170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 7Ειδικός Γραμματέας

Ο Ειδικός Γραμματέας έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για την εύρυθμη, αποτελεσματική και συντονισμένη δράση όλων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ..Ε., των οποίων προΐσταται.

Άρθρο 8Γενικοί ΕπιθεωρητέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστώνται δύο θέσεις Γενικών Επιθεωρητών, ήτοι μία θέση Γενικού Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και μία θέση Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Οι Γενικοί Επιθεωρητές υπάγονται στον Ειδικό Γραμματέα, συνεπικουρούν το έργο του και συντονίζουν όλους τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, τους Συμφιλιωτές και τους Επιθεωρητές Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία, στην αρμοδιότητά του ο καθένας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα, ορισμένες αρμοδιότητές του μπορεί να μεταβιβάζονται στους Γενικούς Επιθεωρητές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Γενικοί Επιθεωρητές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι μόνιμοι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με εμπειρία στο ελεγκτικό έργο, οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και έχουν ήδη υπηρετήσει τουλάχιστον δύο θητείες ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και ορισμού των Γενικών Επιθεωρητών, η εξέλιξη και το επίδομα θέσης ευθύνης που δεν μπορεί να είναι περισσότερο από το διπλάσιο του επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένου διεύθυνσης.

Άρθρο 9Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Σ.ΕΠ.Ε. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, η οποία συγκροτείται από Επιθεωρητές Εργασίας με βαθμό Προϊσταμένου Διεύθυνσης και βαθμό Προϊσταμένου Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα. Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας από τις εννιακόσιες δεκαέξι οργανικές θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας κατανέμονται οκτώ οργανικές θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης και δεκατέσσερις οργανικές θέσεις προϊσταμένων τμημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας παρέχεται διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας: α. Διενεργούν τεκμηριωμένους εσωτερικούς ελέγχους της λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και υποβάλλουν στον Ειδικό Γραμματέα σχετικές αναφορές για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου, προκειμένου να διατυπωθούν έγγραφες συστάσεις στις υπό έλεγχο υπηρεσίες. β. Διενεργούν ελέγχους σε χώρους εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας και υποβάλλουν το σχετικό πόρισμα. γ. Εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Ειδικό Γραμματέα και έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. δ. Συντονίζουν το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του άρθρου 11 και ε. Επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται η στελέχωση, η οργάνωση και η διάρθρωση της υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, καθώς και η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο και βαθμό.

