87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Δ΄ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Άρθρο 204Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων Στους δήμους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βο- ρείου Αιγαίου και Ιονίου μεταφέρονται, πλέον των αρμο- διοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 94, οι εξής αρμο- διότητες των καταργούμενων οικείων νομαρχιακών αυ- τοδιοικήσεων: Α. Από τον τομέα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα αυτής με υψηλή παραγωγικότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπο- νίας στα όρια του δήμου που καταρτίζουν οι οικείες δα- σικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εισήγηση για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευ- ση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τήρηση μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλ- λεύσεων, με βάση το μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η προώθηση της συγκρότησης ομάδων παραγωγών και η στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρ- θρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσε- ων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και η καταστροφή σε αυτές των παρανόμων καλλιεργειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η χορήγηση αδειών αναφύτευσης αμπελώνων, σύμ- φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διακίνησης οί- νου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η μέριμνα για την παροχή του απαραίτητου άνο- σου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου εγκατάστασης και εμβολιοληψίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδά- των, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θα- λάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυο- τρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε (γγ), ΦΕΚ 232 Α΄, ν. 992/1979 άρθρο 38, ΦΕΚ 280 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η υποβολή αιτήματος προς παροχή γνώμης του Γε- νικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συ- νόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η απόφαση μονομερούς λύσης της σύμβασης μί- σθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων (άρθρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Ο καθορισμός προστατευτικής ζώνης εκμισθουμέ- νου ιχθυοτροφείου (άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύ- θερων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία, αλιευτικής παράβα- σης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νω- πών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και μετα- ποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες (άρθρο 46 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η απόφαση μείωσης ή πλήρους απαλλαγής από το συμβατικό μίσθωμα, λόγω αδυναμίας αλιευτικής εκμε- τάλλευσης (άρθρο 47 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η απόφαση για τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυο- τροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δη- μοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώμα- τος (άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση επέκτα- ση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας ε- ντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδά- των, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει- τουργίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάστα- ση μονάδων υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 4 του ν.1650/ 1986, ΦΕΚ 160 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιο- τεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφο- ρούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Ο καθορισμός της χωρικής περιφέρειας κάθε ι- χθυόσκαλας (ν.δ. 420/1970 άρθρο 22 παρ.1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων. Β. Από τους τομείς Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας: 1. Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊό- ντων για θέρμανση, για διανομή και εμφιάλωση υγραερί- ου, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, σε μο- νάδες εμφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πε- τρελαίου θέρμανσης. 2. Η υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου. 3. Η υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας. 4. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες. 5. Η τήρηση και η ενημέρωση του ηλεκτρονικού ειδι- κού μητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατρο- πής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο ειδικό μητρώο και η διαγραφή από το μητρώο αυτό των ανωτέρω επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή σε αυτές των προβλεπόμενων κυ- ρώσεων. 6. Η ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα ίδρυσης ε- πιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, δικαιολογη- τικών και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι α- παιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσεις. 7. Η συνεργασία με τους αρμόδιους συλλογικούς φο- ρείς και τα επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων τα ο- ποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματι- κών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 8. Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανεια- κών αρδευτικών υδάτων. 9. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρε- ση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 10. Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρή- σης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. Γ. Από τους τομείς Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρι- σμού: 1. Η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρε- σιών ή εργασιών γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυ- σης την Κυριακή και τις λοιπές ημέρες αργίας. Η εξαίρε- ση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατο- ρίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, που λειτουργούν ως εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των μισθωτών σε άλλη ημέρα, εκτός από την Κυριακή. Η επέ- κταση της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αρ- γίας. 2. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολο- γικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, με την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανά- λογα με τις τοπικές συνθήκες του δήμου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάμηνο. 3. Η διατύπωση γνώμης για την ίδρυση Εμπορευματι- κού Κέντρου. 4. Ο έλεγχος τιμών, η επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών. Δ. Από τους Τομείς Μεταφορών και Επικοινωνιών: 1. Ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφο- ρείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ. ε- ντός του νησιού, καθώς και ο καθορισμός των προδια- γραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής ε- πιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. 2. Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποχρεω- τικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, μετά από ει- σήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και ο καθορισμός του ύψους κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ.. 3. Ο καθορισμός κομίστρων υπεραστικών φορέων πα- ροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001. 4. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεω- φορείου από τον κύκλο εργασίας μέσα στο ίδιο ημερο- λογιακό έτος. 5. Η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβο- λής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έρ- γου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων. 6. Ο καθορισμός του αριθμού των νέων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των σχετικών με- ταφορικών αναγκών του δήμου. 7. Η ανάθεση της εκμετάλλευσης νέας υπεραστικής γραμμής στην περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής από το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η ά- δεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20%, το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκμετάλλευση της γραμμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20%. 8. Η έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατη- γών οχημάτων δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄). Ε. Από τους Τομείς Έργων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: 1. Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών των οποίων η συντήρηση ανήκει κατά την ψήφιση του παρόντος στην αρμοδιότητα της κρατικής περιφέρειας και των αντίστοιχων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 2. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των οδών των οποίων η συντήρηση ανήκει κατά την ψήφιση του παρόντος στην αρμοδιότητα της κρατικής περιφέ- ρειας και των αντίστοιχων νομαρχιακών αυτοδιοικήσε- ων. 3. Η ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδι- κασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέ- λεση δημοσίων έργων. 4. Ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα. ΣΤ. Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης, καθώς και με το Ε.Κ.Α.Β. για την αρ- τιότερη οργάνωση της αερομεταφοράς ασθενών, περι- λαμβανομένης και της δυνατότητας χρήσης ίδιου μέσου. Ζ. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, είναι δυ- νατή η μεταβίβαση άσκησης κατηγορίας ή μεμονωμένων αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων σε δή- μους νησιών που περιλαμβάνονται και σε άλλες περιφέ- ρειες, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο αυτό, ύστε- ρα από αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του αντίστοιχου περιφερειακού. Με το ίδιο διά- ταγμα ρυθμίζεται η απόδοση των αντίστοιχων οικονομι- κών πόρων και καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την ά- σκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 205Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου είναι αρμόδιες και για το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των σχεδίων των ενδοπεριφε- ρειακών συγκοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου α- σκούνται από τις περιφέρειες από την 1.7.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζεται η απόδοση των ανάλογων οικονομικών πόρων για την ά- σκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παρά- γραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρει- ας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας με πληθυ- σμό μέχρι 4.000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, από τον οικείο δήμο, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμ- βουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Άρθρο 206Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η έναρξη άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, που απονέμονται στους δήμους, με το άρθρο 204, πραγ- ματοποιείται από 1ης Ιανουαρίου 2013. Μέχρι 31.12.2012 οι αρμοδιότητες του άρθρου 204 ασκούνται από την περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζεται η απόδοση των ανάλογων οικονομικών πόρων για την ά- σκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του άρθρου 204.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι μεγαλύτεροι σε πληθυσμό δήμοι των περιφερεια- κών ενοτήτων των περιφερειών του άρθρου 204 υποχρε- ούνται να παρέχουν πλήρη διοικητική υποστήριξη στους λοιπούς δήμους της περιφερειακής ενότητας, που δεν διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και το α- παραίτητο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται σε αυτούς με τον παρόντα νόμο. Α- ποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία στα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δή- μο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος της περιφερειακής ενότητας, μετά από προγούμενη εισήγηση του εξυπηρε- τούμενου δήμου, που παρέχεται εντός μηνός αφότου ζητηθεί και ρυθμίζεται κάθε ειδικό, τεχνικό και λεπτομε- ρειακό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την παροχή διοικητικής υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι δήμοι του άρθρου 204 που αποκτούν το απαραί- τητο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μετα- βιβάζονται σε αυτούς με τον παρόντα νόμο υποβάλλουν σχετικό αίτημα εξαίρεσής τους από την εφαρμογή της παραγράφου 3 προς τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Α- ποκεντρωμένης Διοίκησης. Το σχετικό αίτημα υποβάλλε- ται μετά από απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του οικείου δημοτι- κού συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρω- μένης Διοίκησης, εφόσον διαπιστώσει την τήρηση της α- νωτέρω διαδικασίας και το αιτιολογημένο του αιτήμα- τος, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Νησιωτικοί δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, καθώς και συμβάσεις δια- βαθμιδικής συνεργασίας, κατά την έννοια των παραγρά- φων 1 και 2 του άρθρου 99 του παρόντος, με δήμους άλ- λης περιφέρειας, καθώς και με περιφέρειες διάφορες ε- κείνων στις οποίες ανήκουν οι ίδιοι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στους νησιωτικούς δήμους Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρ- θρου 104 του παρόντος εφαρμόζονται στο πλαίσιο λει- τουργίας ενός ΦΟ.Δ.Σ.Α. ανά περιφερειακή ενότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα όρια της περιφερειακής ε- νότητας συμπίπτουν με τα όρια ενός δήμου, ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις σε νησιωτικούς δή- μους, με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου συ- νεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ..

