87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Θ΄ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 280 - Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιό- τητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και στους μεταγενέστε- ρους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. ΙΙ. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απονέμεται η ά- σκηση των ακόλουθων, πρόσθετων, αρμοδιοτήτων:
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 280Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιό- τητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και στους μεταγενέστε- ρους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. ΙΙ. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απονέμεται η ά- σκηση των ακόλουθων, πρόσθετων, αρμοδιοτήτων:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δημοσίων εκτάσεων ή για τη παραχώρηση κοινόχρηστων δημοτι- κών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση βιο- μηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. β. Η διατύπωση γνώμης για την απαλλοτρίωση ιδιωτι- κών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση αξίας λόγου επαρ- χιακής βιομηχανίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έκδοση απόφασης για άρση απαγόρευσης δικαιο- πραξιών λατομικού ή μεταλλευτικού περιεχομένου σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η έκδοση απόφασης για την απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί αδει- ών μεταλλευτικών ερευνών σε παραμεθόριες περιοχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητι- κών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε δή- μους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η έγκριση διενέργειας μεταλλευτικών και λατομι- κών εργασιών εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτά- σεων σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παραχώρηση αλυκών του Δημοσίου, που δεν έ- χουν εισφερθεί στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», στους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο του ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο έλεγχος κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευα- σμάτων και προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Η τήρηση αντιτύπου Μητρώων Αρρένων των δή- μων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. β. Οι εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και μετεγγρα- φές στα Μητρώα Αρρένων, κατά τις ειδικότερες προβλέ- ψεις της οικείας νομοθεσίας. γ. Η οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων και η επι- κύρωση του ετήσιου μητρώου Αρρένων. δ. Η εξέταση των ενστάσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί Μητρώων Αρρένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπό- νησης, καθώς και η έγκριση μελετών Γενικών Πολεοδο- μικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής και Οικι- στικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 24 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την ανέγερση κτιρίων «Στέγης Λιμε- νεργάτη», καθώς και γραφείων κεφαλαίου αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ σε μεταλλευτικές επιχει- ρήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παραχώρηση χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελ- τιωτικών έργων για διαχείριση και εκμετάλλευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η έγκριση της παραχώρησης από το φορέα διοίκη- σης λιμένα, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, της χρήσης χώρων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Λιμένα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδη- γιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτι- ριοδομικού κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά προγράμματα μελετών (Γ.Π.Σ.) και πολεοδομικών μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η έγκριση πολεοδομικών μελετών σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄), όταν υπάρχει φορέας Β.Ε.ΠΕ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η έκδοση αποφάσεων, επί ενστάσεων κατά πράξε- ων αναλογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κ.Β.Π.Ν..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Η έγκριση πράξεων τακτοποίησης και πράξεων α- ναλογισμού, εφόσον δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η κύρωση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέ- της, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Η έγκριση σημειακών – εντοπισμένων τροποποιή- σεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, σε Ο.Τ. επί του Βασι- κού Οδικού Δικτύου των νομών Αττικής και Θεσσαλονί- κης, όπως αυτό καθορίστηκε με τις υπ΄αριθμ. 62556/5073/1990 (ΦΕΚ 701 Δ΄) και 62555/5072/1990 (ΦΕΚ 561 Δ΄) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. RAMSAR) ή βάσει των άρ- θρων 18 και 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Για τις τροποποιήσεις της παρούσας τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η μέριμνα για τη σύνταξη οριζοντιογραφικού και υ- ψομετρικού διαγράμματος αποτύπωσης του υδατορέμα- τος που βρίσκεται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο και η έκδοση απόφασης επικύρωσης του καθορισμού των ο- ριογραμμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

H κατάρτιση ετήσιων και πολυετών δασικών προ- γραμμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η με- λέτη θεμάτων δασικής ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Ο συντονισμός και η εποπτεία της σύνταξης των πάσης φύσεως δασικών προγραμμάτων σε επίπεδο νο- μού, καθώς και η εποπτεία εκτέλεσης τούτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η κατάρτιση μελετών δασοτεχνικών έργων διαπε- ριφερειακού επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των μελετών για τα πάσης φύσεως δασοτε- χνικά έργα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων και της αντιχει- μαρρικής προστασίας και η μέριμνα για την κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων περιφερειακού επιπέδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Η εισήγηση για τη σύσταση ή κατάργηση σταθμών δασοπροστασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 37 παρά- γραφος 7 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Η συγκρότηση, στελέχωση και εφοδιασμός με τα αναγκαία μέσα και εφόδια και η λειτουργία του περιφε- ρειακού Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρκαγιών (Σ.Κ.Δ.) σε συνεργασία με το κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο Δα- σοπυρκαγιών (Κ.Σ.Κ.Δ.).Ο έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπι- κοινωνιακού εξοπλισμού της περιφέρειας, η συντήρηση και η επισκευή του σε συνεργασία με το Κ.Σ.Κ.Δ.. Η συ- νεργασία με το Κ.Σ.Κ.Δ. για την επιχειρησιακή αξιοποίη- ση των εναέριων μέσων και τη συνδρομή αυτών σε επι- χειρήσεις εκτός περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Η μελέτη των προβλημάτων και ο συντονισμός του έργου της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Ο συντονισμός της διάθεσης και εμπορίας των πα- ραγόμενων δασικών προϊόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των δημοσίων δασο- πονιών. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των μελετών διαχείρισης και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότε- ρη οργάνωση της παραγωγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης της ιδιωτι- κής δασοπονίας. Η μέριμνα κατανομής του μηχανικού ε- ξοπλισμού στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και η παρα- κολούθηση της αξιοποίησης αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Η παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας γενικότερα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Η μελέτη των προβλημάτων ανάπτυξης των δασι- κών βοσκοτόπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Η συγκέντρωση, επεξεργασία, πινακοποίηση και τήρηση των απολογιστικών στοιχείων των δασικών προ- γραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

Η διάκριση και κατάταξη σε κατηγορίες οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοί- κων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

Ο έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37

Η διαχείριση Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκ- φορτωτών (ΚΑΦ), σύμφωνα με το ν. 5167/1932 (ΦΕΚ 64 Α΄) και του άρθρου 6 του ν.δ. 1254/1949 (ΦΕΚ 288 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 38

Η άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με την απασχό- ληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39

Η άσκηση παραλλήλως με τον ΟΑΕΔ αρμοδιοτή- των που προβλέπονται από το άρθρο 5 του ν.δ. 2656/ 1953 (ΦΕΚ 299 Α΄) όπως ισχύει και ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στην εγγραφή ανέργων, στην ανανέω- ση κάρτας ανεργίας μη επιδοτούμενων ανέργων και στον έλεγχο ανεργίας επιδοτούμενων ανέργων δια των ΚΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 40

Επιδότηση κόστους εργασίας επιχειρήσεων παρα- μεθορίων περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄) και των κατ΄ ε- ξουσιοδότησή τους κανονιστικών ρυθμίσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41

Η επιδότηση για πρόσθετη μαθητική, σπουδαστική και φοιτητική άδεια εργαζομένων, σύμφωνα με την κ.υ.α. 33930/1983 (ΦΕΚ 444 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτι- κή άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ- ΣΕΛΕΤΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30317/1986 (ΦΕΚ 116 Β΄ κ.υ.α.) όπως έχει συ- μπληρωθεί και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 43

Η επιδότηση επιχειρήσεων παραμεθορίων περιο- χών για απασχόληση πτυχιούχων σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και με το άρ- θρο 59 παράγραφος 2 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

Η χορήγηση ειδικού επιδόματος σε αποφυλακισμέ- νους κατά το άρθρο 38 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 45

Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμό- δια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α΄) και της σχετι- κής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

Η αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δι- καιούχων στεγαστικής συνδρομής και η έκδοση της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της κ.υ.α. 33165/2006 (ΦΕΚ 780 Β΄), όπως ισχύει. III. Οι αρμοδιότητες του τομέα Α΄ (Προγραμματισμού – Ανάπτυξης) υπ’ αριθμ. 1 έως και 31, του υποτομέα Δια- χείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ΄ (Φυσικών πόρων - Ενέργειας- Βιομηχανίας) και οι αρ- μοδιότητες του τομέα ΣΤ΄ (Έργων – Χωροταξίας- Περι- βάλλοντος) υπ’ αριθμ. 1 έως 12 του άρθρου 186 του πα- ρόντος νόμου εξακολουθούν να ασκούνται από τις απο- κεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 30.6.2011. Μέχρι 31.12.2011 εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις όσες εκ των αρμοδιοτήτων του υποτομέα της Αλιείας ασκούνταν από τις κρατικές περιφέρειες και με το άρθρο 186 του παρόντος απονέ- μονται στις περιφέρειες. ΙV.α. Η διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στους χώ- ρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, όπως ειδικό- τερα ρυθμίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 8, εδάφιο γ΄ του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) εξακολουθεί να διενεργείται από τα Περι- φερειακά Ταμεία Ανάπτυξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο- νομικών ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων αυτών από τα Περιφερειακά Τα- μεία Ανάπτυξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. β. Αρμόδιος για τη συγκρότηση της Επιτροπής, που γνωμοδοτεί για την άρση της απαγόρευσης κτήσεως ε- μπραγμάτων δικαιωμάτων επί παραμεθορίων περιοχών (άρθρο 26 παρ. 1 περ. β΄ ν. 1892/1990 – ΦΕΚ 101 Α΄) εί- ναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει αυτής. V.α. Mε προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθο- ρίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με δασικά έργα, με- λέτες και παροχή συναφών υπηρεσιών. β. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα αποφαι- νόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδι- κό θέμα σχετικό με χωροταξικές, πολεοδομικές μελέτες και υπηρεσίες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄). VI.α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτί- ζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. β. Στον Οργανισμό καθορίζονται, ιδίως: i. Οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους (Γενι- κές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμή- ματα και Γραφεία). ii. Ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας. iii. Οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγο- ρίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού. iv. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνι- κού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμ- βάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. v. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των ο- ποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονά- δων και vi. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λει- τουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. VΙI. Τα Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινο- τήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) καταργούνται. Ο εξοπλισμός τους πε- ριέρχεται στον οικείο δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού, το δε προσωπικό τους μετατάσσεται στον ανωτέ- ρω δήμο, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 258 του παρόντος. Προκειμένου για την καταργούμενη Τ.Υ.Δ.Κ. της κρα- τικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο εξοπλισμός της πε- ριέρχεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην οποία μετατάσσεται και το προσωπικό της, κατά ανάλογη ε- φαρμογή του άρθρου 256 του παρόντος. VIIΙ. 1. Τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΠΙ- ΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ- τοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), πλην του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, καταργούνται, ως αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΚΔΔΑ, από 1.1.2011. 2.α. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρό- νου προσωπικό των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ, που κατείχε σε αυτά οργανικές θέσεις μετατάσσεται, αυτοδικαίως, στην έδρα των οικείων, κατά τόπo, Αποκεντρωμένων Δι- οικήσεων και καταλαμβάνει αντίστοιχες οργανικές θέ- σεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σε υπηρεσια- κή μονάδα επιπέδου αυτοτελούς τμήματος που συνιστά- ται με τον παρόντα νόμο. Η μονάδα αυτή υπάγεται απευ- θείας, στον Γενικό Γραμματέα και έχει, ως αποκλειστική αρμοδιότητα, την εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων του ΕΚΔΔΑ. Για την ανωτέρω μετάταξη εκδίδεται διαπιστω- τική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Το μόνιμο προσωπικό των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ, που κατείχε σε αυτά προσωποπαγείς θέσεις, δύναται να μετατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ ή στο ΠΙ- ΝΕΠ Θεσσαλονίκης μετά από σχετική αίτηση των ενδια- φερόμενων, η οποία υποβάλλεται μέχρι 31.12.2010. Σε αντίθετη περίπτωση μετατάσσεται, αυτοδικαίως, στην έ- δρα των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. γ. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων, που μετατάσσονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, αντιστοιχούν προς εκείνα που ασκούσαν στα καταργηθέντα ΠΙΝΕΠ, οι δε πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβαναν εξακολουθούν να διατηρού- νται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθο- λογικές συνέπειες. Το ανωτέρω προσωπικό, διέπεται α- πό το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρ- θρου 4 παράγραφος 17 του ν. 3513/2006. δ. Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων στα καταργούμενα ΠΙΝΕΠ λήγουν, αυτοδικαίως, από πρώτης (1ης) Ιουλίου 2010 και οι υπάλληλοι επανέρχονται στις οργανικές θέ- σεις, που κατείχαν στους φορείς από τους οποίους είχαν αποσπασθεί. ε. Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της αποκε- ντρωμένης διοίκησης δεν ταυτίζεται με εκείνη των υφι- στάμενων κρατικών περιφερειών, η μετάταξη που προ- βλέπεται από το εδάφιο α΄ της παρούσης, μπορεί να γί- νει στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της κρατικής περιφέρειας της έδρας του νομού, όπου υπηρετούσε το προσωπικό των καταρ- γούμενων ΠΙΝΕΠ, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομέ- νων, η οποία υποβάλλεται μέχρι 30.09.2010. Η μετάταξη γίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υπάρ- χουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέ- χρι 31.12.2010. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρί- ζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογι