87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 248 - Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 248Συμβούλιο Επιλογής ΠροϊσταμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οι- κείου περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμέ- νων (Σ.Ε.Π.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμέ- νων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονά- δων τόσο της περιφέρειας όσο και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από δύο (2) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της οικείας πε- ριφέρειας, από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται Πρόε- δρος αυτού, και έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυν- σης άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουρ- γεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας και δύο (2) αιρε- τούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α΄, οι ο- ποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ α- ριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄) από- φασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας πε- ριφέρειας, ορίζονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορων περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή ο προϊ- στάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμέ- νων του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