Άρθρο 207Νησιωτικές Δημοτικές ΚοινότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων του τε- λευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος προεδρεύει ο αρμόδιος για τη δημοτική κοινό- τητα αντιδήμαρχος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αρμόδιος για τη δημοτική κοινότητα αντιδήμαρ- χος, πλέον των αρμοδιοτήτων του ως προέδρου της δη- μοτικής κοινότητας, ασκεί, κατά τόπον, τις αρμοδιότητες της χορήγησης των αδειών καταστημάτων και επιχειρή- σεων αρμοδιότητας του δήμου, της έκδοσης πιστοποιη- τικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και της έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοι- κίας. Ασκεί επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο δήμαρχος.

Άρθρο 208Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται νομικό πρόσω- πο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ερευνητικό Ινστι- τούτο Νησιωτικής Πολιτικής και καθορίζονται οι πόροι, η διοίκηση και η έδρα του. Το νομικό αυτό πρόσωπο υπά- γεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύμβουλος του κράτους και της αυτοδιοίκησης για τα θέματα χάραξης και άσκησης πολιτικών ως προς τις νησιωτικές περιοχές και συνεργά- ζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και με ομοειδούς αντικειμέ- νου Ινστιτούτα της αλλοδαπής. Για το σκοπό αυτόν συ- ντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση απολογισμού της δράσης του στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότεροι σκοποί του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πο- λιτικής είναι η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των νησιωτικών πε- ριοχών.

Άρθρο 209Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων στους ορεινούς δήμους

Η διαδικασία του άρθρου 206 παράγραφος 4 εφαρμό- ζεται και για τους ορεινούς δήμους, όπως αυτοί ορίζο- νται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος. Η διοικη- τική υποστήριξη παρέχεται από τον εγγύτερο μη ορεινό δήμο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης.