170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 47 - Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νομοθεσίας που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Ταμείου, καταργούνται. Οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 9 του β.δ. της 3ης / 13.7.1936 (Α΄ 285), όπως η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του ν. 3518/2006.