87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 241ΟργανισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα οικεία περιφερειακά συμβούλια καταρτίζουν τον εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών. Στον Οργανισμό καθορίζονται: α) οι υπηρεσιακές τους μονάδες, β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία), γ) ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας, δ) οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγο- ρίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού, ε) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνι- κού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμ- βάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στ) οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσε- ων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλά- δου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και ζ) η λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προ- σόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτές ισχύoυν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στο προσωπικό των περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι θέσεις προσωπικού των κατηγοριών Πανεπι- στημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευ- σης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υπο- χρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς ως εξής: Βαθμός Α΄, Βαθμός Β΄, Βαθμός Γ΄, Βαθμός Δ΄ και Βαθμός Ε΄. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσο- νται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄ . Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄ από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ' και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε΄. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, συνα- φούς με τα αντικείμενα στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις, να απασχοληθούν, εισα- γωγικός βαθμός είναι ο Γ΄. β) Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτο- διοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι- οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθμό. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό. Στις περιπτώσεις που ισχύουν αθροιστικά οι ιδιότητες του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και του κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, ε- φαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία, οργανικά, ενιαίες. γ) Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται, επίσης και από κατόχους πτυχίων ή τίτλων τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτη- θεί σε χώρες μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγη- θεί, είτε πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Ισοτιμιών του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαί- δευσης, από την αρμόδια αρχή του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων κατατάσσονται σε κατηγορία εκπαίδευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται, κά- θε φορά, από τη σχετική πράξη αναγνώρισης επαγγελ- ματικής ισοτιμίας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμ- βούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπρoσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και η σχετική απόφαση αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Εσω- τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι α- σκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την τροποποίηση του Οργανισμού ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και παρέ- χεται η ίδια έγκριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας των αιρετών οργάνων της περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καταρτίζεται πρό- τυπος εσωτερικός οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουρ- γίας των περιφερειών. Ο ανωτέρω οργανισμός δεν επιτρέπεται να τροποποι- ηθεί πριν παρέλθει έτος από την εγκατάσταση των αιρε- τών οργάνων των περιφερειών. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπε- ται τροποποίησή του, εντός του ανωτέρω έτους, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από το περιφερειακό συμβούλιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 242Εκτελεστικός ΓραμματέαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται μία θέση μετακλη- τού Εκτελεστικού Γραμματέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας διορίζεται και απολύε- ται με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει, δε, να ασκεί τα καθήκοντά του, όταν ο περιφερειάρχης που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για οποιονδή- ποτε λόγο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και να διαθέτει αξιόλογη διοικητική εμπειρία. β. Είναι επιτρεπτός, εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω προσόντα, ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ανεξάρ- τητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν. Επίσης στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισμός υπαλλήλων των περιφερειών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι υ- πηρετούν στην ίδια περιφέρεια. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από την πα- ραπάνω θέση επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσω- ρινή θέση, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται, επίσης, αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρε- σία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποδοχές του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι ί- σες με τα δύο τρίτα (2/3) της αντιμισθίας του περιφερει- άρχη. Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της προηγούμε- νης παραγράφου δεν λαμβάνουν τις αποδοχές της ορ- γανικής τους θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο περιφερειάρχης μπορεί με απόφασή του να ανα- θέτει στον Εκτελεστικό Γραμματέα την υπογραφή με ε- ντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματι- κών ενταλμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσω- τερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων της περιφέρειας. β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότε- ρα, συντονίζει τις υπηρεσίες της περιφέρειας κατά την άσκηση του έργου τους. γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών της περιφέρει- ας. δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη- ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του περιφερειακού συμβουλίου ή των οικείων Επιτροπών σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο- φάσεων του περιφερειακού συμβουλίου και των οικείων επιτροπών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης της περιφέρειας, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφά- σεις και ενημερώνει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο και τις οικείες επιτροπές. ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματι- κής δράσης των υπηρεσιών της περιφέρειας, την προ- σαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της περιφέρειας. η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στην περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να με- ταβιβάζει την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων στον Ε- κτελεστικό Γραμματέα.

Άρθρο 243Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιφέρειες συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργα- τών για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και μία (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη. Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι ενιαίες. Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πα- νεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δί- πλωμα της αλλοδαπής προσλαμβάνονται, δε, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες και υ- πόκεινται, απευθείας, στην ιεραρχική εξάρτηση τούτων. Διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγρά- φων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συ- νεργατών και επιστημονικών συνεργατών δεν είναι α- συμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελ- ματία, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι α- συμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμ- βούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συ- νεργάτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται δύο θέσεις δημο- σιογράφων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του περιφερειάρχη. Για την πρόσληψη δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης της τριμε- λούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει. Με τη λήξη της θητείας του περι- φερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία περιφέρεια.

Άρθρο 244Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του μόνι- μου προσωπικού, του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, αποφασίζε- ται από το περιφερειακό συμβούλιο. Καμία πρόσληψη δεν ενεργείται χωρίς την ανωτέρω α- πόφαση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), ότι έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των Περιφερειών διενεργείται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) και όπως εκάστοτε ισχύει, ε- φόσον προηγηθεί έγκριση σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως αυτή ισχύει. Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσε- ων είναι δυνατόν να γίνει και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. β) Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, για την πρόσληψη, περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις ο- ποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των προκη- ρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικό- τητα και τα απαιτούμενα προσόντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Ο διορισμός ή η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού ενεργείται με απόφαση του περιφερειάρχη. Η απόφαση διορισμού του τακτικού προσωπικού δημοσι- εύεται, σε περίληψη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο. β) Η δοκιμαστική υπηρεσία και η μονιμοποίηση διέπο- νται από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώ- δικα, όπως ισχύει. γ) Για τους υπαλλήλους της περιφέρειας δεν υφίστα- ται κώλυμα εντοπιότητος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι μετακλητοί υπάλληλοι της κατηγορίας ειδικών θέσεων διορίζονται και απολύονται με απόφαση του πε- ριφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη. Παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται, αυτοδικαίως, αμέσως μόλις ο περιφερειάρχης ή ο αντι- περιφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Οι θέσεις των δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία συνιστώνται με τον Οργανισμό. Η πρόσληψη δικηγόρων γίνεται με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, με απόφαση του περιφερειάρχη. β) Για τις αμοιβές των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 166 του Κώδικα Κα- τάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρω- τικός ν. 3584/2007 – ΦΕΚ 143 Α΄). γ) Οι απασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω, δικηγόροι υ- ποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο κατάστη- μα της περιφέρειας για χρόνο, που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. δ) Οι διατάξεις, που διέπουν τους υπαλλήλους με σχέ- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των πε- ριφερειών για τη χορήγηση και διάρκεια κανονικών και αναρρωτικών αδειών, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους δικηγόρους. ε) Για τη λύση της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγό- ρου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του περιφερεια- κού συμβουλίου. στ) Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους α- ναλαμβάνουν την εκπροσώπηση υπαλλήλων δήμων και περιφερειών, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστι- κών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπη- ρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται μετά από γραπτή αίτηση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη και εφό- σον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λήφθηκε με πλειο- ψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών τους. Για την α- νάθεση της υπόθεσης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, εκ- δίδεται απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλί- ου του Κράτους.

Άρθρο 245Προϊστάμενοι – Τοποθετήσεις – ΜετακινήσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α', εφόσον: i. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή ii. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή iii. Έχουν δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και είναι ή έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος του οποίου το διάστημα που υπολείπεται για την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι μικρότερο από δύο (2) έτη κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), με ε- ξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, κατά τον χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.. β. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιά- μεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου ορ- γανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκο- ντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Προϊ- σταμένου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄. γ. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφεί- ου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγο- νται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ που έχουν ασκήσει καθήκο- ντα προϊσταμένου τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλλη- λοι με βαθμό Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων, επιλέγονται υπάλληλοι με λιγό- τερο χρόνο στο βαθμό Β΄. δ. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντί- στοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ο- ρίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερ- κείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου αυτής, χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. ε. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονά- δας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο- ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007. στ. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώ- λυμα επιλογής της προηγούμενης περίπτωσης δεν πρέ- πει να συντρέχει, τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθε- σμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όρ- γανο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η τοποθέτηση των προϊσταμένων γίνεται με πράξη του περιφερειάρχη ή του οικείου αντιπεριφερειάρχη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε οργανικές μονά- δες και θέσεις γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνε- ται μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας α- ντίστοιχου επιπέδου, με πράξη του αρμόδιου για την το- ποθέτηση οργάνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετακίνηση υπαλλήλου σε θέση της ίδιας Διεύθυν- σης γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυν- σης, σε θέση άλλης διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύ- θυνσης, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Δι- εύθυνσης, και σε θέση άλλης Γενικής Διεύθυνσης με α- πόφαση του περιφερειάρχη ή του οικείου αντιπεριφερει- άρχη. Η μετακίνηση γίνεται πάντοτε σε θέση της ίδιας κατη- γορίας και κλάδου και εφόσον για την κατάληψή της α- παιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση από την οποία γίνεται. Μετακίνηση προϊσταμέ- νων γίνεται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ειδικώς για τη μετακίνηση υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες ή θέσεις νησιωτικών περιοχών απαιτείται γνώ- μη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρο 246ΜετατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και αντιστρόφως. β. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφε- ρομένου και δεν είναι επιτρεπτή πριν από τη συμπλήρω- ση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου. Μετάτα- ξη σε θέση για την οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη πλή- ρωσης, με διορισμό, δεν είναι δυνατή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η μετάταξη διενεργείται, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των συλλογικών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τόσο του φορέα της οργανικής θέσης, όσο και του φορέα υποδοχής, με κοινή απόφαση των αρ- μόδιων προς διορισμό οργάνων. Ειδικώς το υπηρεσιακό συμβούλιο ή το συλλογικό όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής συνεκτιμά, τόσο την καταλληλότητα του υπο- ψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία ζητά να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρε- σίας. Η μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημοσίου διενεργεί- ται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οι- κείου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη, τόσο του υ- πηρεσιακού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας, όσο και εκείνου του φορέα υποδοχής, καθώς και γνώμη του οικείου περιφερειάρχη. β. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, για την αυτή θέση, το υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλή- λων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τις μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κα- τηγορίας, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, εφαρμόζονται, ανα- λόγως, οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και του άρθρου 9 παράγραφος 22 του ν. 2266/ 1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4