87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Η΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άρθρο 266 - Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 266Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρό- γραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετή- σιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογι- σμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλε- ται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί μέρος του και επισυνά- πτεται ως παράρτημα σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέ- ρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτι- κές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορί- ζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ε- νότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προ- ϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολο- γεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέ- διο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κα- τάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμ- βούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνο- νται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του ΦΕΚ 1905 Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικα- σίες διαβούλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογι- σμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμ- βούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οι- κείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον η- μερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της α- νωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της από- φασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστη- κε ο προϋπολογισμός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι απο- φάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επι- βολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπο- βάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έ- σοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελε- γκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να ανα- μορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προ- θεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού α- ριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με από- φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κε- ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δη- μοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτο- νται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυ- τής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβου- λίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υ- πευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υ- ποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψη- φίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προ- θεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζο- νται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στους δήμους, από την ισχύ του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 «Περί ορι- σμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της ε- φαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η ταμειακή λειτουργία των δήμων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα, η οποία αποτελεί μέρος της οικονομικής υπηρεσίας και συνιστάται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