160 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3877/2010

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24 - Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
20 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
20 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3877
Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ποσοστό 1,2% των ετήσιων εσόδων του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α΄ καταβάλλεται ως ενίσχυση στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). Επίσης με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλεται ποσοστό 0,25% από τα ίδια ως άνω έσοδα στη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) και ποσοστό 0,15% στη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.). Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011, οπότε και καταργείται η παράγραφος 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.