87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Ε΄ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Άρθρο 210Μητροπολιτικές λειτουργίες I. Η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η μητροπο- λιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρι- κής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτή- ρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που καταρτίζονται από το περιφε- ρειακό συμβούλιο. Οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρα- κτήρα αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότη- τας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσε- ων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δή- μου και είναι οι εξής: Α. Τομέας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περι- βαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο μητροπολιτικής περι- φέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαχείριση των μητροπολιτικού χαρακτήρα πάρ- κων και των υπερτοπικών χώρων πρασίνου, όπως οριο- θετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η διαχείριση αυτή ασκείται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν θίγει δικαιώματα δήμων επί επιτρεπτών, κατά την κείμενη νομοθεσία, χρήσεων, εντός των ανωτέρω πάρ- κων και χώρων πρασίνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης και η ε- ποπτεία των ορεινών όγκων της Αττικής και Θεσσαλονί- κης, με εξαίρεση τους εθνικούς δρυμούς και τα εθνικά πάρκα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για: α) έργα και δραστηριότητες μητροπολιτικής και διαδημοτικής εμβέ- λειας και β) έργα που πραγματοποιούνται από τις υπηρε- σίες της μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νο- μοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις ισχύ- ουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολού- θηση και προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι προστατευ- τέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόμενες λύσεις παρουσιάζουν διαδημοτικό χα- ρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αρμοδιότητες για τα έργα του άρθρου 16 του π.δ. 69/1988.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθή- νας - Πειραιά, κατά το άρθρο 6 του ν. 3190/2003 και η ε- ποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονί- κης, κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/2003, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέρ- γεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλ- μένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Β. Τομέας χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλά- σεων, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και η έκ- δοση οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οι- κιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού. 2. Η εξειδίκευση των στρατηγικών κατευθύνσεων για το χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο μητροπολιτικής περιφέρειας. 3. Η προώθηση προγραμμάτων, έργων και αναπλάσε- ων μητροπολιτικής και υπερτοπικής σημασίας. 4. Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθε- σίας για τη διαφημιστική προβολή στο οδικό δίκτυο της μητροπολιτικής περιοχής. Γ. Τομέας μεταφορών και συγκοινωνιών, στους οποί- ους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση μελετών, προγραμμάτων και σχεδίων συγκοινωνιακών έργων. 2. Η κατασκευή συγκοινωνιακών έργων και οι εργα- σίες συντήρησης συγκοινωνιακών έργων μητροπολιτι- κού επιπέδου. 3. Ο συντονισμός των φορέων που λειτουργούν σε ε- πίπεδο μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης και παρέχουν συ- γκοινωνιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο λειτουργίας της α- ντίστοιχης μητροπολιτικής επιτροπής. 4. Η επί τόπου εφαρμογή των μελετών, η συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και η κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών συγκοινω- νιακών έργων. 5. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος, από κυκλοφοριακής από- ψεως, των μελετών αυτών. 6. Ο συντονισμός και η εποπτεία συγκοινωνιακών έρ- γων που εκτελούνται στα όρια της μητροπολιτικής αυ- τοδιοίκησης. 7. Η μελέτη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου. 8. Η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης, ως και ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου. 9. Η συγκέντρωση και η εισήγηση για την κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων του άρ- θρου 6 παρ. 3α του ν. 2503/1997. 10. Οι αρμοδιότητες για τα έργα του άρθρου 15 του π.δ. 69/1988. 11. Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ. Δ. Τομέας πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 2. Η συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικού μητρο- πολιτικού οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ε- κτάκτων αναγκών. 3. Η διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτι- κής προστασίας. 4. Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων και της αντιχει- μαρρικής προστασίας και η μέριμνα για την κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων περιφερειακού επιπέδου. 5. Η μέριμνα για το σχεδιασμό της αντιπυρικής προ- στασίας και η οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας των εμπλεκόμενων κρατικών και άλλων φορέων και των Ο.Τ.Α. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκα- γιών. II. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό- ταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρ- μόδιου Υπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται στη μητρο- πολιτική περιφέρεια Αττικής, καθώς και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερει- ών, επιπλέον αρμοδιότητες οι οποίες συνάπτονται με τους ανωτέρω τομείς αρμοδιοτήτων και αφορούν περι- φερειακές ή τοπικές υποθέσεις, ασκούνται δε από Υ- πουργείο ή αυτοτελή αποκεντρωμένη δημόσια υπηρε- σία. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται τα μονομελή ή συλλογικά όργανα που ασκούν τις μεταβιβα- ζόμενες αρμοδιότητες, μεταφέρονται οι αναγκαίοι πόροι για την άσκησή τους, συνιστώνται οργανικές θέσεις προ- σωπικού, οι οποίες προστίθενται στις υφιστάμενες οργα- νικές θέσεις των περιφερειών και κατανέμονται στις υ- πάρχουσες οργανικές μονάδες ή εντάσσονται σε νέες οργανικές μονάδες που ιδρύονται. Με όμοια επίσης δια- τάγματα, με τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, μπορεί να μεταβιβάζονται στις περιφέρειες αρμοδιότητες που ανή- κουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέ- λειας που συνάπτονται με τους ανωτέρω τομείς μετά και από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου τους.

