87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Η΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Η΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άρθρο 259Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ΔήμωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρα- τικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώ- πων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών ετή- σιων εισπράξεων του φόρου αυτού, β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυ- τού, γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο στους δήμους, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσο- δα που προκύπτουν από την παραγράφο 1, καλύπτεται με αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυτής, σε βάρος των αντιστοίχων κωδικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σε βάρος των πο- σοστών των πόρων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 260, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υ- πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα δύο τρίτα (2/3) των εσόδων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και το σύνολο των εσόδων των περι- πτώσεων β΄ και γ΄ αυτής, εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακατα- θηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». H κατανομή των Κ.Α.Π. στους δήμους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κε- ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονο- μικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χα- ρακτηριστικών τους. Στα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνε- κτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών α- ναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πά- γιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής του συνόλου των Κ.Α.Π. που εγ- γράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περί- πτωσης α΄ της παραγράφου 1 εγγράφεται στον Προϋπο- λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και κατατίθεται στο Τα- μείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτ- λο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών». Η κατανομή των Κ.Α.Π. που εγ- γράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικο- νομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι- λίας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών, γεω- μορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κά- θε δήμου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των Κ.Α.Π. που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκατα- βολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του και η τε- λική εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοι- χεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Η κα- τανομή των εσόδων της προηγούμενης παραγράφου στους δικαιούχους γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι- κών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δή- μων Ελλάδας, καθορίζονται τα κριτήρια για κάθε μορφής έκτακτη επιχορήγηση των δήμων.

Άρθρο 260Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών

1.Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Περιφε- ρειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προ- σώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 2,40% επί των συνολι- κών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. 2. Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο στις περιφέρειες, εφόσον είναι ανώτερο από τα έ- σοδα που προκύπτουν από την παράγραφο 1, καλύπτε- ται με αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυτής, σε βάρος των ποσοστών των πόρων των περιπτώ- σεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 259, η ο- ποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Το υφιστάμενο, κατά το έτος μεταφοράς, κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από τις πρώην κρατι- κές περιφέρειες στις περιφέρειες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, εφόσον είναι ανώτερο από τα έσοδα που προκύπτουν από την παράγραφο 1, καλύπτεται με αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ αυ- τής, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. 3. Κατά το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου III του άρθρου 186 και του άρθρου 210, το κόστος άσκησης των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων καλύπτεται με με- ταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τους αντίστοι- χους φορείς που τις ασκούσαν, κατά τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μετά το πέρας του μεταβα- τικού διαστήματος, το κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν καθορίζεται με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, ως ποσοστό αύξησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1. 4. Τα έσοδα της παραγράφου 1 εγγράφονται στον Τα- κτικό Προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρα- καταθηκών και Δανείων στους λογαριασμούς της παρα- γράφου 6. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α- ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι- κονομικών, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζεται επί του συνόλου των Κ.Α.Π. το ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γε- νικών δαπανών των περιφερειών, το ποσοστό που προο- ρίζεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών αυτών, πο- σοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης Περιφερειών, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των πο- σών που αναλογούν στα ανωτέρω ποσοστά. Για την κα- τανομή των Κ.Α.Π. στις περιφέρειες λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 259 παράγραφος 4, καθώς και η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. 6. Το ποσό των Κ.Α.Π. των περιφερειών που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών αυτών, κατατίθεται στο Τα- μείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτ- λο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Το ποσό των Κ.Α.Π. των περιφερειών που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση προορίζεται για την κά- λυψη επενδυτικών δαπανών αυτών κατατίθεται στο Τα- μείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτ- λο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών». Το ποσό των Κ.Α.Π. των περιφερειών που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση αποτελεί έσοδα της Έ- νωσης Περιφερειών, κατατίθεται στο Ταμείο Παρακατα- θηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Έσοδα Έ- νωσης Περιφερειών». 7. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκατα- βολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του και η τε- λική εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοι- χεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Η κα- τανομή των εσόδων στους δικαιούχους γίνεται με απο- φάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι- κών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζονται τα κριτήρια για κάθε μορφής έκτακτη επι- χορήγηση των περιφερειών.

