119 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άρθρο 4 - Διοίκηση του Ταμείου
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
21 Ιουλίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119
21 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3864
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μη ex officio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μπορούν να απωλέσουν την ιδιότητά τους αυτή και πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον τους απαγγέλθηκε κατηγορία, ή καταδίκη για την οποία συνιστά κώλυμα διορισμού στο δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων όπως κωδικοποιήθηκε με το ν. 3528/2007, καθώς και για σπουδαίο λόγο, συνιστάμενο ιδίως σε αντικειμενική αδυναμία ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, απόκρυψη ή ψευδή δήλωση περί της συνδρομής ασυμβιβάστου ή παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας. Οι μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν καθ’ όλα ισχυρές. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η συνδρομή του σπουδαίου λόγου κρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, κατόπιν αίτησης του θιγομένου ή από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, καλουμένου σε κάθε περίπτωση κατά τη συζήτηση του Ταμείου. Η απόφαση που εκδίδεται είναι τελεσίδικη και εκτελεστή. Αναίρεση χωρεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 560 του Κ.Πολ.Δ.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, το μέλος απέχει υποχρεωτικά από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.