Άρθρο 211Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής ΠεριφέρειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ει- δικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως νομικό πρόσωπο δη- μοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέ- χουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτι- κά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής. Σκοπός του συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευ- ση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποί- ηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχε- τικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργα- σίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφι- στάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της χω- ρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) μέ- λη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) ορίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περι- φέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής και εκπροσω- πούν τους δήμους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 κα- θορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα μέ- λη του συνδέσμου, οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλ- λονται τέλη, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, μετά την περάτωση της εκκαθάρισης της επόμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ορίζο- νται οι εκκαθαριστές του, ο χρόνος αποπεράτωσης της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ- ρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το διαβαθμιδικό σύνδεσμο χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Το μόνιμο προσωπικό του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς και ε- κείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργα- σίας προσωπικό του διαβαθμιδικού συνδέσμου.

Άρθρο 212Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας ΑττικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα του άρθρου 210, συγκροτούνται πενταμελείς συντονιστικές μητροπολιτικές επιτροπές επίβλεψης και προετοιμασίας. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τέσσερις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο των επιτροπών αυτών είναι η προετοιμασία, η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός των αντίστοιχων δράσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα που τους έχουν α- νατεθεί. Οι επιτροπές επεξεργάζονται τα σχέδια και προγράμματα δράσης ανά τομέα αρμοδιοτήτων, ενημε- ρώνουν και εισηγούνται στο περιφερειακό συμβούλιο τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέλη των επιτροπών είναι περιφερειακοί σύμβου- λοι, οι οποίοι εκλέγονται από το περιφερειακό συμβού- λιο με φανερή ψηφοφορία. Δύο μέλη προέρχονται υπο- χρεωτικά από την πλειοψηφούσα παράταξη και δύο μέλη από τη μειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου. Πρόε- δρος της επιτροπής ορίζεται για καθεμία ένας αντιπερι- φερειάρχης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διάρκεια της θητείας των επιτροπών είναι δυόμιση έτη. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφε- ρειακών συμβούλων στη μητροπολιτική επιτροπή και στις λοιπές επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εκλογή των μελών των μητροπολιτικών επι- τροπών, τη λειτουργία, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονομική επιτροπή.

Άρθρο 213Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης συγκρο- τείται μητροπολιτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμο- διότητες του άρθρου 210 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μητροπολιτική επιτροπή αποτελείται από δεκαπέ- ντε μέλη, τα οποία εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που έχουν εκλε- γεί στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης. Η εκλογή πραγματοποιείται τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο της πε- ριφερειακής περιόδου την επομένη ημέρα της συνεδρία- σης για την εκλογή του προεδρείου και της οικονομικής επιτροπής. Εννέα (9) μέλη της επιτροπής προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που πλειοψήφησε στην περιφέρεια και έξι (6) μέλη προέρχονται από τη μειοψη- φία με αναλογική εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την εκλογή των μελών της μητροπολιτικής επι- τροπής, τη λειτουργία, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για την οικονομική επιτροπή. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερει- ακών συμβούλων στη μητροπολιτική επιτροπή και στις ε- πιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της μητρο- πολιτικής επιτροπής εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Αντι- πρόεδρος από τα μέλη της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η μητροπολιτική επιτροπή κατά την άσκηση των αρ- μοδιοτήτων της έχει τις αρμοδιότητες του περιφερεια- κού συμβουλίου. O αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 160 του παρόντος, καθώς και την ευθύνη συντονισμού του έργου της μητροπολιτικής επιτροπής. Ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί- κης καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της και διατυπώνουν γνώμη για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά προτεραιότητα.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