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού ή και για άλλες δράσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ανωτέρω δίκτυα συστήνονται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων περιφερειών και λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ- θρο 741 του ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ- θρου 196 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την καλύτερη