87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Άρθρο 204 - Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων Στους δήμους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βο- ρείου Αιγαίου και Ιονίου μεταφέρονται, πλέον των αρμο- διοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 94, οι εξής αρμο- διότητες των καταργούμενων οικείων νομαρχιακών αυ- τοδιοικήσεων: Α. Από τον τομέα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας:
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 204Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων Στους δήμους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βο- ρείου Αιγαίου και Ιονίου μεταφέρονται, πλέον των αρμο- διοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 94, οι εξής αρμο- διότητες των καταργούμενων οικείων νομαρχιακών αυ- τοδιοικήσεων: Α. Από τον τομέα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα αυτής με υψηλή παραγωγικότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπο- νίας στα όρια του δήμου που καταρτίζουν οι οικείες δα- σικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εισήγηση για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευ- ση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τήρηση μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλ- λεύσεων, με βάση το μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η προώθηση της συγκρότησης ομάδων παραγωγών και η στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρ- θρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσε- ων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και η καταστροφή σε αυτές των παρανόμων καλλιεργειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η χορήγηση αδειών αναφύτευσης αμπελώνων, σύμ- φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διακίνησης οί- νου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η μέριμνα για την παροχή του απαραίτητου άνο- σου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου εγκατάστασης και εμβολιοληψίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδά- των, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θα- λάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυο- τρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε (γγ), ΦΕΚ 232 Α΄, ν. 992/1979 άρθρο 38, ΦΕΚ 280 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η υποβολή αιτήματος προς παροχή γνώμης του Γε- νικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συ- νόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η απόφαση μονομερούς λύσης της σύμβασης μί- σθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων (άρθρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Ο καθορισμός προστατευτικής ζώνης εκμισθουμέ- νου ιχθυοτροφείου (άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύ- θερων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία, αλιευτικής παράβα- σης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νω- πών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και μετα- ποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες (άρθρο 46 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η απόφαση μείωσης ή πλήρους απαλλαγής από το συμβατικό μίσθωμα, λόγω αδυναμίας αλιευτικής εκμε- τάλλευσης (άρθρο 47 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η απόφαση για τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυο- τροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δη- μοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώμα- τος (άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ. 420/1970).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση επέκτα- ση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας ε- ντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδά- των, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει- τουργίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάστα- ση μονάδων υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 4 του ν.1650/ 1986, ΦΕΚ 160 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιο- τεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφο- ρούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Ο καθορισμός της χωρικής περιφέρειας κάθε ι- χθυόσκαλας (ν.δ. 420/1970 άρθρο 22 παρ.1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων. Β. Από τους τομείς Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας: 1. Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊό- ντων για θέρμανση, για διανομή και εμφιάλωση υγραερί- ου, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, σε μο- νάδες εμφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πε- τρελαίου θέρμανσης. 2. Η υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου. 3. Η υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας. 4. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες. 5. Η τήρηση και η ενημέρωση του ηλεκτρονικού ειδι- κού μητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατρο- πής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο ειδικό μητρώο και η διαγραφή από το μητρώο αυτό των ανωτέρω επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή σε αυτές των προβλεπόμενων κυ- ρώσεων. 6. Η ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα ίδρυσης ε- πιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, δικαιολογη- τικών και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι α- παιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσεις. 7. Η συνεργασία με τους αρμόδιους συλλογικούς φο- ρείς και τα επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων τα ο- ποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματι- κών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 8. Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανεια- κών αρδευτικών υδάτων. 9. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρε- ση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 10. Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρή- σης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων. Γ. Από τους τομείς Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρι- σμού: 1. Η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρε- σιών ή εργασιών γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυ- σης την Κυριακή και τις λοιπές ημέρες αργίας. Η εξαίρε- ση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατο- ρίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, που λειτουργούν ως εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των μισθωτών σε άλλη ημέρα, εκτός από την Κυριακή. Η επέ- κταση της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αρ- γίας. 2. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολο- γικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, με την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανά- λογα με τις τοπικές συνθήκες του δήμου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάμηνο. 3. Η διατύπωση γνώμης για την ίδρυση Εμπορευματι- κού Κέντρου. 4. Ο έλεγχος τιμών, η επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών. Δ. Από τους Τομείς Μεταφορών και Επικοινωνιών: 1. Ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφο- ρείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ. ε- ντός του νησιού, καθώς και ο καθορισμός των προδια- γραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής ε- πιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. 2. Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποχρεω- τικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, μετά από ει- σήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και ο καθορισμός του ύψους κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ.. 3. Ο καθορισμός κομίστρων υπεραστικών φορέων πα- ροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001. 4. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεω- φορείου από τον κύκλο εργασίας μέσα στο ίδιο ημερο- λογιακό έτος. 5. Η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβο- λής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έρ- γου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων. 6. Ο καθορισμός του αριθμού των νέων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των σχετικών με- ταφορικών αναγκών του δήμου. 7. Η ανάθεση της εκμετάλλευσης νέας υπεραστικής γραμμής στην περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής από το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο έχει χορηγηθεί η ά- δεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20%, το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκμετάλλευση της γραμμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20%. 8. Η έκδοση απόφασης για την αλλαγή έδρας επιβατη- γών οχημάτων δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄). Ε. Από τους Τομείς Έργων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: 1. Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών των οποίων η συντήρηση ανήκει κατά την ψήφιση του παρόντος στην αρμοδιότητα της κρατικής περιφέρειας και των αντίστοιχων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 2. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των οδών των οποίων η συντήρηση ανήκει κατά την ψήφιση του παρόντος στην αρμοδιότητα της κρατικής περιφέ- ρειας και των αντίστοιχων νομαρχιακών αυτοδιοικήσε- ων. 3. Η ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδι- κασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέ- λεση δημοσίων έργων. 4. Ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα. ΣΤ. Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης, καθώς και με το Ε.Κ.Α.Β. για την αρ- τιότερη οργάνωση της αερομεταφοράς ασθενών, περι- λαμβανομένης και της δυνατότητας χρήσης ίδιου μέσου. Ζ. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, είναι δυ- νατή η μεταβίβαση άσκησης κατηγορίας ή μεμονωμένων αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων σε δή- μους νησιών που περιλαμβάνονται και σε άλλες περιφέ- ρειες, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο αυτό, ύστε- ρα από αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του αντίστοιχου περιφερειακού. Με το ίδιο διά- ταγμα ρυθμίζεται η απόδοση των αντίστοιχων οικονομι- κών πόρων και καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την ά- σκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