Άρθρο 10Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. ασκούνται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, οι οποίες συνιστώνται με το παρόν ως εξής: Α. ΚΕΝΤΡΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από: α. Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης. β. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης. γ. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η οποία αποτελείται από: α. Τμήμα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. β. Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. γ. Τμήμα Υποστήριξης Συμφιλιωτικής Διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διεύθυνση Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία αποτελείται από: α. Τμήμα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. β. Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών. γ. Αυτοτελές Γραφείο για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία. Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. Β1. Κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται από δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις: α) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και β) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ο αρχαιότερος των δύο Προϊσταμένων Διεύθυνσης κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης της Υπηρεσίας. Β2. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ανέρχονται σε δεκαπέντε ως εξής: 1. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Δυτικού Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, επιπροσθέτως του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, με την εξαίρεση της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά, που αποτελεί τμήμα του Δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. β. Τμήμα Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. γ. Τμήμα Δάφνης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. δ. Τμήμα Γλυφάδας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Γλυφάδας. ε. Τμήμα Καλλιθέας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Καλλιθέας. στ. Τμήμα Αγίας Παρασκευής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής. ζ. Τμήμα Αμαρουσίου, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου. η. Τμήμα Αιγάλεω, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αιγάλεω. θ. Τμήμα Νέας Ιωνίας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας. ι. Τμήμα Περιστερίου, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Περιστερίου. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Α΄ Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. β. Τμήμα Β΄ Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. γ. Τμήμα Γ΄ Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. 2. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς της περιφέρειας Αττικής, καθώς και των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου και Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Κεντρικού Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς. β. Τμήμα Νοτίου Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. γ. Τμήμα Νίκαιας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Α΄ Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς. β. Τμήμα Β΄ Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς. 3. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, εκτός του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Παλλήνης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης. β. Τμήμα Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας. γ. Τμήμα Άνοιξης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Διονύσου. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Α΄ Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης. β. Τμήμα Β΄ Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής και της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά, που αποτελεί τμήμα του Δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Ελευσίνας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας. β. Τμήμα Άνω Λιοσίων, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Φυλής. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Α΄ Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας. β. Τμήμα Β΄ Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λάρισα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. β. Τμήμα Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο. γ. Τμήμα Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα. δ. Τμήμα Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. β. Τμήμα Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο. γ. Τμήμα Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα. δ. Τμήμα Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Κερκύρας και Λευκάδος της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τα Ιωάννινα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. β. Τμήμα Άρτας, με έδρα την Άρτα. γ. Τμήμα Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα. δ. Τμήμα Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα. ε. Τμήμα Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. στ. Τμήμα Λευκάδος, με έδρα τη Λευκάδα. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. β. Τμήμα Άρτας, με έδρα την Άρτα. γ. Τμήμα Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα το Ηράκλειο και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο. β. Τμήμα Χανίων, με έδρα τα Χανιά. γ. Τμήμα Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο. δ. Τμήμα Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο. β. Τμήμα Χανίων, με έδρα τα Χανιά. γ. Τμήμα Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο. δ. Τμήμα Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κομοτηνή και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή. β. Τμήμα Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. γ. Τμήμα Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη. δ. Τμήμα Δράμας, με έδρα τη Δράμα. ε. Τμήμα Καβάλας, με έδρα την Καβάλα. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή. β. Τμήμα Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. γ. Τμήμα Δράμας, με έδρα τη Δράμα. δ. Τμήμα Καβάλας, με έδρα την Καβάλα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. β. Τμήμα Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γ. Τμήμα Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. δ. Τμήμα Θέρμης και Θερμαϊκού, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Θέρμης. ε. Τμήμα Πυλαίας και Καλαμαριάς, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. στ. Τμήμα Σερρών, με έδρα τις Σέρρες. ζ. Τμήμα Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη. η. Τμήμα Ημαθίας, με έδρα την Βέροια. θ. Τμήμα Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα. ι. Τμήμα Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς. ια. Τμήμα Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Α΄ Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. β. Τμήμα Β΄ Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γ. Τμήμα Σερρών, με έδρα τις Σέρρες. δ. Τμήμα Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη. ε. Τμήμα Ημαθίας, με έδρα την Βέροια. στ. Τμήμα Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα. ζ. Τμήμα Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κοζάνη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη. β. Τμήμα Φλώρινας, με έδρα τη Φλώρινα. γ. Τμήμα Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά. δ. Τμήμα Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη. β. Τμήμα Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα την Πάτρα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. β. Τμήμα Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. γ. Τμήμα Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι. δ. Τμήμα Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο. ε. Τμήμα Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο. στ. Τμήμα Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. β. Τμήμα Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. γ. Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λαμία και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία. β. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά. γ. Τμήμα Θήβας − Σχηματαρίου, με έδρα τη Θήβα. δ. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα. ε. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα. στ. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία. β. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά. γ. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα. δ. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα. ε. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι. στ. Τμήμα Σχηματαρίου − Θήβας, με έδρα το Σχηματάρι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τους Δήμους Τροιζηνίας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας και Κυθήρων της περιφερειακής ενότητας των Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Τρίπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη. β. Τμήμα Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. γ. Τμήμα Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο. δ. Τμήμα Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. ε. Τμήμα Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη. β. Τμήμα Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. γ. Τμήμα Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο. δ. Τμήμα Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. ε. Τμήμα Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Μυτιλήνη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη. β. Τμήμα Σάμου, με έδρα τη Σάμο. γ. Τμήμα Χίου, με έδρα τη Χίο. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη. β. Τμήμα Σάμου, με έδρα τη Σάμο. γ. Τμήμα Χίου, με έδρα τη Χίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Ερμούπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: A. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων α. Τμήμα Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη. β. Τμήμα Νάξου, με έδρα τη Νάξο. γ. Τμήμα Άνδρου, με έδρα την Άνδρο. δ. Τμήμα Θήρας, με έδρα τη Σαντορίνη. ε. Τμήμα Μήλου, με έδρα τη Μήλο. στ. Τμήμα Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο. ζ. Τμήμα Κω, με έδρα την Κω. η. Τμήμα Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο. θ. Τμήμα Καρπάθου, με έδρα την Κάρπαθο. B. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία α. Τμήμα Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη. β. Τμήμα Άνδρου, με έδρα την Άνδρο. γ. Τμήμα Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται: α) η οργάνωση και η καθ’ ύλην και κατά τόπον κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που συγκροτούν το Σ.ΕΠ.Ε. σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τα θέματα λειτουργίας τους, β) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. που θα κατανεμηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα στελέχωσής του, γ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε.. 3. Διευθύνσεις και Τμήματα του Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να ιδρύονται και να καταργούνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες. 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε.. 6. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 11Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης ΚαταγγελιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών, υπαγόμενο απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα, το οποίο συντονίζει Ειδικός Επιθεωρητής του Σ.ΕΠ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο του είναι η ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων, η υποδοχή και αξιολόγηση των καταγγελιών και η εσωτερική διαβίβασή τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ή στην Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης του άρθρου 12.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας, στελέχωσης, οργάνωσης, χωροταξικής κατανομής, εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών.

