87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΄ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΄ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 214ΑρχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το Κρά- τος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμό- τητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εποπτεία δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρω- τοβουλία και την ελεύθερη δράση των οργανισμών τοπι- κής αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οι- κονομική αυτοτέλειά τους.

Άρθρο 215Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτε- λεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερι- κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό. Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρε- σίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον των αρμόδιων δικαστη- ρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης, και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρ- μόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως με σκοπό τη διασφάλι- ση της νομιμότητας στη δράση τους.

Άρθρο 216Ελεγκτής ΝομιμότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνι- στάται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος είναι ανώτατος υπάλ- ληλος που διορίζεται με πενταετή θητεία και λαμβάνει α- ποδοχές υπαλλήλου με βαθμό 1ο κατηγορίας ειδικών θέ- σεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέ- ση του Ελεγκτή Νομιμότητας είναι: α) πτυχίο νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., β) είτε διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δί- πλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου ή αστικού ή εμπορι- κού δικαίου είτε πενταετής δικηγορική εμπειρία ή προϋ- πηρεσία σε συναφές με τη θέση αντικείμενο και γ) άρι- στη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσ- σας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότη- τα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκή- σει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Δι- εύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή ο Ελεγκτής Νομιμότη- τας κατά τη διάρκεια της θητείας του τελεί αυτοδικαίως σε απόσπαση από την οργανική του θέση και λαμβάνει τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο ορισμός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη διάρ- κεια της θητείας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται, μετά από προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιλέγει τον καταλληλότερο μεταξύ των υπο- ψηφίων, μετά από συνέντευξη, με βάση τα τυπικά και ου- σιαστικά προσόντα του. Ο επιλεγείς διορίζεται, ως Ελε- γκτής Νομιμότητας και τοποθετείται σε μία από τις Αυ- τοτελείς Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κω- λύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμε- νος Διεύθυνσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. τον οποίο ορίζει ο Ελεγκτής Νομιμότητας με από- φασή του. Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση του Ελε- γκτή Νομιμότητας είναι κενή, τα καθήκοντα Ελεγκτή Νο- μιμότητας ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γενι- κών Υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα ανωτέρω προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Άρθρο 217Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνι- στώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτεί- ται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότι- μο της αλλοδαπής και είτε διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου ή αστικού ή εμπορι- κού δικαίου είτε δικηγορική εμπειρία ή προϋπηρεσία σε συναφές με τις θέσεις αντικείμενο, β) πτυχίο οικονομι- κών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και είτε διδακτορικό ή με- ταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλ- λοδαπής είτε εμπειρία ή προϋπηρεσία σε αντικείμενο σχετικό με τις λειτουργίες της διοίκησης, γ) άριστη ή πο- λύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοι- τοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Ε- θνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχί- ου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι., ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνι- κών σχολών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ για τις οποίες προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο οικο- νομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών δεν υπερ- βαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των θέσεων της κατηγορίας ΠΕ σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..

Άρθρο 218Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαρθρώνε- ται στις εξής Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων β. Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων

Άρθρο 219Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπηρεσιακό Συμ- βούλιο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., α- ποτελούμενο από τον Αντιπρόεδρο ή τον Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υ- πουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρο, δύο Συμβούλους ή Παρέ- δρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Προϊ- στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, έναν ακόμα Προϊστάμενο Γε- νικής Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, ως μέλη, μαζί με τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα α- σκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του α- νωτέρω Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα θέ- ματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αυ- τοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ασκεί τις προ- βλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα πειθαρχικές αρμοδιότητες. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του ενός α- πό τους δύο Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων κατα- λαμβάνει ο Ελεγκτής Νομιμότητας ή ο αναπληρωτής του, στην υπηρεσία του οποίου υπηρετεί ο υπάλληλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τον ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αυτοτε- λούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και τη διαδικασία ενώ- πιον αυτού.

Άρθρο 220Υπηρεσιακές μεταβολές- βαθμολογική εξέλιξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο- πτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μετα- θέσεων, με εξαίρεση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα περί αμοιβαίων μεταθέσεων. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν μετατίθενται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μετάταξη του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπη- ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται μετά την πάροδο πενταετίας από το διορισμό του, σύμ- φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μετατάξεων δια- τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούμενα από τις εκάστοτε ισχύ- ουσες διατάξεις προσόντα δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση προς επιλογή σε θέσεις Γενικών Διευθυντών Υ- πουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλ- ληλικού Κώδικα.