Άρθρο 261Φορολογική Δημοσιονομική ΑποκέντρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α- ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι- κονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να ορίζεται ποσοστό επί της ετήσιας αύξησης του πόρου της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 259, όπως κάθε φορά ισχύει, ως τοπικό έσοδο των δήμων, α- νάλογα με τα φορολογικά έσοδα του συγκεκριμένου πό- ρου στη διοικητική τους περιφέρεια. Το έσοδο αυτό θα χρηματοδοτεί αποκλειστικά υπηρεσίες κοινωνικής αλλη- λεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α- ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι- κονομικών, ποσοστό 20% επί της περίπτωσης (γ) της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 259 μπορεί να ορίζεται ως τοπι- κό έσοδο των δήμων, ανάλογα με τα έσοδα του φόρου που εισπράττονται στη διοικητική τους περιφέρεια. Τα έ- σοδα του πόρου αυτού χρηματοδοτούν ιδίως δράσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις στον πολεοδομικό ιστό και στο δομημένο περιβάλλον του δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δήμοι δύνανται να ζητούν από τις αρμόδιες υπη- ρεσίες στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων εντός των ορίων της δι- οικητικής τους περιφέρειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπο- χρεούνται να παρέχουν στους δήμους τα στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και της δικαιοδοσίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την έκδοση των αποφάσεων του τρίτου εδαφίου, της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκ- κίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των Επιτρο- πών του συγκεκριμένου άρθρου και γνώμη του δημοτι- κού συμβουλίου του δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα.

Άρθρο 262Ειδικό Πρόγραμμα ΕξυγίανσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δήμοι, συ- γκεκριμένες δημοτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε συνενούμενο Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρα- φος 1, και περιφέρειες, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμ- μα για την οικονομική τους εξυγίανση, μετά από σχετικό αίτημά τους. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του πα- ρόντος, η ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπο- ρεί να γίνει χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος από το δήμο ή την περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ελεγκτική Επι- τροπή αποτελούμενη από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτι- κού Συνεδρίου ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργεί- ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για δήμους, ή της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου για περιφέρειες, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κατωτέρω κατά τη διαδικασία ένταξης τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, δή- μου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ένταξη τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δήμων και περιφερειών μετά από αίτησή τους γίνεται επί τη βά- σει της ακόλουθης διαδικασίας: α) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή περιφέρει- ας, της παραγράφου 1 του παρόντος, συνοδεύεται από απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμ- βουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του, μετά από εκτίμηση της οικονο- μικής κατάστασης της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, του δήμου ή της περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές και επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, με συγκεκρι- μένο χρονοδιάγραμμα, μέτρα και δράσεις, το οποίο έχει εγκριθεί από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, α- ντίστοιχα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δήμος ή περιφέρεια δεν καταθέσει επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί δεν πληροί τις προϋ- ποθέσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 7 του παρόντος, το πρόγραμμα εξυγίανσης συντάσσεται από την ελεγκτι- κή επιτροπή. β) Η αίτηση των ενδιαφερόμενων δήμων ή περιφερει- ών για την ένταξή τους στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίαν- σης γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχει μια από τις πα- ρακάτω προϋποθέσεις: i) Οι ετήσιες υποχρεώσεις του δήμου, της δημοτικής ε- νότητας ή της περιφέρειας, σε τοκοχρεολύσια, υπερβαί- νουν το 20% των τακτικών τους εσόδων. Για την περί- πτωση των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, ο δείκτης αυτός προκύπτει με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31.12.2010 του αντίστοιχου με την τοπική ή δημοτική κοινότητα συνενωμένου Ο.Τ.Α.. ii) Το συνολικό χρέος της δημοτικής ενότητας, του δή- μου ή της περιφέρειας υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσο- στό των τακτικών τους εσόδων. Ως συνολικό χρέος θεω- ρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθε- σμες υποχρεώσεις τους. Για την περίπτωση των δημοτι- κών ενοτήτων, ο δείκτης αυτός προκύπτει με βάση τα οι- κονομικά στοιχεία της 31.12.2010 του αντίστοιχου με τη δημοτική ενότητα συνενωμένου Ο.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ένταξη δήμων ή περιφερειών στο ειδικό πρόγραμ- μα εξυγίανσης γίνεται χωρίς την υποβολή σχετικού αιτή- ματος, επί τη βάσει της ακόλουθης διαδικασίας: α) Διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι- κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει οικονομικών στοιχείων, που παρέχονται από τη Δι- εύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερι- κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων της συ- γκεκριμένης δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές. Με την ίδια απόφαση μπορεί να απαγορευτεί, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 264 και 265 του παρόντος, η συνομολόγηση νέου δανείου και η αναστολή οποιασδήποτε πρόσληψης προσωπικού μόνιμου, τακτικού, ορισμένου χρόνου, όπως επίσης και συμβάσεων μίσθωσης έργου και να καθορι- στούν κατηγορίες πράξεων των συλλογικών και μονομε- λών οργάνων του δήμου ή της περιφέρειας που απο- στέλλονται υποχρεωτικώς προς έλεγχο νομιμότητας α- πό τον Ελεγκτή Νομιμότητας πέραν των προβλεπόμε- νων στα άρθρα 226 και 229 του παρόντος. β) Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το χρονικό διά- στημα εντός του οποίου συντάσσεται έκθεση αξιολόγη- σης από ορκωτούς ελεγκτές, η οποία υποβάλλεται στην ελεγκτική επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και αποφα- σίζει για την υπαγωγή ή μη της δημοτικής ενότητας, δή- μου ή περιφέρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης ή για την άρση των απαγορεύσεων του εδαφίου α΄. Επί τη βάσει της ανωτέρω απόφασης της ελεγκτικής επιτροπής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ε- σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης. Σε περίπτωση υπαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα ε- ξυγίανσης, καλείται ο δήμος ή η περιφέρεια, εντός απο- κλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, να καταθέσει το ε- πιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής του. Η ελεγκτική ε- πιτροπή εγκρίνει ή σε περίπτωση που κρίνει ανεπαρκές τροποποιεί ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθε- σμα καταρτίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίνει η ελεγκτική ε- πιτροπή τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ένταξη μίας δημοτικής ενότητας, δήμου ή περιφέ- ρειας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης έχει ως στόχο την ικανοποίηση των κριτηρίων της παρ. 3 εδαφ. β΄ i) και ii) του παρόντος, σε μόνιμη και διαρκή βάση και συμπερι- λαμβάνει: α) την πρόσβαση στις περιπτώσεις δήμων και περιφε- ρειών στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, β) την παρακολού- θηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίαν- σης, από την ελεγκτική επιτροπή, γ) τον περιορισμό των προσλήψεων, δ) τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, του δήμου, της περιφέρειας ή εκείνων που αντιστοιχούν στη δημοτική ενότητα για έργα, δράσεις και υπηρεσίες του, προς επίτευξη των στόχων των εν λόγω προγραμ- μάτων, ε) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμ- ματος, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του προβλήματος, αλλά δεν θα μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική περίοδο και στ) τη διαβίβαση ετή- σιων αναφορών προόδου του δήμου ή της περιφέρειας στην ελεγκτική επιτροπή. Ετήσιες αναφορές της ελεγκτικής επιτροπής κατατί- θενται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο δημοτικό ή περι- φερειακό συμβούλιο αντίστοιχα και αναρτώνται στο δια- δίκτυο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης διαχειρίζεται η ε- λεγκτική επιτροπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδί- δεται μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ- λάδας και της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζονται οι λε- πτομέρειες του προγράμματος, θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της ελεγκτικής επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του Κ.Δ.Κ. εφαρ- μόζεται αναλόγως σε όλες τις κατηγορίες δημοτικών ε- πιχειρήσεων που συστήνονται μετά την 1.1.2011.

Άρθρο 263Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθη- κών και Δανείων, ο οποίος ονομάζεται «Λογαριασμός Ε- ξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίαν- σης των δήμων και περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται από τους πόρους των άρθρων 259 και 260. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 3 του πα- ρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α- ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι- κονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρι- κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερει- ών, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη σύσταση, τη λει- τουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού.

Άρθρο 264Πιστοληπτική Πολιτική Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και ΠεριφέρειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολο- γούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επεν- δύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πί- στης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δή- μων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με από- φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κε- ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περι- φερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολι- κές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προπληρωμές από τους Κ.Α.Π. προς τους δήμους και τις περιφέρειες από το Υπουργείο Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καταβάλ- λονται εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια: α) ο δήμος ή η περιφέρεια έχει εξαντλήσει το σύνολο των δημοσιονομικών του δυνατοτήτων και ιδίως αυτών που έχουν σχέση με την είσπραξη ιδίων εσόδων, β) το αντικείμενο της προπληρωμής αφορά στην κάλυ- ψη ανελαστικής δαπάνης, γ) υπάρχει δυνατότητα οικονομικής αναπλήρωσης ε- ντός ενός ημερολογιακού έτους και δ) η προκαταβολή δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 150% του ύψος της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κ.Α.Π..

Άρθρο 265Προϋποθέσεις και όροι δανεισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών, πρέπει να υπάρχει προκαταρκτική μελέτη ή προμελέτη ή οριστική μελέτη των έργων ή των προμη- θειών, για τα οποία θα συνομολογηθεί το δάνειο, που να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκο- πό άλλον από εκείνον για τον οποίο συνομολογήθηκε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικη- γόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφι- κών εγγράφων, δεν εφαρμόζονται για τις περιφέρειες. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν ε- πιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συ