Άρθρο 12Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης ΕπέμβασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του άρθρου 11 συντονίζει τη λειτουργία «Ειδικής Ομάδας Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης», στην οποία συμμετέχουν Επιθεωρητές Εργασίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, και η οποία έχει ως έργο τον άμεσο έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ομάδα αυτή λειτουργεί κάθε ημέρα επί είκοσι τέσσερις ώρες με την αναγκαία εναλλαγή του προσωπικού, είναι σε διαρκή ετοιμότητα και έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την εκτέλεση του έργου της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα καθορίζονται ο αριθμός των Επιθεωρητών Εργασίας που συμμετέχουν κάθε φορά στην ομάδα, ο τρόπος επιλογής και δράσης τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την επέκταση της δράσης και τη λειτουργία και άλλων Ειδικών Ομάδων Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης στις λοιπές Περιφέρειες.

Άρθρο 13Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. υπάγεται ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση τα θέματα αποσπάσεων και μετακινήσεων του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. μέσα στις υπηρεσίες του Σώματος υπάγονται στην αρμοδιότητα του πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 14Οικονομική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Αυτοτέλειας και Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου εγγράφονται κάθε έτος οι πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του. Η οικονομική διαχείριση διεξάγεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Δημοσίου Λογιστικού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την οικονομική υποστήριξη της επιχειρησιακής αυτοτέλειας και λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., συνιστάται Πάγια Προκαταβολή Χρηματικού στο Σ.ΕΠ.Ε. για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, που είναι απαραίτητες για την επιχειρησιακή λειτουργία του, των οποίων η πραγματοποίηση από τη φύση τους δεν επιδέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους με την κανονική διαδικασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθορίζεται το είδος και το ποσοστό κάθε δαπάνης της πάγιας προκαταβολής και προσδιορίζεται το ποσό αυτής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή οι οικογένειές τους, προς υπεράσπισή τους ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όταν παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρόνο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. γ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26, ποσοστό ύψους 40% εισπράττεται ως έσοδο του Τακτικού Προϋπολογισμού, ποσοστό ύψους 40% ως έσοδο στο Κ.Α. Εσόδων 3428 «Έσοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας»» και ποσοστό 20% ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο διατίθεται κυρίως στην προώθηση και ενίσχυση των δράσεών του, την προβολή του έργου του, την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής του πολιτικής (ενημερωτικές δράσεις, έντυπα κ.λπ.), την καταβολή της πρόσθετης αμοιβής και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 15Πρόσθετη Αμοιβή –Λοιπά οικονομικά θέματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους Επιθεωρητές Εργασίας χορηγείται πρόσθετη αμοιβή, η οποία συναρτάται με την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού και συμφιλιωτικού έργου τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), καθορίζονται το ύψος της πρόσθετης αμοιβής, τα κριτήρια και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορηγήσεώς της. Με ίδια απόφαση μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ή να καταργείται αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε., του Ειδικού Γραμματέα, των Γενικών Επιθεωρητών και των Επιθεωρητών Εργασίας.

