160 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3877/2010

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.
Άρθρο 5 - Ασφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι, παθήσεις και ασθένειες
20 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
20 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3877
Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Ασφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι, παθήσεις και ασθένειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι και ασθένειες, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή: α) ο παγετός β) το χαλάζι γ) η ανεμοθύελλα δ) η πλημμύρα ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία στ) το χιόνι ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα θ) ζημιές από αρκούδα ι) ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR ια) ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου ιβ) οι επιφυτείες και οι κάθε είδους και αιτίας καταστροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλόμενων στον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται επίσης οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι, ασθένειες και παθήσεις, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο και στη ζωική παραγωγή: α) η πλημμύρα β) η ανεμοθύελλα γ) το υπερβολικό ψύχος δ) το χιόνι ε) το χαλάζι στ) οι υψηλές θερμοκρασίες ζ) η κατολίσθηση και η καθίζηση εδάφους η) ο κεραυνός θ) η πυρκαγιά από ανωτέρα βία ι) κίνδυνοι από άγρια ζώα και κίνδυνοι ανωτέρας βίας που επιδρούν στην καταλληλότητα της ζωϊκής παραγωγής κ) ασθένειες – παθήσεις: παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών, ειλεός των βοοειδών, ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών, άνθρακας, πνευματάνθρακας, ιογενής διάρροια – νόσος των βλεννογόνων, κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων, παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, λιστερίαση των αιγών και των προβάτων, λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών, νόσος οιδήματος των αιγών, γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών, κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών και λοιποί νόσοι επιζωοτικής μορφής. Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι ασθένειες της περίπτωσης κ΄ της παραγράφου αυτής, εφόσον για την αντιμετώπισή τους προβλέπεται η εκρίζωση με βάση τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. των υπαγόμενων στην ασφάλισή του φυσικών κινδύνων, ασθενειών και παθήσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, ενεργοποιείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αντίστοιχου Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. στον οποίο περιλαμβάνονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων των παραπάνω παραγράφων που δεν περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.. Με την ίδια απόφαση οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Ασφάλισης και καθορίζεται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος της κάλυψής της.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.