87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ A΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεµελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας που κυρώθηκε µε το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄). Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ
Άρθρο 1Σύσταση δήµωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δήµοι είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πρωτοβάθµιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστώνται ανά νοµό ως εξής: 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι: 1. ∆ήµος Αγρινίου µε έδρα το Αγρίνιο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακαµπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου ζ. Παναιτωλικού η. Αρακύνθου θ. Μακρύνειας και ι. Θεστιέων, οι οποίοι καταργούνται. 2. ∆ήµος Άκτιου − Βόνιτσας µε έδρα τη Βόνιτσα αποτελούµενος από τους δήµους α. Ανακτόριου β. Παλαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

∆ήµος Ξηροµέρου µε έδρα τον Αστακό αποτελούµενος από τους δήµους α. Αστακού β. Φυτειών και γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

∆ήµος Ναυπακτίας µε έδρα τη Ναύπακτο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ναυπάκτου β. Αποδοτιάς γ. Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και στ. Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

∆ήµος Αµφιλοχίας µε έδρα την Αµφιλοχία αποτελούµενος από τους δήµους α. Αµφιλοχίας β. Ινάχου και γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου µε έδρα το Μεσολόγγι αποτελούµενος από τους δήµους α. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στο δήµο Θέρµου δεν επέρχεται καµία µεταβολή. Γ. Ο ∆ήµος Θέρµου χαρακτηρίζεται ως ορεινός. 2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι: 1. ∆ήµος Ναυπλιέων µε έδρα το Ναύπλιο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ναυπλιέων β. Νέας Τίρυνθας γ. Μιδέας και δ. Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται. 2. ∆ήµος Ερµιονίδας µε έδρα το Κρανίδι αποτελούµενος από τους δήµους α. Ερµιόνης και β. Κρανιδίου, οι οποίοι καταργούνται. 3. ∆ήµος Επιδαύρου µε έδρα το Ασκληπιείο και ιστορική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Άργους – Μυκηνών με έδρα το Άργος και ι- στορική έδρα τις Μυκήνες αποτελούμενος από τους δή- μους α. Άργους β. Νέας Κίου γ. Λέρνας δ. Μυκηναίων ε. Κουτσοποδίου στ. Λυρκείας και τις κοινότητες α. Αχλα- δόκαμπου β. Αλέας οι οποίοι καταργούνται. Β. Ο δήμος Επιδαύρου χαρακτηρίζεται ως ορεινός 3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Τρίπολης β. Τεγέας γ. Σκιρίτιδας δ. Μαντινείας ε. Κορυθίου στ. Φαλάνθου ζ. Λεβιδίου και η. Βαλτετσίου, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Nότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο απο- τελούμενος από τους δήμους α. Λεωνιδίου β. Τυρού και την κοινότητα Κοσμά, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελού- μενος από τους δήμους α. Δημητσάνης β. Ηραίας γ. Λα- γκαδίων δ. Τρικολώνων ε. Κοντοβαζαίνης στ. Τροπαίων ζ. Κλείτορος και η. Βυτίνας, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη απο- τελούμενος από τους δήμους α. Μεγαλόπολης β. Γόρτυ- νος και γ. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Γ. Οι δήμοι Νότιας Κυνουρίας και Βόρειας Κυνουρίας χαρακτηρίζονται ως ορεινοί. 4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Αρταίων με έδρα την Άρτα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρταίων β. Αμβρακικού γ. Βλαχέρ- νας δ. Φιλοθέης και ε. Ξηροβουνίου, οι οποίοι καταργού- νται. 2. Δήμος Νικολάου Σκουφά με έδρα το Πέτα και ιστο- ρική έδρα το Κομμένο αποτελούμενος από τους δήμους α. Πέτα β. Αράχθου γ. Κομποτίου και την κοινότητα Κομ- μένου, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με έδρα την Άνω Κα- λεντίνη και ιστορική έδρα τις πηγές Τετραφυλίας αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Ηρακλείας β. Γεωργίου Καραϊσκάκη και γ.Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουλγα- ρέλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αθαμανίας β. Αγνάντων και τις κοινότητες α. Θεοδωριανών β. Μελισ- σουργών, οι οποίοι καταργούνται. Β. Οι δήμοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζου- μέρκων χαρακτηρίζονται ως ορεινοί. 5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελούμενος από τους δήμους α. Νέας Φιλαδελφείας και β. Νέας Χαλκηδόνος, οι οποίοι καταρ- γούνται. 2. Δήμος Παπάγου - Χολαργού με έδρα το Χολαργό α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Χολαργού και β. Πα- πάγου, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Δάφνης – Υμηττού με έδρα τη Δάφνη αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Δάφνης και β. Υμηττού, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Κηφισιάς με έδρα την Κηφισιά αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Κηφισιάς β. Νέας Ερυθραίας και γ. Εκάλης, οι οποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Πεντέλης με έδρα τα Μελίσσια αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Μελισσίων β. Πεντέλης και γ. Νέας Πεντέλης, οι οποίοι καταργούνται. 6. Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου με έδρα το Μοσχάτο α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Μοσχάτου β. Ταύρου, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού με έδρα το Ψυχικό απο- τελούμενος από τους δήμους α. Ψυχικού β. Νέου Ψυχι- κού και γ. Φιλοθέης, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης με έδρα την Πεύκη α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Πεύκης και β. Λυκο- βρύσεως, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης με έδρα την Αρ- γυρούπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Ελληνι- κού και β. Αργυρούπολης, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού με έδρα τους Αγίους Αναργύρους αποτελούμενος από τους δή- μους α. Αγίων Αναργύρων και β. Καματερού, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στους δήμους α. Αθηναίων β. Βύρωνος γ. Καλλιθέας δ. Καισαριανής ε. Ηρακλείου στ. Ηλιουπόλεως ζ. Ζωγρά- φου η. Γαλατσίου θ. Βριλησσίων ι. Αμαρουσίου ια. Αλί- μου ιβ. Αιγάλεω ιγ. Ιλίου ιδ. Αγίου Δημητρίου ιε. Αγίας Παρασκευής ιστ. Αγίας Βαρβάρας ιζ. Γλυφάδας ιη. Πε- τρουπόλεως ιθ. Χαλανδρίου κ. Χαϊδαρίου κα. Περιστερί- ου κβ. Παλαιού Φαλήρου κγ. Νέας Ιωνίας κδ. Μεταμορ- φώσεως κε. Νέας Σμύρνης δεν επέρχεται καμία αλλαγή. 5.2 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας με έδρα το Κε- ρατσίνι αποτελούμενος από τους δήμους α. Κερατσινίου και β. Δραπετσώνας, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με έδρα τη Νί- καια αποτελούμενος από τους δήμους α. Νικαίας και β. Αγίου Ιωάννου Ρέντη, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Τροιζηνίας με έδρα το Γαλατά αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Τροιζήνος και β. Μεθάνων, οι ο- ποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Κυθήρων με έδρα τα Κύθηρα αποτελούμε- νος από το δήμο Κυθήρων και την κοινότητα Αντικυθή- ρων, οι οποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Σαλαμίνας με έδρα τη Σαλαμίνα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Σαλαμίνας και β. Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται. Β. Η κοινότητα Αγκιστρίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοι- νότητας. Γ. Στους δήμους α. Πειραιώς β. Περάματος γ. Κορυ- δαλλού δ. Αίγινας ε. Σπετσών στ. Πόρου και ζ. Ύδρας δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 5.3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Ωρωπού με έδρα τον Ωρωπό αποτελούμενος από τους δήμους α. Ωρωπίων β. Αυλώνος γ. Καλάμου και τις κοινότητες α. Συκάμινου β. Πολυδενδρίου γ. Μαρκο- πούλου Ωρωπού δ. Μαλακάσης ε. Καπανδριτίου στ. Α- φιδνών, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Μαραθώνος με έδρα τo Μαραθώνα αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Μαραθώνος β. Νέας Μά- κρης και τις κοινότητες α. Γραμματικού β. Βαρνάβα, οι ο- ποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου με έδρα τη Ραφήνα α- ποτελούμενος από το δήμο Ραφήνας και την κοινότητα Πικερμίου, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Διονύσου με έδρα τον Άγιο Στέφανο αποτε- λούμενος τους δήμους α. Αγίου Στεφάνου β. Δροσιάς γ. Διονύσου δ. Ανοίξεως και τις κοινότητες α. Σταμάτας β. Κρυονερίου Ροδοπόλεως, οι οποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Αχαρνών με έδρα τις Αχαρνές αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Αχαρνών και β. Θρακομακεδό- νων, οι οποίοι καταργούνται. 6. Δήμος Παλλήνης με έδρα το Γέρακα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Παλλήνης β. Γέρακα και την κοι- νότητα Ανθούσης, οι οποίοι καταργούνται. 7. Δήμος Παιανίας με έδρα την Παιανία αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Παιανίας και β. Γλυκών Νερών, οι οποίοι καταργούνται. 8. Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος με έδρα τα Σπάτα απο- τελούμενος από τους δήμους α. Σπάτων – Λούτσας και β. Αρτέμιδος (Λούτσας), οι οποίοι καταργούνται. 9. Δήμος Λαυρεωτικής με έδρα το Λαύριο αποτελού- μενος από τους δήμους α. Λαυρεωτικής β. Κερατέας και την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, οι οποίοι καταργού- νται. 10. Δήμος Σαρωνικού με έδρα τα Καλύβια Θορικού α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Καλυβίων Θορικού β. Αναβύσσου και τις κοινότητες α. Σαρωνίδος β. Κουβαρά γ. Παλαιάς Φώκαιας, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με έδρα τη Βούλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Βούλας β. Βάρης και γ. Βουλιαγμένης, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στους δήμους α. Κρωπίας και β. Μαρκόπουλου Με- σογαίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 5.4 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Ελευσίνας με έδρα την Ελευσίνα αποτελού- μενος από τους δήμους α. Ελευσίνος και β. Μαγούλας, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας με έδρα τη Μάνδρα α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Μάνδρας β. Βιλίων γ. Ερυθρών και την κοινότητα Οινόης, οι οποίοι καταργού- νται. 3. Δήμος Μεγαρέων με έδρα τα Μέγαρα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Μεγαρέων και β. Νέας Περάμου, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Φυλής με έδρα τα Άνω Λιόσια αποτελούμε- νος τους δήμους α. Άνω Λιοσίων β. Ζεφυρίου και γ. Φυ- λής, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στο δήμο Ασπροπύργου δεν επέρχεται καμία μετα- βολή. 6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Πατρέων με έδρα την Πάτρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πατρέων β. Βραχναίικων γ. Ρίου δ. Μεσσάτιδος και ε. Παραλίας, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Ερυμάνθου με έδρα τη Χαλανδρίτσα αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Τριταίας β. Φαρρών και τις κοινότητες α. Καλεντζίου β. Λεόντιου, οι οποίοι καταρ- γούνται. 3. Δήμος Δυτικής Αχαΐας με έδρα την Κάτω Αχαΐα α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Ωλένιας β. Μόβρης γ. Δύμης και δ. Λαρισσού, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Καλαβρύτων με έδρα τα Καλάβρυτα αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Καλαβρύτων β. Αροανίας γ. Παΐων και δ.Λευκασίου, οι οποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Αιγιαλείας με έδρα το Αίγιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιγίου β. Συμπολιτείας γ. Ερινεού δ. Διακοπτού ε. Ακράτας και στ. Αιγείρας, οι οποίοι καταρ- γούνται. 7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Τανάγρας με έδρα το Σχηματάρι αποτελού- μενος από τους δήμους α. Σχηματαρίου β. Οινοφύτων γ. Τανάγρας και δ. Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργού- νται. 2. Δήμος Θηβαίων με έδρα τη Θήβα αποτελούμενος α- πό τους δήμους α. Θηβαίων β. Θίσβης γ. Βαγίων δ. Πλα- ταιών, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Αλιάρτου με έδρα την Αλίαρτο αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Αλιάρτου β. Θεσπιέων, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Ορχομενού με έδρα τον Ορχομενό αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Ορχομενού β. Ακραιφνίας, οι οποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Λεβαδέων με έδρα τη Λιβαδειά αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Λεβαδέων β. Χαιρωνείας γ. Δαύ- λειας δ. Κορώνειας και την κοινότητα Κυριακίου, οι οποί- οι καταργούνται. 6. Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας με έδρα το Δίστομο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αραχόβης β. Διστόμου και την κοινότητα Αντικύρας, οι οποίοι κα- ταργούνται. Β. Ο δήμος Διστόμου - Αράχοβας – Αντίκυρας χαρα- κτηρίζεται ως ορεινός. 8. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Δεσκάτης με έδρα τη Δεσκάτη αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Δεσκάτης και β. Χασίων, οι οποί- οι καταργούνται. 2. Δήμος Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Γρεβενών β. Βεντζίου γ. Ηρα- κλεωτών δ. Αγίου Κοσμά ε. Γόργιανης στ. Θεόδωρου Ζιάκα και τις κοινότητες α. Αβδέλλας β. Μεσολουρίου γ. Περιβολίου δ. Σαμαρίνης ε. Φιλιππαίων στ. Δότσικου ζ. Σμίξης, οι οποίοι καταργούνται. Β. Ο δήμος Δεσκάτης χαρακτηρίζεται ως ορεινός. 9. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Δράμας με έδρα τη Δράμα αποτελούμενος α- πό το δήμο Δράμας και την κοινότητα Σιδηρονέρου, οι ο- ποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Προσοτσάνης με έδρα τη Προσοτσάνη απο- τελούμενος από τους δήμους α. Προσοτσάνης και β. Σι- ταγρών, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Παρανεστίου με έδρα το Παρανέστι αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Παρανεστίου και β. Νικη- φόρου, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Δοξάτου με έδρα το Καλαμπάκι αποτελού- μενος από τους δήμους α. Δοξάτου και β. Καλαμπακίου, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Γ. Οι δήμοι Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου χαρα- κτηρίζοντας ως ορεινοί. 10. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Ρόδου με έδρα τη Ρόδο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ρόδου β. Νότιας Ρόδου γ. Πεταλούδων δ. Λινδίων ε. Καμείρου στ. Καλλιθέας ζ. Αφάντου η. Ια- λυσού θ. Αταβύρου και ι. Αρχαγγέλου, οι οποίοι καταρ- γούνται. 2. Δήμος Κω με έδρα την Κω αποτελούμενος από τους δήμους α. Κω β. Ηρακλειδών και γ. Δικαίου, οι οποίοι κα- ταργούνται. 3. Δήμος Καρπάθου με έδρα την Κάρπαθο και ιστορική έδρα τον Όλυμπο Καρπάθου αποτελούμενος από το δή- μο Καρπάθου και την κοινότητα Ολύμπου, οι οποίοι κα- ταργούνται. Β. Η κοινότητα Αγαθονησίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοινότητας. Γ. Στους δήμους α. Νισύρου β. Πάτμου γ. Καλύμνιων δ. Λειψών ε. Λέρου στ. Κάσου ζ. Μεγίστης η. Σύμης θ. Τή- λου ι. Χάλκης και ια. Αστυπάλαιας δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 11. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Αλεξανδρούπολης με έδρα την Αλεξανδρού- πολη και ιστορική έδρα τη Βήρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αλεξανδρούπολης β. Τραϊανούπολης και γ. Φερών, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Σουφλίου με έδρα το Σουφλί αποτελούμενος από τους δήμους α. Σουφλίου και β. Τυχερού γ. Ορφέα, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Διδυμοτείχου με έδρα το Διδυμότειχο αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Διδυμοτείχου και β. Με- ταξάδων, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Ορεστιάδος β. Βύσσας γ. Κυπρίνου και δ. Τριγώνου, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στο δήμο Σαμοθράκης δεν επέρχεται καμία μεταβο- λή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Χαλκιδέων με έδρα τη Χαλκίδα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Χαλκιδέων β. Ληλαντίων γ. Αν- θηδώνος δ. Νέας Αρτάκης και ε. Αυλίδος, οι οποίοι κα- ταργούνται. 2. Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων με έδρα τα Ψαχνά α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Διρφύων και β. Μεσ- σαπίων, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Ερέτριας με έδρα την Ερέτρια αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Ερέτριας και β. Αμαρυνθίων, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Καρύστου με έδρα την Κάρυστο αποτελού- μενος από τους δήμους α. Καρύστου β. Στυρέων γ. Μαρ- μαρίου και την κοινότητα Καφηρέως, οι οποίοι καταρ- γούνται. 5. Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού με έδρα την Ιστιαία αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Ιστιαίας β. Αιδηψού γ. Αρ- τεμισίου δ. Ωρεών και την κοινότητα Λιχάδος, οι οποίοι καταργούνται. 6. Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας ΄Αννας με έδρα τη Λίμνη Ευβοίας αποτελούμενος από τους δήμους α. Νηλέως β. Ελυμνίων και γ. Κηρέως, οι οποίοι καταργού- νται. 7. Δήμος Κύμης - Αλιβερίου με έδρα το Αλιβέρι και ι- στορική έδρα την Κύμη αποτελούμενος από τους δή- μους α. Κύμης β. Κονιστρών γ. Ταμυνέων δ. Αυλώνος και ε. Δυστίων, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στο δήμο Σκύρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Καρπενησίου με έδρα το Καρπενήσι αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Καρπενησίου β. Φουρνά γ. Προυσσού δ. Ποταμιάς ε. Δομνίστας και στ. Κτημενίων, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Αγράφων με έδρα το Κερασοχώρι αποτελού- μενος από τους δήμους α. Φραγκίστας β. Βίνιανης γ. Α- σπροποτάμου δ. Απεραντίων και ε. Αγράφων, οι οποίοι καταργούνται. Β. Ο Δήμος Αγράφων χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α. Συνιστάται ο κατωτέρω δήμος: Δήμος Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζακυνθίων β. Αλυκών γ. Αρκαδίων δ. Αρτεμισίων ε. Ελατίων και στ. Λαγανά, οι οποίοι καταρ- γούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Ζαχάρως με έδρα τη Ζαχάρω αποτελούμενος από τους δήμους α. Ζαχάρως και β. Φιγαλείας, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων με έδρα τα Κρέ- στενα και ιστορική έδρα την Ανδρίτσαινα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Σκιλλούντος β. Ανδριτσαίνης και γ. Αλιφείρας, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Πύργου με έδρα τον Πύργο αποτελούμενος από τους δήμους α. Πύργου β. Ωλένης γ. Ιαρδανού και δ. Βώλακος, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Ήλιδας με έδρα την Αμαλιάδα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Αμαλιάδας και β. Πηνείας, οι ο- ποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με έδρα την Αρχαία Ολυ- μπία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρχαίας Ολυ- μπίας β. Λασιώνος γ. Φολόης και δ. Λαμπείας, οι οποίοι καταργούνται. 6. Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης με έδρα τα Λεχαινά και ιστορική έδρα τη Βάρδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεχαινών β. Ανδραβίδας γ. Κάστρου – Κυλλή- νης και δ. Βουπρασιάς, οι οποίοι καταργούνται. 7. Δήμος Πηνειού με έδρα τη Γαστούνη αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Γαστούνης β. Βαρθολομιού και γ. Τραγανού, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Βέροιας με έδρα τη Βέροια και ιστορική έδρα τη Βεργίνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Βέροιας β. Αποστόλου Παύλου γ. Δοβρά δ. Βεργίνας και ε. Μακε- δονίδος, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Αλεξάνδρειας με έδρα την Αλεξάνδρεια απο- τελούμενος από τους δήμους α. Αλεξανδρείας β. Πλατέ- ος γ. Μελίκης και δ. Αντιγονιδών, οι οποίοι καταργού- νται. 3. Δήμος Νάουσας με έδρα τη Νάουσα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Νάουσας β. Ανθεμίων και γ. Ει- ρηνουπόλης, οι οποίοι καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και ιστορική έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό αποτελούμενος από τους δή- μους α. Ηρακλείου β. Γοργολαΐνης γ. Τεμένους δ. Παλια- νής και ε. Νέας Αλικαρνασσού, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Μαλεβιζίου με έδρα το Γάζι αποτελούμενος από τους δήμους α. Γαζίου β. Κρουσώνα και γ. Τυλίσου, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων με έδρα τα Πεζά και ιστορικές έδρες τις Αρχάνες και τον Πύργο αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Αρχανών β. Νίκου Καζαντζάκη και γ. Αστερουσίων, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Φαιστού με έδρα τις Μοίρες και ιστορική έ- δρα το Τυμπάκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Μοι- ρών β. Τυμπακίου γ. Ζαρού, οι οποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Γόρτυνας με έδρα τους Άγιους Δέκα αποτε- λούμενος από τους δήμους α. Κόφινα β. Αγίας Βαρβά- ρας γ. Γόρτυνας και δ. Ρούβα, οι οποίοι καταργούνται. 6. Δήμος Χερσονήσου με έδρα τις Γούρνες αποτελού- μενος από τους δήμους α. Χερσονήσου β. Γουβών γ. Μαλλίων και δ. Επισκοπής, οι οποίοι καταργούνται. 7. Δήμος Μινώα Πεδιάδας με έδρα τον Ευαγγελισμό Καστελλίου και ιστορικές έδρες το Καστέλλι και το Αρ- καλοχώρι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αρκαλο- χωρίου β. Καστελλίου και γ. Θραψανού, οι οποίοι καταρ- γούνται. Β. Στο δήμο Βιάννου δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Γ. Ο δήμος Βιάννου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Ηγουμενίτσας με έδρα την Ηγουμενίτσα α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Ηγουμενίτσης β. Συ- βότων γ. Μαργαριτίου δ. Παραποτάμου και την κοινότη- τα Πέρδικας, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Φιλιατών με έδρα τις Φιλιάτες αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Φιλιατών και β. Σαγιάδας, οι ο- ποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Σουλίου με έδρα την Παραμυθιά και ιστορική έδρα τη Σαμονίδα Σουλίου αποτελούμενος από τους δή- μους α. Παραμυθιάς β. Αχέροντα και την κοινότητα Σου- λίου, οι οποίοι καταργούνται. Β. Ο δήμος Φιλιατών χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη απο- τελούμενος από τους δήμους α. Θεσσαλονίκης και β. Τριανδρίας, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου με έδρα τον Εύοσμο α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Ελευθερίου-Κορδελι- ού και β. Ευόσμου, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Νεάπολης - Συκεών με έδρα τις Συκιές απο- τελούμενος από τους δήμους α. Συκεών β. Αγίου Παύ- λου γ. Νεαπόλεως και δ. Πεύκων, οι οποίοι καταργού- νται. 4. Δήμος Παύλου Μελά με έδρα τη Σταυρούπολη α- ποτελούμενος από τους δήμους α. Σταυρουπόλεως β. Πολίχνης και γ. Ευκαρπίας, οι οποίοι καταργούνται. 5. Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης με έδρα τους Α- μπελόκηπους αποτελούμενος από τους δήμους α. Αμπε- λοκήπων και β. Μενεμένης, οι οποίοι καταργούνται. 6. Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη με έδρα το Πανόραμα και ιστορική έδρα το Χορτιάτη αποτελούμενος από τους δή- μους α. Πανοράματος β. Πυλαίας και γ. Χορτιάτη, οι ο- ποίοι καταργούνται. 7. Δήμος Χαλκηδόνος με έδρα τα Κουφάλια και ιστορι- κή έδρα τη Γέφυρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Χαλκηδόνος β. Αγίου Αθανασίου και γ. Κουφαλίων, οι ο- ποίοι καταργούνται. 8. Δήμος Δέλτα με έδρα τη Σίνδο αποτελούμενος από τους δήμους α. Εχεδώρου β. Αξιού και γ. Χαλάστρας, οι οποίοι καταργούνται. 9. Δήμος Ωραιοκάστρου με έδρα το Ωραιόκαστρο απο- τελούμενος από τους δήμους α. Ωραιοκάστρου β. Μυ- γδονίας και γ. Καλλιθέας, οι οποίοι καταργούνται. 10. Δήμος Λαγκαδά με έδρα τον Λαγκαδά και ιστορική έδρα τον Λαχανά αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαγκαδά β. Λαχανά γ. Ασσήρου δ. Σοχού ε. Καλλινδοί- ων στ. Κορωνείας και ζ. Βερτίσκου, οι οποίοι καταργού- νται. 11. Δήμος Θερμαϊκού με έδρα την Περαία αποτελού- μενος από τους δήμους α. Θερμαϊκού β. Επανομής γ. Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργούνται. 12. Δήμος Θέρμης με έδρα τη Θέρμη αποτελούμενος από τους δήμους α. Θέρμης β. Μίκρας γ. Βασιλικών, οι ο- ποίοι καταργούνται. 13. Δήμος Βόλβης με έδρα το Σταυρό αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου Γεωργίου β. Μαδύτου γ. Αρε- θούσας δ. Απολλωνίας ε. Ρεντίνας και στ. Εγνατίας, οι οποίοι καταργούνται. Β. Στο δήμο Καλαμαριάς δεν επέρχεται καμία μεταβο- λή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Ιωαννιτών με έδρα τα Ιωάννινα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Ιωαννιτών β. Ανατολής γ. Περά- ματος δ. Παμβώτιδας ε. Μπιζανίου και την κοινότητα Νή- σου Ιωαννίνων, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Ζαγορίου με έδρα τους Ασπραγγέλους απο- τελούμενος από τους δήμους α. Ανατολικού Ζαγορίου β. Κεντρικού Ζαγορίου γ. Τύμφης και τις κοινότητες α. Βο- βούσης β. Πάπιγκου, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Κόνιτσας με έδρα την Κόνιτσα αποτελούμε- νος από τους δήμους α. Κόνιτσας β. Μαστοροχωρίων και τις κοινότητες α. Διστράτου β. Αετομηλίτσης γ. Φούρκας, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι και ιστορική έ- δρα το Δελβινάκι αποτελούμενος από τους δήμους α. Καλπακίου β. Δελβινακίου γ. Άνω Πωγωνίου δ. Άνω Κα- λαμά και τις κοινότητες α. Πωγωνιανής β. Λάβ