Άρθρο 16Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά την διενέργεια των ελέγχων τους να συμπληρώνουν ειδικά για τον σκοπό αυτό τυποποιημένα έντυπα ή αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες προτείνονται ή επιβάλλονται από τον Επιθεωρητή Εργασίας και υποδείξεις προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται μετά τη γνωστοποίηση σε αυτές των εκθέσεων των επιθεωρητών, να αναφέρουν στο Σ.Ε.Π.Ε. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν ή πρόκειται να προβούν προς συμμόρφωση με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στα έντυπα των Επιθεωρητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν καταγγελίας, τα στοιχεία που αναγράφονται στο ειδικό αυτό έντυπο διασταυρώνονται από τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Τμημάτων με τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στην καταγγελία. Αν παρουσιάζονται αποκλίσεις μεταξύ τους, μπορεί να γίνεται και δεύτερος έλεγχος στον ίδιο εργοδότη από άλλο Επιθεωρητή Εργασίας, με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος. Αν διαπιστωθεί ότι ο αρχικός έλεγχος δεν ήταν ολοκληρωμένος ή σωστός, ο Επιθεωρητής Εργασίας που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, ελέγχεται πειθαρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄26).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των αναγκαίων τυποποιημένων αυτών εντύπων ή των ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και οι υπάλληλοι, ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητές τους όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και υποχρεούνται σε υπερωριακή εργασία, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τις νύκτες, ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διοικητικές αρχές, οι αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στο Σ.ΕΠ. Ε. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (Α΄151) προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: «ιγ) Στους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων να λαμβάνουν από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και στα συμπληρωματικά στοιχεία που συνυποβάλλονται με αυτήν, στην Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, στην οριστική δήλωση ελεύθερων επαγγελμάτων, στην οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, στη δήλωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εργοδοτών και αφορούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή συνυποβάλλονται με αυτήν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εφοδιάζονται με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα για τη διευκόλυνση του έργου τους. Το προσωπικό, το οποίο επικουρεί τους Επιθεωρητές Εργασίας στο έργο τους, εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα, διακριτή από αυτή των Επιθεωρητών Εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα υπηρεσιακά οχήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που χρησιμοποιούνται στο έργο των Επιθεωρητών εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος και πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) και φέρουν συμβατικές πινακίδες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Επιθεωρητές Εργασίας που έχουν το αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης οδηγούν τα υπηρεσιακά οχήματα για εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου δεν διακόπτεται ο έλεγχος των Επιθεωρητών Εργασίας. Οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το Σ.ΕΠ. Ε., η παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας και η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 και στο ν. 3528/2007.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε. τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το Σώμα. Τηρούν επίσης απόρρητες τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης ορίζεται το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. εκάστου Τμήματος που προβαίνει σε ελέγχους και επιθεωρήσεις και εκτός του νομού της έδρας του, μέσα πάντα στην περιφέρεια, στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του. Για τη σύνθεση των μεικτών κλιμακίων αποφασίζει ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. δεν περιλαμβάνονται στα οργανογράμματα των Περιφερειών. Οι υπηρεσίες αυτές στεγάζονται σε κτήρια δημόσιων υπηρεσιών ή δημόσιων οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή της περιφερειακής διοίκησης, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση αδυναμίας στέγασης, οι υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήματα, τα οποία μισθώνονται για το σκοπό αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Σε στοχευμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά την Επικράτεια συμμετέχουν, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, Επιθεωρητές Εργασίας ανεξαρτήτως της Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. μπορούν να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του πραγματοποιούμενου ελέγχου με ειδικούς εμπειρογνώμονες που ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης από ειδικό κατάλογο που έχουν συντάξει οι επιστημονικοί φορείς της χώρας. Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή μετά από πρόσκληση των Επιθεωρητών Εργασίας. Στην περίπτωση ζητημάτων που αφορούν σε εργαζόμενους με αναπηρία, οι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν κατά περίπτωση να συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται αμοιβή στους συμμετέχοντες στους ελέγχους εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α. Οι μικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας του άρθρου 28 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), κατά το μέρος που αφορούν τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ−ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά − Δραπετσώνας − Κερατσινίου και Περάματος – Σαλαμίνας, αντικαθίστανται από Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ−ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά − Δραπετσώνας − Κερατσινίου −Περάματος – Σαλαμίνας και λοιπών περιοχών, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3850/2010. β. Ως προς τη σύνθεση, τη συγκρότηση, την αμοιβή και τη θητεία των ΕΥΑΕ−ΝΕΖ ισχύει το άρθρο 28 του ν. 3850/2010. γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), συγκροτούνται νέες ΕΥΑΕ − ΝΕΖ, καθορίζεται ειδικότερα το έργο και η λειτουργία των επιτροπών, η επιλογή των μελών, η εναλλαγή και η αναπλήρωσή τους, η διασφάλιση της λειτουργίας τους σε καθημερινή βάση, η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ο τρόπος κάλυψης του κόστους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. δ. Η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών του άρθρου 28 του ν. 3850/2010 καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατ’ εξαίρεση του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. ε. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας απαλλάσσεται από πρόστιμα τα οποία προκύπτουν από εκπρόθεσμη καταβολή των αναλογουσών εισφορών εργοδότη−ασφαλισμένου στους εκπροσώπους των εργαζομένων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς και στους ειδικούς επιστήμονες που μετέχουν στις Μικτές Επιτροπές του άρθρου 28 του ν. 3850/2010, του άρθρου 19 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 2084/ 1992 (Α΄ 165). Οι διατάξεις των εδαφίων δ΄και ε΄ του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.3.2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) τροποποιείται ως ακολούθως: «Οι διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του παρόντος, περί των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., ως και για τους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα Ελεγκτή.»

Άρθρο 18Ηλεκτρονική διασύνδεση και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το Σ.ΕΠ.Ε. και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού διασυνδέονται ηλεκτρονικά μέσω της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, την ένταξη και άλλων φορέων σε αυτήν, τα ζητήματα που προκύπτουν κατά το μεταβατικό διάστημα υλοποίησης της διάταξης, καθώς και ιδίως με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέξουν την ηλεκτρονική μορφή ως τρόπο τήρησης βιβλίων και κατάθεσης στοιχείων.

Άρθρο 19Συνεργασία Σ.ΕΠ.Ε., Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.) και Γενικής Διεύθυνσης ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αποτελεσματικότερη προώθηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέσω της συνεργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (Γ.Δ.Σ.Υ.Ε.) και της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας (Γ.Δ.Ε.) καθιερώνεται ετήσιο πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τακτικές κοινές συσκέψεις μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και κοινές συνεδριάσεις με το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) και το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις κοινές συσκέψεις μεταξύ Γ.Δ.Σ.Υ.Ε., Γ.Δ.Ε. και Σ.ΕΠ.Ε. εξετάζονται όλα τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας και εργασιακά θέματα που απασχολούν τις τρεις υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στόχος των κοινών συσκέψεων είναι κυρίως η αλληλοενημέρωση των υπηρεσιών και ο συντονισμός της δράσης τους στα εργασιακά θέματα και θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Άρθρο 20Δικαστική εκπροσώπηση Σ.ΕΠ.Ε.

Σε δικαστικές υποθέσεις που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Ειδικό Γραμματέα, τους Γενικούς Επιθεωρητές, τους Ειδικούς Επιθεωρητές και τους λοιπούς Επιθεωρητές Εργασίας παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος.