87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 256 - Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρειες
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 256Μετάταξη προσωπικού σε ΠεριφέρειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφεί- ων, Αυτοτελών Γραφείων) των υπηρεσιών των κρατικών περιφερειών των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότη- τας, είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα είτε μεμο- νωμένως, δύναται με αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του πα- ρόντος νόμου, η οποία υποβάλλεται προς το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας να ζητήσει τη με- τάταξή του στην περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας. Το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στην περιφέρεια με απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας εντός αποκλειστι- κής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντί- στοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.7.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαί- ου προσωπικού για την άσκηση των απονεμομένων αρ- μοδιοτήτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, και εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύ- νολο συγκεκριμένου τομέα, οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέ- χουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια, αντίστοιχα, υπηρεσιακή μονάδα και σε περίπτωση ανυ- παρξίας κατανομής οργανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή μονάδα, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν την 1.1.2010 στις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες της κρατικής περι- φέρειας, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες, μετατάσ- σονται, αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη περιφέρεια. Η α- νωτέρω μετάταξη συντελείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η ο- ποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.7.2011. β. Σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων αρμοδιο- τήτων, υποβάλλεται αίτημα από την Περιφέρεια προς το υπηρεσιακό συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εμπίπτει στα όριά της, για τη μετάταξη συγκεκριμέ- νου αριθμού προσωπικού, το οποίο κατείχε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ή υπηρετούσε την 1.1.2010 στις, αντίστοιχες, από πλευράς αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακές μονάδες της κρατικής περιφέρειας και ανήκε σε συνα- φείς κλάδους και ειδικότητες. Το αίτημα υποβάλλεται από τον περιφερειάρχη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ανάληψη καθηκό- ντων των νέων περιφερειακών αρχών. Το υπηρεσιακό συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοί- κησης, αφού λάβει υπόψη κριτήρια, όπως ο τόπος κατοι- κίας, η οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήματα υ- γείας και τα έτη υπηρεσίας, γνωμοδοτεί προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη μετά- ταξη υπαλλήλων στην περιφέρεια. Οι υπάλληλοι μετα- τάσσονται στην περιφέρεια σε προσωρινές προσωποπα- γείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότη- τας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων πα- ραγράφων προβλέπονται στον Πρότυπο Ενιαίο Εσωτερι- κό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των περιφε- ρειών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 7 του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατα- τάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, με απόφαση του περι- φερειάρχη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λο- γίζεται στο εξής ως προσωπικό των περιφερειών και ε- ξακολουθεί να διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του κα- θεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου α- ορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και του π.δ.410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄) ό- πως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται α- πό το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετάταξή του στην περιφέρεια, σύμ- φωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγρά- φου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