87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 247 - Αποσπάσεις
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 247ΑποσπάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών σε δημό- σιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθο- ρίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν. Η σχετική απόφαση εκδίδεται α- πό τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης και τον αρμόδιο ή εποπτεύο- ντα Υπουργό. Επιτρέπεται η απόσπασή τους και σε δήμους της χωρι- κής αρμοδιότητας της περιφέρειας, κατόπιν αιτιολογη- μένου αιτήματος του οικείου δημάρχου και απόφασης του περιφερειάρχη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υ- παλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρο- νικό όριο της προηγούμενης παραγράφου. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επι- λεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Σε περίπτω- ση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί, ως προϊ- στάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης, από την τοποθέτησή του ως προϊσταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3 του πα- ρόντος για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του πα- ρόντος, αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να α- ποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Για εξαιρετικούς λόγους επι- τρέπεται απόσπαση ή παράτασή της μέχρι τεσσάρων (4) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν α- πό τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής του υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υ- πηρεσία, η οποία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του α- ποσπασμένου υπαλλήλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Επιτρέπεται η απόσπαση σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα- τά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύ- στερα από γνώμη των συλλογικών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, ό- πως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος, είναι δυνατή η απόσπαση στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έ- ως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων. β. Η διάρκεια των προηγούμενων αποσπάσεων είναι διετής με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. γ. Στην ανωτέρω απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας ο οποίος επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του α- ποσπώμενου.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