Άρθρο 221Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στον Ελεγκτή Νομιμότητας επιβάλλονται οι εξής πειθαρχικές ποινές: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρό- στιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών, γ) η οριστική παύση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν ως Ελεγκτής Νομιμότητας υπηρετεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της οριστικής παύσης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρ- θρου 219 παρ.1 του παρόντος νόμου απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας, στη συνέχεια δε το ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει αν η σοβαρότητα του δια- πραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος επιβάλλει να α- πολυθεί και από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή να του επιβληθεί άλλη πειθαρχική ποινή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Την πειθαρχική εξουσία στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκούν: α. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης ως πειθαρχικώς Προϊστάμε- νος και β. το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αυτοτελούς Υπηρε- σίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 219 παρ.1 του παρό- ντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης δύναται μετά από γνώμη του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου να επιβάλλει στον Ε- λεγκτή Νομιμότητας μέχρι την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός. Το Υπηρεσιακό Συμ- βούλιο δύναται να επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβου- λίου που επιβάλλουν ποινές στον Ελεγκτή Νομιμότητας ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τον Ελεγκτή Νομιμότητας ισχύουν κατά τα λοι- πά οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υ- πηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. α- σκούν: α) ο Ελεγκτής Νομιμότητας και β) το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 219 παρ. 1 του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 222Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθορισμού των ορ- γανικών μονάδων και των αρμοδιοτήτων τους, σύστασης και κατανομής οργανικών θέσεων της Αυτοτελούς Υπη- ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Επίσης με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση του ε- κάστοτε ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, οι αποσπάσεις των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρε- σία Εποπτείας Ο.Τ.Α., καθώς και τα τυπικά προσόντα επι- λογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Αυτοτε- λούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. εφόσον δεν επαρκούν οι υπηρετούντες υπάλληλοι που έχουν τα προβλεπόμε- να από τον Υπαλληλικό Κώδικα τυπικά προσόντα.

Άρθρο 223Συμβούλιο Ελεγκτών ΝομιμότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συμβούλιο Ελε- γκτών Νομιμότητας στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, ως πρόεδρος, και συμμετέχουν οι Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., ως μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας συγκαλείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης και αποσκοπεί στο συντονι- σμό της δράσης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., καθώς και στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητη- μάτων που ανακύπτουν τόσο κατά την οργάνωση και τη λειτουργία τους όσο και κατά τον έλεγχο των Ο.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας μπορεί να α- πευθύνει ερωτήματα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για ζητήματα μείζονος σημασίας που συνάπτονται με τον ασκούμενο από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. έλεγχο. Η γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα ζητήματα αυτά είναι υποχρεωτική εφό- σον γίνει δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό.

Άρθρο 224Εκτελεστότητα των πράξεων

Οι αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργά- νων των δήμων και των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών είναι εκτελεστές α- φότου εκδοθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 228 του παρόντος.

Άρθρο 225Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έ- λεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού πε- ριεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) την επι- βολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ζ) τη σύναψη δανείων, η) τη διε- νέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν τούτο προβλέπε- ται από την κείμενη νομοθεσία και θ) τις διαδικασίες κα- τάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης α- ποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, ε- κτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις ο- ποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσί- ευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργά- νου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρή- σεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέ- ον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Ε- ποπτείας Ο.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υ- πηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδι- κή πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.

Άρθρο 226Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μο- νομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των επι- χειρήσεών τους, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύ- μων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδι- οίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, καθώς και των συν- δέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδο- θεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημο- σίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας.

Άρθρο 227Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την α- νάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. β. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφει- λόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγού- μενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αί- τησης του ενδιαφερομένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προ- σφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθε- σμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυ- γή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτε- λεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ε- νώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι αρμόδιος να αποφαί- νεται επί: α) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., μελετών και υπηρε- σιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) και αφορούν δήμους, β) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., μελετών και υπηρε- σιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) και αφορούν περιφέρειες.

Άρθρο 228Αναστολή εκτέλεσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί, εφόσον υποβλη- θεί σχετικό αίτημα με την προσφυγή του προηγούμενου άρθρου, να αναστέλλει με απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 περ. α΄ του άρθρου 227 ειδοποιούνται α- πό την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. για την ά- σκηση της προσφυγής και τους παρέχεται σύντομη προ- θεσμία για την έκθεση των απόψεών τους. Αν συντρέχει εξαιρετικός λόγος επείγοντος ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να αναστείλει την προσβαλλόμενη πράξη και πριν από τη διαβίβαση των απόψεων των ανωτέρω νομι- κών προσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αναστολή χορηγείται εφόσον η προσφυγή παρί- σταται προδήλως βάσιμη ή κρίνεται ότι ο ασκών την ειδι- κή διοικητική προσφυγή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυ- σχερώς επανορθώσιμη βλάβη μέχρι την εξέτασή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η πράξη αναστολής ισχύει μέχρι την έκδοση από- φασης του Ελεγκτή Νομιμότητας επί της προσφυγής ή την άπρακτη πάροδο των δύο (2) μηνών, εντός των οποί- ων οφείλει να αποφανθεί ο Ελεγκτής Νομιμότητας κατά την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ανάκληση της απόφασης που χορηγεί την αναστολή επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνει επίκληση νεότερων κρί- σιμων στοιχείων τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Ε- λεγκτή Νομιμότητας κατά την έκδοση της απόφασής του ή μεταβλήθηκαν τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγή- θηκε η αναστολή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής.

Άρθρο 229Επιτόπιοι Έλεγχοι - Ετήσια έκθεσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1